Titus


1

1 Min Pl, wunba tee Yennu daabir nan Yiisa Masia toomii na, mine ki Yennu gann ki tumin u nigannkab boor a n chee bi yada, ki te bin bann u barmnii labaar nba wantit yentinu snu na, 2 ki bia turib dindann nan bi sii mk manfoor nba kaa gbennu. Yennu nba ki fa faak na din senn msonn ki s durinya daa ki piin, a u tan saa turit manfoor ma, 3 ki yoo nba din tan ja na ki u fiit wann li labaar u maan ni; ki jii labaar ma ki teen n nuu ni, ki n mntir nan ti Tinnt Yennu nba turin mb na. 4 N sbin gbou na ki teen fin Taitus nba tee n bim, yada yennk ni nae. Ti Baa Yennu nan ti Tinnt Yiisa Masia ninkpabau nan parmaasir-ii be nana. 5 N din te ki a biar Kret ti ni maa a amm bonsiar kur nba kpaa talase, ki gann Masiaweira saakab doo kur ni, nan maa wanna biainba na: 6 Li kpaa talas ki Masiaweira saak daa mk biiti; kii mk poo yenk; ki u waas n teen Masia yada, ki daa tee wabiit nan tubkangbata; 7 kimaan Masiaweira yudaane yen Yennu toona. Li paak, li kpaa talas ki u daa mk biiti: U daa tee bongaann, koo wunba dont wutoor yann yanni, koo ki tee danyuuruk, koo kpikpiruk daan, koo liklonbiiuk daan. 8 Li kpaa talas ki wuu mi saamm gaaru, kii loon toonana tumu, kii sub, kii be fanu, kii tee popeendaan, kii mi u mdianu, 9 kii dia barmnii labaar nba ki bi din wann na. /Nanne saa te wun fit wann niib wannu nba took, ki fit nyann binba ki saak barmnii wannu ma. 10 N beera linba na, kimaan my^etdamm be bonchiann, ki Juu tesiab mantik tuun nnae, ki dia bi mmaan nba kaa nyt ki kpann leeb. 11 Li kpaa talas ki fan gr bi labaar ma, kimaan bi liklonbiiuk paak ki bi lin want niib linba ki an nan bii want, ki mat asai niib dudukit. 12 Kret jas, wunba din tee bi ti skinii na din yet a: “Kret teeb fa faak yoo kura; bi tee nan bonkobibiit nae, ki bia tee forinfoona nba loon diina kuuk.” Waa din yet biainba na tee barmniie. Li paak, li kpaa talas ki a yakii namm fanu, ki bin dia Masia labaar na nan barmnii, 14 ki ji daa fiin Juu teeb faak po, ki bia daa fiin niib nba ki saak barmnii wannu na po. 15 Popeendamm boor, bonsiar kur yeene; aan biitdamm nba ki teen Masia yada na, siar ki yeen bi boori, kimaan bi dudukit nan bi yan ki yeeni. 16 Bi yi bi m Yenmiirae, aan ki bi toona want nan bi ki mi Yennu. Bi tee my^etdamme, ki nubir Yennu boor, ki bia kan fit tun toonansiari.2

1 Taitus, fin-ii want wannmnu na. 2 A kpaan jasaakab na ki bii be soon nna, kii sub, kii dia bi m, kii dia Masia labaar fanu, kii loon niib, kii mk gbankur. 3 A bia kpaan poosaakab na ki bii tee popeendamm. Bi daa tee sanjaanjanna, ki daa mantik tee danyuura. Li kpaa talas ki bii want linba an, 4 kii want poobis na ki bii loon bi srib nan bi waas, 5 kii dia bi m, kii tee popeendamm, kii tee apooamm, kii be fanu, kii saak bi srib mi. /Nanne saa te ki s kan fit pak bonbiir ki jiin Yennu maan na po. 6 A bia kpaan naasimm ki bin dia bi m. 7 A m-ii be fanu bonsiar kur ni, kii want leeb baa sii be fanu biainba. A wann niib Masia labaar nan barmnii, kii sub, 8 kii piak linba took ki s kan mi yiinir yanni, ki binba loon ki bii kn nant daa laat bonbiir nba ki bi saa pak ti po; anne saa te ki bin di fei. 9 Li an ki daaba-ii saak bi yomdamm mi, kii pent bi para bonsiar kur ni. Bi daa ni nan bi yomdammi, 10 ki daa jaan bi siari. Li kpaa talas ki bin wann bi m nan bi be fanu nan barmnii yoo kur; anne ki bi binbe kur saa wann nan ti Tinnt Yennu wannu na an bonchiann. 11 Kimaan Yennu tur nisaarik kur snu a wun la tinnu; anne fiit wann u ninbatinu nba yab biainba. 12 Li ninbatinue wannit a tin nyik linba kur ki tee yentinu na, nan tingbou na loonbiit, aan dia ti m, kii be fanu, kii tiin Yennu, tingbou na ni, 13 kimaan ti guu ki mk dindann nba turit parpeenn nan ti Yabint Yennu nan ti Tinnt Yiisa Masia saa dkit yentsaakar ni; 14 e din gaar ti paak ki kpo, a wun nyinnit biit kur daabisin ni, ki te ki ti tee popeendamm nba tee u kuuk yab, ki tee niib nba numm mn nan toonana tumu. 15 Wantib linba na kura, kii cheen bi para, kii kpaanib nan Yennu nba tura yudant biainba na. Daa te ki s goriia yanni.3

1 A tiarib ki bin tur bi ti yudamm nan yentdamm baakir, ki sak bi mi, ki teen siir nan toonana tumu yoo kur. 2 Betirib ki bi daa piak barbiit s paaki, ki daa kn nan leebi, kii be soon nna, kii teen s kur baakir; 3 kimaan sianyoo ti m din ki mk yami, ti din tee my^etdamme, ki waa snu nba ki tooki, ki waa nianbiit snbooru booru. Ti din tuu ki mi dudukit nba an; ki tee funfunn damm, ki ki loon ti leeb, ki bi mun ki loont. 4 /Naan ti Tinnt Yennu lomm nan u burchint nba din tan fiit nyii paanu yoo nba, 5 ki u tinnit. Li ki tee ti ti toonana paak kaa, aan u m ninbatinu paake ki u tinnit, ki din wuurit ki nyinn ti biit, ki te ki u Seyee amm nant, ki turit manfopaann, 6 ki jii u Seyee ma ki turit, ti Tinnt Yiisa Masia paak. 7 Yennu ninbatinu paak ki u tun nna a wun teent niamm u boor; ki bia teent u waas nba mk dindann a ti saa la manfoor nba kaa gbennu. 8 Barii na tee barmniie. N loon ki a jii a dudukit kur kii wantib linba na, ki binba teen Yennu yada na n jii bi yoo ki tun linba an; anne an ki mk nyt ki tur s kur. 9 /Naan nyik mnyana, nan yaadindont kanu, ki daa kn nan leeb, ki bia daa ni mnik sennu paak, kimaan linba na kura ki an, ki bia ki mk nysiati. 10 Nir-i tee tukina daan, fan kpaan yomm koo munlee; ki u baka-i kaa li kpaanii ni, fan nyik ki ji daa fiin u po, 11 kimaan a mi nan li nibooru nyik Masia weiuwa, ki u toonbiit nae want u biit. 12 Mi-i tun Atemas koo Tikikus a boor yoo nba, fan yabir ki chetin Nikopolis doo ni, kimaan n sii be lee wonfufuk yoo. 13 Yabit a m ki somm Senas, wunba tee barbuur na, nan Apolos, ki bin la baa loon linba kur ki piin bi snii na. 14 Li kpaa talas ki Masiaweira-ii tuun toonana kii sommit niib bi fara ni, ki daa be binbe nba kaa nyti. 15 Binba be n boor na kura foonta. A foont binba teen Masia yada ki loonit na. Yennu ninkpabau-ii be nan i kura.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE