2 JOHN


1

1 Ee ɣɛn raandït akut kɔc cï gam, ɣɛn agɛ̈t athör kënë tënë akut kɔc cï gam cï Nhialic lɔc bï rëër keyiic ke cït miɛ̈thke. Wek aa nhiaar piändiɛ̈ ëbën, ku acie ɣɛn rot ɣɛn nhiar we, aa kɔc ëbën ŋic yic cï Nhialic nyuɔ̈th ke, kek aa nhiar we piänden yic aya.

2 Wek anhiaar ke rin ɣook ëbën, ɣok aa ŋic yic cï Nhialic nyuɔɔth. Ku yic kucku abuk aa ŋic akölaköl.

3 Bï Nhialic kek Wënde Jethu Krïtho ɣo dɔɔc ku pɛ̈lkë käraackua piny, ku bïk ɣo cɔl arɛ̈ɛ̈r ë duk dɔ̈ɔ̈rden yic, tɛ̈ rëër ɣok dhël yic cïk nyuɔ̈th ɣo, ke ɣo nhiar röt kamkua.

4 Ɣɛn a ɣa cï puɔ̈u miɛt apɛidït wäär piŋ ɣɛn ye, lɔn kɔc kɔ̈k weyiic aake lui tɛ̈cït tɛ̈ cï Nhialic ye nyuɔ̈th ɣo, yen ë kë cï lɛ̈k ɣo buk ya looi.

5 Këya, wek kɔc cï gam alɛ̈k we lɔn ɣok aa dhil röt nhiaar ë kamkua. Ku kënë acie löŋ yam, ee löŋ thɛɛr ŋicku tɛ̈wäär buɔɔth ɣok Jethu.

6 Na nhiarku röt ayic, ke ɣok aa dhil kë cï Nhialic lɛ̈k ɣo buk looi, looi, rin wäär tueŋ gɛm ɣok wɛ̈t Jethu, kën cï lɛ̈k ɣo buk aa looi ë lɔn buk röt aa nhiaar kamkua.

7 Ɣɛn aluel kënë rin kɔc kɔ̈k ë kɔc wëŋ nyïn aatɔ̈ thïn, aa kɔc piɔ̈ɔ̈c lueth ë path. Ayekë lueel lɔn Jethu Krïtho akëc bɛ̈n pinynhom kecït raan. Raan ye lueel këlä, ee kɔc wɛ̈ŋ wei, ku athöŋ kek raan ater ë Jethu.

8 Tiëërkë nhïïm bï kɔckä we cïï wëŋ, bï käkkun puɔth cäk looi tënë Nhialic cïï mär ë path. Tiɛtkë wenhïïm apɛi bï Nhialic we gäm ariɔ̈pdun ëbën.

9 Alɛ̈k we, na ye raan juɛk këde thïn käwäär cï Jethu piɔ̈ɔ̈c yiic, ka cïï kɔŋ mat kek Nhialic. Ku na cïï raan wɛ̈t cï Jethu piɔ̈ɔ̈c juak ë wɛ̈lke ë rot, ka bï mat kek Jethu ku Nhialic Wun.

10 Ku na bɔ̈ raan tënë we ku ye ke piɔ̈ɔ̈c käk cïï thöŋ kek käk cï Jethu piɔ̈ɔ̈c, ke duɔ̈kkë cɔl abɔ̈ pandun bï bɛ̈n rëër kek we. Ayï muɔ̈th aya duɔ̈kkë muɔ̈th.

11 Kënë alɛ̈k we, na ye raan muɔ̈th raan kënë bï ciɛ̈t raan cï gam, ka cï rot mät ye. Ku aloi kërɛɛc ye looi aya.

12 Käjuëc apɛi aake ba lɛ̈k we, ku acä wïc ba ke gɔ̈t athör yic ëmën. Kë wiëc ba looi, ku aŋääth aya, ee lɔn bï ɣɛn la keny tënë we, buk la rɔ̈m ku jiɛɛmku röt ë kamkua, ku ɣok aabï puɔ̈th jal la yum ɣodhie.

13 Akut kɔc cï gam ë tɛ̈në ë we muɔ̈ɔ̈thAMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE