2 PETER


1

1 Ɣɛn Thaimon Pïtɛr, alony ku ya atuny Jethu Krïtho, ɣɛn agɛ̈t tënë we. Nhialicda raan luäk ɣo Jethu Krïtho, raan la cök path apɛi, acï ɣo ku week ɣodhie gäm piööc thöŋ ë riɛnke.

2 Wek aabï Nhialic nyuɔ̈th nhiërde apɛi ku cɔl we aala dɔ̈ɔ̈r dït apɛi, rin cï wek riɛl Nhialic ku Jethu Bänyda ŋic.

3 Jethu acï ɣo gäm käriëëc ëbën ë ciëëkde, käk wïcku ke bï ɣok ke pïr cït tɛ̈ dhil kɔc cï gam pïïr thïn. Kënë acï rot lëu rin cï ɣok Nhialic ŋic. Ku ë yen acï ɣo cɔɔl buk diɛɛkde ku piathde rɔm kek ye.

4 Ku këya, Nhialic acï ɣo gäm miɔ̈c juëc thiek yiic apɛi wäär cï thɔ̈n ɣo. Tɛ̈ luui wek ë ke, ke wek aa puut bei käjuëc ë kɔc rac ye kɔc kuc Nhialic yiëk kepuɔ̈th, käk ke rac. Ku këya, wek aabï pïr ciëëkde yic.

5 Rin cï Nhialic käkkä looi ë riɛnkua, thɛmkë apɛi bäk piath mat gamdun yic. Ku matkë ŋiɛ̈ɛ̈c ë Nhialic piathdun yic.

6 Ku adhiɛlkë them apɛi bäk duɔ̈t ë rot ku gum mat thïn, ku piɛ̈ɛ̈rkë cït tɛ̈ wïc Nhialic ye thïn.

7 Thɛmkë apɛi bäk kɔc kɔ̈k nhiaar piäthkun ëbën ku nhiarkë Nhialic aya.

8 Käkkä kek aa käpuɔth wïc ke, ku na ŋiɛckë Bänyda Jethu Krïtho, ka bäk muk apɛi wepuɔ̈th. Ku kënë acïï we bï cɔl acït adakrööt cie piɛ̈rden ye kuɛ̈ɛ̈c nhom.

9 Ku raan liiu käpuɔthkä tënë ye, athöŋ kek raan cï cɔɔr cie daai, ku acï nhom määr lɔn cï adumuɔ̈ɔ̈mke laak wei.

10 Këya, miɛ̈thakäi, thɛmkë bäk pïr dhël ye nyuɔɔth lɔn cï Nhialic we lɔc ku cɔɔl we bäk aa kacke. Na luɔikë këya, ke wek aacïï gamdun bï kaŋ puɔ̈l.

11 Ku këlä, Bänyda ku ye Aluäŋda, Jethu Krïtho abï we yiëk yic dït apɛi bäk la bäänyden akölriëëc ëbën yic.

12 Këya, wek aaba ya täk nhïïm akölaköl bäk käkkä aa tak cɔk alɔn ŋic wek ke, ku cɔk alɔn cï wël yith cï ke piɔ̈ɔ̈c tënë we teem wenhïïm aya.

13 Aya tak ë yic ba we ya täk nhïïm tɛ̈ ŋot pïïr ɣɛn.

14 Aŋiɛc lɔn bï ɣɛn guɔ liu pinynhom rin acï Bänyda Jethu Krïtho lɛ̈k ɣa ayic.

15 Aba them apɛi ba dhöl bï wek käkkä lɔ̈k aa tak, aköl le ɣɛn thou, looi.

16 Acie anyïköl takku ë path, yen yeku lɛ̈k we wäär ye ɣok jam tënë we tɛ̈ bï Bänyda Jethu Krïtho bɛn dhuk pinynhom kek riɛldït apɛi. Ɣok aacï riɛlden cï yen rot waaŋ bï ruɛl bï la diardiar tïŋ ë nyiɛ̈nkua.

17 Ɣok aa ɣo tɔ̈ thïn ë gɔt nhom wäär leec Wäda Nhialic ye, ku looi bï rot waaŋ bï ɣɛr apɛi bï la diardiar. Tɛ̈wäär tɔ̈ ɣok ë gɔt nhom, ɣok aacï röl piŋ, röl bɔ̈ nhial tënë Nhialic ke lueel ëlä, “Kënë ë Wëndiɛ̈n nhiaar, mit ɣɛn puɔ̈u tënë ye.”

18 Ɣook nhïïm guɔ̈p, ɣok aacï röl kënë piŋ ke bɔ̈ nhial wäär rëër ɣok kek ye ë gɔn Nhialic nhom.

19 Këya, ɣok aacïï diu wël cï gɔ̈t thɛɛr, wɛ̈lke keye kɔc käk Nhialic tïŋ lɛ̈k kɔc. Wɛ̈t kënë athöŋ ke many dɛ̈p muɔ̈ɔ̈th yic. Ee dëp ɣet bï piny bak, ku ruɛl Krïtho ë dëp wepuɔ̈th cïmën ye ciëër bak piny ruɛl bɛ̈ɛ̈i pinynhom. Ee këpath yen abäk looi tɛ̈ tɛ̈ɛ̈u wek wepuɔ̈th käk keye kë ke piɔ̈ɔ̈c.

20 Kë lɛ̈ukë bak deet yic apɛi, ee lɔn acïn raan lëu ye bï käk ye Nhialic nyuɔ̈th kɔc käkke tïŋ, käk cï ke gɔ̈t athör thɛɛr yiic, teet yiic riɛlde ë rot.

21 Rin acïn raan käk Nhialic tïŋ cï wɛ̈t Nhialic kaŋ lɛ̈k kɔc riɛlde ë rot. Ee Wëi Nhialic yen ë kɔc käk Nhialic tïŋ cök nhïïm tɛ̈ lueel kek wɛ̈t bɔ̈ tënë Nhialic.2

1 Wäthɛɛr kɔc aa lueth keye ye lueel lɔn ye kek kɔc käk Nhialic aake cï tuɔ̈l kam kɔc, ku këlä, kɔc piööc ë lueth aabï tuɔ̈l kamkun aya. Aabï piööc wël lueth bï gam rac kɔc puɔ̈th. Ku kɔc piööc ë luethkä aabï kuec lɔn cïï Raan cï lɔc ku dɔc ye Bɛ̈nyden yen cï ke waar adumuɔ̈ɔ̈m yic. Ku luɔiden, aabï kek kë rɛc ke guɔ yök thïn.

2 Këlä aya, kɔc juëc ë Nhialic aabï piööcden rɛɛc kënë buɔɔth yic, ku rin kärɛc yekë ke looi, kɔc aabï kuɔ̈c aa jam dhël yic cï Nhialic nyuɔ̈th kɔc.

3 Rin wïc kek wëëu juëc tënë we kek kɔc piööc ë luethkä, aabï we muɔ̈r anyïkööl yekë keek tör. Ku tɛ̈thɛɛrɣɔn agut ëmën, Nhialic bï luɔ̈ŋden looi ku yen bï keek rac, arɛ̈ɛ̈r ke cï rot guiir bï keek tɛ̈m awuɔ̈c.

4 Ɣɛn aluel kënë rin Nhialic akëc atuucken nhial puɔ̈l wäär looi kek adumuɔ̈ɔ̈m. Aacï bɛ̈n piɛɛr muɔ̈ɔ̈th yic tɛ̈thuth mec yic apɛi ke cï ke rek, ke tit aköl bï yen luŋdït looi tënë ke.

5 Ku këlä aya, Nhialic akëc kɔc thɛɛr wäär kuc ye pinynhom bɛ̈n puɔ̈l. Acï piny bɛ̈n cɔl abor bï kɔckä mou ëbën. Ee Noa raan wäär kɔc lɛ̈k dhël la cök yen acï bɛ̈n kony kek kɔc kɔ̈k kadhorou.

6 Ku Nhialic aya acï gen Thodom ku Gomora bɛ̈n tɛ̈m awuɔ̈c, ku cuɛ̈ny ke bïk aa col kek kɔc ku käk tɔ̈ thïn ëbën. Kënë acï Nhialic looi bï kɔc nyuɔ̈th kë bï rot looi aköldä tënë kɔc cïï kuec ë wɛ̈tde.

7 Ku yeen acï Lot bɛ̈n kony, rin ye Lot raan path man kärɛc ye kɔc kɔ̈k ke looi.

8 Tɛ̈wën rëër raan puɔth kënë ë kamken, ëcie puɔ̈u ye miɛt akölaköl tɛ̈ tïŋ yen kärɛc ye looi.

9 Cït lɔn cï Bäny käkkä looi, aye nyooth lɔn aŋic tɛ̈ bï yen kɔc path kuɔny thïn käk gumkë ke yiic, ku tëm kɔc rɛc awuɔ̈c akölaköl ɣet aköl luŋdït,

10 kɔc ke looi käk ë bal la bïth ye guäpken ke wïc ku kueeckë bääny Nhialic. Kɔc piööc ë luethkä aa ril nhïïm ku aa puɔ̈th lac thöök, ku aacie jak puɔth tɔ̈ nhial ye theek, aa yekë ke läät.

11 Na cɔk atuuc Nhialic la riɛldït apɛi tënë ke, aacie kɔc piööckä ye läät Nhialic nhom.

12 Kɔc piööc luethkä, aa käk wïc piäthken ke kek aa yekë ke looi ë path cïmën lääi cie tak. Këya, aa käŋ dhɔ̈l yiic ë path ke cïn yiny pɛth dhɛ̈l kek keyiic, ku cïk ke kɔŋ deet yiic. Ku këya, aabï Nhialic nɔ̈k cïmën dhie ye raan län tɔ̈ thïn ye nɔ̈k dɔm ku nɛ̈k.

13 Kɔc piööc luethkä kärɛc looi tënë kɔc kɔ̈k, aabï luɔ̈i kärɛc aya. Rin keek aa puɔ̈th miɛt tɛ̈ looi kek kärɛc. Ku miɛt piänden ayekë yök tɛ̈ mïth kek ku dëkkë ku loikë käk bal cɔk aköl ë path. Ku këlä, aa yär guɔ̈p bɛ̈ɛ̈i tënë we tɛ̈ looi kek kärɛckä ke we mïth ë tök ke ke.

14 Keek aa rëër ke wïc diäär, ku aacie kɔ̈ɔ̈c wïcwïc luɔi kärɛc. Ku keek aa kɔc cïï gamden ril tënë Jethu muɔ̈r bïk adumuɔ̈ɔ̈m looi. Ku keek aacï dït ë puɔ̈u ŋiɛ̈ɛ̈c. Ku keek aabï Nhialic tɛ̈m awuɔ̈c rin kärɛc yekë ke looi.

15 Aacï luɔi käpath puɔ̈l ku dhukkë dhël jɔŋrac. Aacï tɛ̈ ye Balaam wën Biör luui thïn buɔɔth yic, raan wäär nhiar wëëu ye ye riɔp bï kärɛc looi.

16 Ku Balaam acï Nhialic bɛ̈n mät apɛi rin kërɛɛc cï looi. Akajade acï bɛ̈n jam cïmën ë raan, ku pëën Balaam bï cïï ë luui cïmën raan cï muɔ̈l.

17 Kɔckä aa cït wër cï döu ku aa cït athɔ̈ɔ̈r, ye yom kuaath ë path. Nhialic acï tɛ̈col thuth yic tɛ̈n kɔc piööc luethkä looi tënë ke.

18 Keek aa jam ë nhiaam wël cïn kë ye kuany thïn. Ku aa luui käk ë bal bï kek kɔc deep, kɔc puɔc gam puɔc jäl tënë kɔc këc wɛ̈t Nhialic gam.

19 Ayekë lɛ̈k kɔckä lɔn bï kek nhïïm lääu lööŋ juëc ye kɔc cï gam ke theek, ku keek nhïïm aa loony kärɛc yekë ke looi, rin raan ë ya alony kërɛɛc ye looi kërɛɛc cï ye rum puɔ̈u ye rac.

20 Na kɔc cï käk tɔ̈ pinynhom, käk kɔc cɔl ayïk kepuɔ̈th luɔi kärɛc puɔ̈l, rin cï kek wɛ̈t Bänyda ku ye Aluäŋda Jethu Krïtho ŋic, ku na benkë luɔi kärɛc dhuɔ̈k ë pinynhom, ka jɔl rɛ̈ɛ̈c apɛi abïk tɛ̈wäär këc kek Jethu ŋic waan thok.

21 Ee bï ŋuɛ̈ɛ̈n apɛi tënë ke tënë këc kek dhël la cök kaŋ ŋic, ku benkë kuec löŋ cï Nhialic lɛ̈k ke.

22 Kë cï rot looi tënë ke aye nyooth lɔn wël ye kɛ̈ŋ lueel ëlä yith, “Jöŋ ë ŋɔk dhuɔ̈k,” Ku, “Dïr baai cï deŋ lɔɔk ë rot bɛn daal tiɔ̈k yic.”3

1 Kɔckiɛ̈n nhiaar, kënë athör dɛ̈t ye athör rou ca bɛn gät we. Athörkä yiic ëbën, aca them ba we bɛ̈n lɛ̈k käk ŋiɛckë ke, rin bï wek wenhïïm tääu thïn bäk aa tak apath.

2 Awiëc bäk wël ë Nhialic cï kɔc käk Nhialic tïŋ lueel wäthɛɛr, ku kë cï Bänyda ku Aluäŋda, cɔl aye atuuc lɛ̈k kɔc, aa tak.

3 Wɛ̈t tueŋ bäk kaŋ deet yic ë lɔn tɛ̈ le nïn aköl luŋdït thiɔ̈k, ke kɔc kɔ̈k rɛc, kɔc ke looi käk wïc piäthken kepɛ̈c aabï tuɔ̈l. Ku keek aabï we aa bui.

4 Ku luelkë, “Acï Jethu thɔn lɔn bï yen bɛ̈n ku luelkë, ye yic? Yen ako? Wärkuan dït aacï thou wäthɛɛr, ku këriëëc ëbën aŋot cït tɛ̈thɛɛr wäär cɛk Nhialic piny.”

5 Ku aluelkë këya rin cï kek nhïïm riɛl bïk yic cïï gam, yic cï Nhialic nhial ku piny cak wäthɛɛr ë wɛ̈t lueel ë path. Wɛ̈tden cï lueel acï piny cɔl atul pïu yiic,

6 ku Nhialic acï pïu looi aya, pïu aboor bï yen ke piny kënë rac.

7 Ku nhial ku piny tɔ̈ thïn ëmën, aacï Nhialic wɛ̈t lueel aya lɔn bï kek rëër thïn ɣet aköl bï yen ke rac. Ku ee mac yen abï ke rac. Aa mɛc ke rin aköl bï yen ke luk looi ku rɛc kɔc cïï wɛ̈tde ye gam.

8 Duɔ̈kkë nhïïm mär ë kënë kɔckiɛ̈n nhiaar. Acïn kënë wääc tɛ̈ktɛ̈k Nhialic yic ë kam akäl tök ku ruɔ̈ɔ̈n tiɛm tök, aa thöŋ kedhie karou tënë ye.

9 Nhialic acie gääu bï kë cï thɔn bï looi cɔl aloi rot cɔk alɔn ye kɔc kɔ̈k ye tak këya. Alir puɔ̈u kek we, rin acïn raan wïc bï rac, awïc bï kɔc ëbën kepuɔ̈th wɛl wei adumuɔ̈ɔ̈mken yiic ku dhukkë tënë ye.

10 Ku Bɛ̈ny abï bɛ̈n aköl cïn raan ŋic ye, cïmën dhie ye cuär ye looi këya. Ku aköl kënë arɔ̈ɔ̈ldït apɛi abï rot looi, ku käk tɔ̈ nhial aabï riääk, aabï mac rac, ku piny kek käk tɔ̈ thïn aabï dëp ëbën bïk liu.

11 Ku cït lɔn bï käjuëckä ëbën rac këya, ke we ye kɔc bï yiëndë ëmën? Wek dhil pïr pïr la cök ë Nhialic nhom,

12 tɛ̈ rëër wek ke we tit aköl bï Nhialic luk bɛ̈n looi tënë kɔc ë pinynhom, ku luɔ̈ɔ̈ikë apath bï aköl kënë lac bɛ̈n. Aköl kënë yen aköl bï mac dëp ku rɛc nhial, ku atuɔ̈c abï käk tɔ̈ nhial lëëŋ.

13 Ku ɣok kɔc cï gam, titku nhial ë yam, ku piny ë yam wäär cï Nhialic ke thɔn bï kɔc la cök, la pïr thïn tɛ̈cït tɛ̈ wïc Nhialic ye.

14 Këya kɔckiɛ̈n nhiaar, tɛ̈ rëër wek ke we tit aköl bï Nhialic luk looi tënë kɔc pinynhom, wek aadhil luui apɛi bï week yök ke we ë kɔc la cök cïn gup adumuɔ̈ɔ̈m, ku lak dɔ̈ɔ̈r ke ye.

15 Tiɛ̈ŋkë liɛr puɔ̈u Bänyda ke cït dhël bï kɔc kony käk rɛc keek yiic. Yen ë kënë cï Paulo, raan nhiarku cï gam cïmënda we gät ë ŋiɛ̈ɛ̈c käŋ cï Nhialic yiëk ye.

16 Këlä aya, Paulo acï ŋiɛc gät rin ë käkkä athör yiic ëbën cï tuɔ̈c kɔc cï gam. Ku athörkä aala yiic kɔ̈k ril yiic cie deet. Ku aacïï kɔc ë piööc, kɔc kuc käŋ koor gamden ye teet yiic apath, cïmën ye kek wël kɔc thɛɛr ë Nhialic kuɔ̈c piɔ̈ɔ̈c aya. Ku këlä, aa kë rɛc ke bɛ̈ɛ̈i tënë ke ë röt.

17 Ku wek kɔckiɛ̈n nhiaar, wek aa ŋic ë kënë thɛɛr. Tiɛtkë röt apath bï kɔc kuc yithkä we cïï mär ë piööcden ë lueth, bäk jäl dhëldun la cök rëër wek thïn.

18 Ku wek aa dhil la tueŋ akölaköl ke we ŋic nhiër ku liɛr ë puɔ̈u Bänyda ku ye Aluäŋda, Jethu Krïtho, ku juakkë ŋiɛ̈ɛ̈cdun tënë ye. Bï ya leec ëmën ku akölriëëc. Yenakan.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE