Hebrews


1

1 Yaayoo ni, Yennu din jikit yoo bonchiann nan snii bonchianne ki te ki skiniinba piak teen timm Juu teeb yeejamm; 2 aan mtana u te ki u Bija nba ki u gann a wun yent bonsiar kur nae pak nan timm. U din te ki u Bija mae nan durinya na kur. 3 /Ne tee Yennu m m ninnau, ki yentir Yennu ma yentu na, ki dia durinya yaka kur nan u mmaan nba mk pa. Waa din tun linba saa te ki niib n la nyikinchab bi biit paak yoo nba na, ki u ji kar Yabint Yennu niidiitu po, Yendu ni. 4 Yennu nba te ki u Bija ma sann gbe gar malakanba sana biainba na, nnae ki u Bija ma set garib. 5 Kimaan Yennu daa ki mi yet malakas a: “Fine tee n Bija, ki dinnae ki n teen a Baa.” Yennu bia ki mi pak malakas po a: “N tan sii tee u Baa, ki u tee n Bija.” 6 Yennu nba din tan yaa wun baar nan u Bija, wunba tee bonnankara yur tingbou na ni yoo nba, ki u gbou yet u po a, “Li kpaa talas ki Yennu malakanba kura n jiant.” 7 /Naan malakanba na po arin Yennu din yet a: “U te ki u malakanba tee sei, ki bia teemm ki bi tee mupeenu.” 8 /Naan u yet u Bija na arin a: “Yennu, a naan na sii be mkmk nan mkmk. Ki ante sii tee a naan dammir. 9 Faa loon ant aan ki ki loon biit na paak 10 Yennu gbou bia din yet a “Yennu, pinpiik niwa fine din nan tingbou na, ki nan sanpaak nan a m nii. 11 Bi tan saa kpowa, aan fin lek sii y be-e; bi kur tan saa kpete ki chat nan chinchenn na, 12 ki fan pbimm nan baau na, ki bin lebit nan chinchenn na. /Naan fin arin tee yomme yoo kur, ki a manfoor na kaa gbennu.” 13 Tn, Yennu daa ki mi bet malakas a: “Karin n niidiitu po 14 Li paak, malakanba tee bee? Bi kur tee sei nba jiantir Yennu-e, ki Yennu tuumm a bii sommit niib nba saa la tinnu na.2

1 Li kpaa talase ki tin gbiint barmnii nba ki ti din gbat na fanu ki tan daa kitiri. 2 Maan nba ki malakanba din mn ki tur ti yeejamm na tee barmniie, ki wunba din ki sak ki weir tuu la tubdatu nba jae. 3 Li paak, ti-i kii sak ki gbiint tinnjaann ma labaar fanu, ti saa teen nlee ki nyi tubdatu ni? Ti Yomdaan tio din d mn tinnu labaar ma, ki binba gbat na din wannit a li set tee barmniie; 4 ki Yennu nba tuun bakitnau nan yaarlituk toona nan nyina, ki bia teen niib u Seyee piinii u loomm ni biainba nae pukii u siara bi wannu ma paak. 5 Durinya nba baat ki ti piak li po na, Yennu din ki yaa malakanbae tee li yudammi. 6 Li sb Yennu gbou ni siarboor a: “Yennu, nisaarik tee bee ki a dukii u po; u mun tee bee ki a baka be u ni? 7 A din te ki u p malakanba boor waaminna, ki bia te ki u la dontir nan paku, 8 ki te ki u yen bonsiar kura.” Li yet a Yennu din teen nisaarike “bonsiar kur yudaan.” Li want nan u yen bont kurewa, aan mtana nisaarik daa ki yent bonsiar kuri. 9 /Naan ti laat Yiisa-e. /Ne ki Yennu din te ki u p malakanba boor yoo waaminna, a wun gaar s kur paak ki kpo, Yennu ninbatinu ni na. U kuun biak dinu ma paak ki Yennu te ki u la dontir nan paku. 10 Yennu nba nan bonsiar kur ki bia dia li kur na, e jii u waas bonchiann ki kmm u naan na ni, ki li took u boor a wun te ki bi tinnu daan Yiisa-ii setiki tee bi Tinnt nan barmnii, u biak dinu paak. 11 /Ne te ki nisaarii teen popeendamm, ki nan amm kur ji taan ki mk Baa yenk. Li paake ki Yiisa ki tiin fei nan wun yiimm u naa waasi. 12 U bet Yennu a, “N saa wann n niib faa tun amm nba ki turin, ki saa dont a sann bi lakinn ni.” 13 U bia yet a, “N tan saa teen Yennu yada,” ki bia yet a, “Min nan waas nba ki Yennu turin nae be na.” 14 Tn, Yennu waas nba tee nisaarii na paak, Yiisa mun din tee nisaarike nan amm na, a u kuun ni wun tan biir Sintaanii nba mk kuun pa na, 15 ki nyinn binba tiin kuun jamaanii na bi jamaanii ma ni. Bi din tee jamaanii yommiie bi manfoa kur ni. 16 Barmniie, li ki tee malakanba kaa ki u sommiti, aan Abraham yaaboonae ki u sommit. 17 Linba na want nan li din kpaa talase wuu tee nan u naa waas na u binbe kur ni, ki teen bi manntyudaan nba tee ninbatinu daan, ki bia tee barmnii daan, ki jii u m ki teen maru ki tur nisaarii Yennu boor, ki wun nyik chab bi biit. 18 Ki u saa fit somm binba yaa bin k jinjammii ni, kimaan u ti din dii biak, ki jinjammii bia jammwa.3

1 N naa waas nba tee Yennu niib ki u ganni na, ii dukii Yiisa po, wunba ki Yennu din tum a wun teen manntyudaan ti Yenjiantu snu ni na. 2 Moses nba din tee barmnii toontunn Yennu aateeb sinsuuk ni biainba na, nnae ki Yiisa mun tee barmnii toontunn Yennu nba gann na boor. 3 /Namaare ja nan bii teen baakir ki gar aak nba ki u maa na; nnae ki Yiisa ja nan bii teen baakir ki gar baa teen Moses biainba na. 4 /Naak-i tai see, se sennir; ki Yennu-e sent bonsiar kur. 5 Moses din tee barmnii toontunn Yennu aateeb sinsuuk ni, ki wann linba ki Yennu yaa wun tan pak sianyoo na. 6 Masia arin tee barmnii daan nba yen Yennu aak mae ki tee u Bija. Ti-i mk parcheenn nan yuugontir ti dindann paak, ann timme tee Yennu aateeb ma. 7 Li paak, ii sak man Seyee nba yet biainba na a: “I-i gbat Yennu kunkr dinna, 8 yaa daa nyar i tuba nan i yeejamm nba din nyar ki kn nan, ki bikin, baa din be muuk ni yoo nba na. 9 Yennu din yet a, ‘Bi po din la maa tun linba kur ki saa ja bina piinna na, aan lee ki bi din bikinin. 10 /Nanne din te ki n donn wutoor niib ma paak ki yet a, Bi para ni, bi y^etima, ki ki waa n snii. 11 N din donn wutoor ki betib a bi kan mi baar 12 Tn, n ysnba, ii bann i yan ni ki s daa tee biitdaan ki kit yada ki tan mann mat poor ki nyik manfodaan Yennu na. 13 /Naan ii sommit leeb man daar n tuu daar, taa daa be ti manfoor ni yoo nba na, ki biit daa kpanni ki i tee tubkangbata. 14 Kimaan ti-i dia ti sinsinn yada na chib ki saa baar ti manfoor joontu, timm nan Masia sii tee toontunnanleebe. 15 Nnae ki bi din sb Yennu gbou ni a: “I-i gbat Yennu kunkr dinna, yaa daa nyar i tuba nan i yeejamm nba din nyar ki din kn nan Yennu ki y^et na.” 16 Ki lamme din gbat u kunkr aan kn nan ki y^et? /Namm kaa din tee binba nyii Ijipt ki Moses tee bi tndaan na-a? 17 Ki lamme biak ki Yennu wutoor din doo bi paak ki saa ja bina piinna na? Li ki tee binba din tun toonbiit, ki tan kpo muuk ni na kaa-a? 18 Yennu daa din bet lamme a, “Bi kan mi baar maa bo yaa n turib foon ti nba na ni.” Li din tee binba y^et u mb nae. 19 Li paak, bi din ki fit k ti ma ni, kimaan bi yadakaarin paak.4

1 Tn, Yennu ji tur timme mlor ma a tin la foon nba ki u din pak li po na. Li paak, ii bann i yanni man ki daa te ki s n tan k foon mai. 2 Ti gbat baranii na nan baa mun din gbatir biainba nae, aan li din ki turib nyti, kimaan baa din gbatir, bi ki gaarir nan yada. 3 Li paak, timm nba teen yada na, ti la foon maa. Li din tun nan Yennu nba yet biainba nae a: “N wutoore doo, ki n betib a bi kan ban k ti nba ni ki n bo yaa n turib foon na.” /Naan waa din tan yeen linba na, ki s ki u tun u naamii toona ki gbenna. 4 Kimaan Yennu gbou ni siar po li po yet daaanlore daar ma po a, “Yennu din nyik u toona kur ki foi daaanlore daar.” 5 /Naan ki u bia yet nna a, “Bi kan ban k ti nba ni ki n bo yaa n turib foon na.” 6 Binba din gbat baranii na sinsinn na din ki la li foon, kimaan bi din y^et Yennu mbe. Li paak, nisiab be ki tan saa la foon ma. 7 Yennu bia senn daleer ki yi daar ma “Dinna.” Ki bina bonchiann din gar, ki Yennu te ki Defid yet li po nan laa po pak biainba na a: “I-i gbat Yennu kunkr dinna, yaa daa nyar i tuba.” 8 Joosua-i dii turib foon, Yennu ji bo kan pak daleer po. 9 Li paak, foon dasiar bia daa be ki tee Yennu niib yar, nan waa din foi daaanlore daar biainba na. 10 Kimaan wunba la Yennu foon ma, u nyik u toonae nan Yennu nba din nyik u naamii toona biainba na. 11 Li paak, aant man ki tin yabir ti m ki la foon ma, ki ti s tan daa kit nan baa din y^et Yennu mb ki kir biainba na. 12 Yennu mmaan ma tee barii nba foe, ki mk pa, ki bia di ki gar jukbanjiak nba ma mi anlee na. Yennu mmaan fit ma ki k baat nisaarik seek nan u manfoor boor ni, ki k baat u tukita nan u kpaba beesin ni, ki k bkitir u dudukit nan u par ni bibikit. 13 Bont kur d yeenin nie, ki Yennu nba tan saa bu bi buut na ninbina laatir; ki siar kaa ki bri. 14 /Naant man ki tii dia ti yada nba ki ti fiit wann na kenken, kimaan ti mk manntyudaanjaann, e tee Yennu Bija Yiisa, wunba po gar saan Yennu ti boora na. 15 Ti manntyudaan ma ki tee wunba kan fit tint ninbaauk ti butu paak kaa, aan u m din la bikinu snii booru kur ni, nan taa mun laat biainba na, aan u lek din ki tun biiti. 16 Li paak, aant man ki tii mk parcheenn ki baar Yennu nba tee burchindaan na naangbou boor, ki la ninbatinu nan sommir ki lin sommit yoo nba ki ti loonir.5

1 Tn, mannteeb yudaan kur nba ki bi gann niib sinsuuk ni na, bi senn a wun gaar u leeb paake, kii mann mannu bi biit paak, kii teen Yennu. 2 /Naan u m nba tee butim snii bonchiann ni na paak, u sii fit dia binba pr yan ki kpet snu na soon nna, 3 ki u m nba tee butim na paak, li kpaa talas ki wun mann mannu u m toonbiit paak nan waa mann niib toonbiit paak biainba na. 4 S ki fit nyint u m a wuu tee mannteeb yudaan, see ki Yennu gann, nan waa din gann Aarnn ki teen mannteeb yudaan biainba na. 5 Nnae mun, Masia din ki nyinn u m ki donn u m a wuu tee manntyudaan, aan Yennu-e din yet a: “Fine tee n Bija; dinnae ki n teen a Baa.” 6 Ki siar po u bia yet a: “A sii y tee mannte, Melkisedek paabu ni.” 7 Tn, Yiisa nba din be tingbou na ni yoo nba na, u din mei Yennu ki barim, ki bui nan ninnyuut, Yennu nba saa fit fat kuun ni na boor. Waa din baakit Yennu na paak, ki Yennu gbat u miaru. 8 U tee Yennu Bijae, aan u lek dii biake, Yennu msaku ni, 9 ki tan gbenn biak dinu ma, ki te ki binba kur saak u mb na la tinnu nba kaa gbennu. 10 /Nanne ki Yennu yiin mannteeb yudaan, Melkisedek paabu ni. 11 Ti bo saa pak Masia nan Melkisedek po bonchiann, aan li paar nan ki ti wanni, kimaan i ki bant li paak yiami. 12 Nna yoo li ji bo kpaa talas ki yii tee wannteebe, aan i bia loon ki s n wanni Yennu mmaan pinpiik ni snii na. I bia daa an nan biime, i ki ja nan jemankati. 13 Wunba daa mr biin tee bibunne, ki daa ki bann yentinu wannu na fanu. 14 /Naan jemankat tee saakab yare, amme tuu tumii ki bann bonbiir nan bonann bkitu.6

1 Li paak, aant man ki tii dia saakayan kii tumii Masia barii kii saa tnn; ki amm tumii u barii bonchiann ki pukin pinpiik ni wannu na po; li ji ki kpaa talas bin amm wanni a, nyikin toonbiit nba tee kuun snu, ki teen Yennu yada, 2 ki bia wanni Yennu nyunwuru po, nan niiyiinu niib paak, nan kpeemm fiiru po, nan tubdatu nba kaa gbennu na po. 3 Yennu-i sak, ti saa saan tnna. 4 Masiaweira nba y^et u weiu, li tan sii paar nan bin jen ki lebit bi dudukit. Sianyoo bi din tuu be Yennu ma yentu nie, ki gaar bi tora nba tee Yennu Seyee na, ki lemm Yendu ni piiniiwa, 5 ki din tuu mi Yennu mmaan na manu po, ki mi durinya nba baat na pa po, 6 aan ji tan y^et Masia weiu. Li ji paar nan bin jen ki lebit bi dudukit, kimaan bi amii kpi Yennu Bija mae dapunpunn paak ki dint fei paanu ni. 7 Tn, ti nba ki saak baa li paak ki li maakit ki tee jeet teen binba ammitir na, Yennu-e teen piisin ti ma paak; 8 aan ti ma-i pia kunkonii nan mbiit, li ki mk nyti. Li kan yukir ki Yennu saa porir mb ki lin di muu ki biir. 9 Ti naa walonkai, taa lek piak linba na, aan ti ki mk birsuk i po. Ti mi nan i benu nae chee, ki i mk tinnu. 10 Yennu-e an, ki kan tamm yaa tun linba ki tur, koo yaa loon biainba ki somm Masiaweira, ki bia daa sommitib na. 11 Ti loon ki i s kur n yabir u m paake mkmk nan li joontu, ki yaa mk dindann nba na n teen mnii ki turi. 12 Ti ki loon ki yii tee gbannyakdammi, aan ti loon ki yii tee binba teen Masia yadae, kii mk sukuru, ki tan gaar linba ki Yennu senn msonn li po na. 13 Yennu nba din senn u msonn tur Abraham yoo nba na, u din sat mb a u tan saa tun waa senn msonn nba nawa. S ki be ki chee Yennu ti; li paak, u din jii u m sanne ki sat mb. 14 U din yet a, “Li tee barmniie, n set saa teen piisin a paak ki bia tura yaaboona bonchiann.” 15 Abraham din mk sukurue, ki tan gaar linba ki Yennu senn a u tan saa tur na. 16 Nir-i sat mb, u tuu jii wunba gar sanne ki sat, ki mb nba ki u sat na n kpi mnik kur. 17 Tn, binba din yaa bin gaar Yennu nba din senn msonn nba na, u din loon wun wannib nan u kan mi lebit u dudukiti; li paak ki u din sat mb ki pukin u msonn ma paak. 18 Tn, bona anlee nba kaa lebitu na be ki wann nan Yennu set saa gbeen u msonn maa. Li paak, timm nba chiar saan u boor ki tinn na mk parcheenn, ki gaar dindann nba be ti tnn po na chib. 19 Dindann nba ki ti mk na tee manfoor jaantarik nba dia ti manfoor fanu nae. Li tee dindann nba gar Yendu ni diiuk kaaruk nie ki k diiuk ma kasii boor na. 20 Yiisa din gaar ti paak ki teen snliit, ki gar saan diiuk ma ni, ki teen ti manntyudaan mkmk nan mkmk, ki tee Melkisedek paabu ni mannt.7

1 Melkisedek ma din tee Salem doo bate ki bia tee Yabint Yennu mannt. Abraham nba din tan nyii tb nba ki u kn nyann batnba banna na, ki Melkisedek chet ki teen piisin u paak; 2 ki Abraham nyinn bona piik ni yennk, waa kn fat bont nba na kur ni ki tur. (Melkisedek sann ma paak tee a, “Yentinu Bat,” U din tee Salem doo bate; ki Salem paak tee parmaasir, li paak ki u bia tee “Parmaasir Bat.”) 3 Labasiar ki be ki want Melkisedek baa po, koo u naa po, koo u yeejamm po. Labasiar kaa ki want u maru po, koo u kuun po. U naan Yennu Bijae ki y tee Yennu mannt mkmk nan mkmk. 4 Li paak, i la waa tee nijaann biainba, kimaan ti yeejajaann Abraham din nyinn waa kn fat bona nba tb ni piik ni yennk ki tur. 5 Ki sennu din wann a Liifai teeb yaaboona nba tee mannteeb na n tuu gaar bi niib Juu teeb nba mk linba, li bona piik ni yennk, aan bi niib ma mun bia lek din tee Abraham yaaboonae. 6 Melkisedek din ki tee Liifai teeb yaaboonn kaa, aan u din gaar bona piik ni yennk Abraham boor, ki bia teen piisin Abraham nba din gaar Yennu msona na paak. 7 Mnik kaa nan nir nba teen piisime tee nijaann ki gar wunba gaan piisin ma. 8 Mannteeb nba din tuu gaan niib nba mk linba li bona piik ni yennk na din tee nisaariie ki tuu tan kpo; aan Melkisedek, wunba din gaar Abraham bona piik ni yennk na arin be, nan Yennu gbou nba wann biainba na. 9 Ti saa fit yet a yoo nba ki Abraham din nyinn u bona piik ni yennk na, u yaaboona Liifai teeb nba din tan gaan bona piik ni yennk ma, mun din mi bi bona piik ni yennk nyinnu, 10 kimaan baa lek daa din ki mar Liifai na, aan ti saa fit yet a yoo nba ki Melkisedek din chet Abraham na, Liifai din be u yeeja Abraham ma ni. 11 Yennu din tur Juu teeb sennu ki wann Liifai teeb bi mannu toona nba sii tee biainbae. Ki Liifai teeb ma toona-i dii be fanuie, li din bo kii kpaa talas ki manntgan, wunba ki nyii Aarnn maaru ni aan see Melkisedek setu ni na n baari. 12 Kimaan yoo nba ki mannteeb yudantuk lebitu din tuu tan baar ki bin lebit na, sennu mun bia din tuu lebite, 13 ki ti Yomdaan Yiisa, wunba tee manntgan ma nyii boorganu nba ki bi s ki mi tun mannu toonn na nie. 14 S kur po mi nan Yiisa nyii Juda booru nie, booru nba ki Moses din ki mi pak siar bi po ki jiin mannteeb po. 15 Yoo nba ki manntgan nba tee nan Melkisedek na din tan baar nae ki ti mantik bann barii ma paak. 16 /Ne tee mannt, ki nisaarik sennii ni kaa ki u teen mannt, aan manfoor nba kaa gbennu na pa nie ki u teen mannt. 17 Kimaan bi din sb u po Yennu gbou ni a, “A sii y tee mannte, Melkisedek paabu ni.” 18 Li paak, sennkperu na ji din bakine, kimaan li ji ki mk pai, ki bia ki mk nyti. 19 Moses sennu ma din kan fit te ki siar be fanu. /Naan mtana ti ji mk linba teent dindann nba chee na, ki li nie ki ti chat nakin Yennu. 20 Ki Yennu bia sat mb ki pukin li paak. Yennu din tuu ki sat mb yoo nba ki bi kaant mannteleeb na. 21 /Naan Yiisa din teen mannt, yoo nba ki Yennu din sat mb ki bet a: “Min Yennu sat mb ki ji kan lebit n dudukit, ki yet a ‘Fine sii tee mannt mkmk nan mkmk.’ ” 22 Li paak, Yiisa-e tee wunba wann nan mlor nba chee na be ki kaa lotu. 23 Tn, yaayoo ni mannteeb ma din tuu tan kpoe, ki bi leeb na n mun gaar bi toona; li paak ki bi din yab. 24 /Naan Yiisa arin sii y be-e, ki tee mannt mkmk nan mkmk, ki u toona na kan mi nyi u nuu ni ki s n gaarir. 25 Li paak, binba chat nakin Yennu, Yiisa sann ni na, u saa fit tinnib mtana nan yaayoo siiyoo, kimaan u be u manfoor ni yoo kur, ki mei Yennu ki teemm. 26 Li paak, Yiisa-e tee ti manntyudaan nba sommitit, taa loon biainba. /Ne tee popeendaan, ki ki mk bisiati; u be u ke ki ki tee nan biitdamm na, ki Yennu donn ki gar Yendu ni teeb kur. 27 Mannteyudaanleeb na din tuu mann maru daar n tuu daare bi ti biit paak sinsinn, ki bia mann maru niib paak; Yiisa ki tee nna kaa; u din jii u m ki mann maru yomke, ki maru siar ji kaa. 28 Moses sennu na tuu gann nisaariie ki teemm mannteeb yudamm, ki bi lek ki be fanu. Sennu ma poorpoe ki Yennu din sat mb nan u Bija Yiisa, wunba sii y be fanu mkmk nan mkmk, ki teen manntyudaan.8

1 Barii na barnk want nan ti mk manntyudaan nba tee nna mun, ki kar Yennu nba mk pa kur na naangbou niidiitu po, Yendu ni, 2 ki tuun mannteeb yudant toona Yennu kasii yaa kasii boor; li kasii boore tee barmnii jiantu langbou ki ti Yomdaan din ammir, linba ki tee nisaarik ammu. 3 Mannt kur nba ki bi gann, li tuu kpaa talase ki wun jii piinii ki bia mann maru ki tur Yennu, nnae ki li mun kpaa talas ki ti manntyudaan n tur siar. 4 Li-i bonni tee ki u be tingbou na ni, u bo kii tee mannt faba, kimaan mannteeb nba teen Yennu piinii, nan Juu teeb sennu nba tee biainba na, po be. 5 Baa tuun linba na tee Yendu ni diiuk toona ninnauo; Moses nba din tun linba na naan nnae; kimaan Moses nba din yaa wun faa Yenjiantu lanbou yoo nba na, Yennu din kpaan ki yet a, “A tun bonsiar kur nan maa wanna biainba jr na paak na.” 6 /Naan Yennu tur Yiisa mannu toona nba chee bi mannu toona na, nan u mlor nba chee ki be Yennu nan nisaarii sinsuuk ni biainba na, kimaan u mlor ma gaa nan msona nba chee Moses yar nae. 7 Kimaan sinsinn mlor na-i dii fit te ki nisaarii be fanu, li ji din bo kii kpaa talas ki Yennu n tur mlor pukin taar munlee. 8 /Naan Yennu din la nisaarii biite yoo nba ki u yet a: “Min Yennu beeri a, 9 Li tan kii tee nan mlor nba ki n din lor nan bi yeejamm, Bi din ki teen mlor nba ki n lor namm na yada, li paak, ki n baka din kaa bi po. 10 Min Yennu yet nan n saa senn mlor nba nae N ji saa teen n sennii ma bi dudukit nie, Mine sii tee bi Yennu, ki bi tee n niib. 11 Li ji kii kpaa talas ki bi s n wann u l koo u ninja a, ‘Fini, bant Yennu,’ kimaan s kur sii min, 12 N tan saa nyik chab bi biit, ki kan ban tiar bi yanbntoona po.” 13 Yennu nba pak mlorpaann ma po nae, ki sinsinn mlor na teen mlorkper; ki bonsiar nba kpet ki kokir, li kan yukir ki li ji sii kaa.9

1 Tn, Yennu nba din lor sinsinn mlor ki turib na, ki u bia turib sennii nba ki bi sii waar kii jiantir fanu; ki bi bia mk siaminba ki bi sii jiantir. 2 Bi din faa bonkob-gbant lanbouo, ki li mk paklooru nan linn po, ki yi paklooru na kasii boor. Bi din senn fitire paklooru na ni, ki teebul see le, ki boroboro t li paak ki bi teen Yennu. 3 Li linn po na mun ki bi yi le kasii yaa kasii boor. 4 Salima binbintir din be, ki bi jokit bonnunubit li paak ki teen Yennu, ki Yennu mlor lakir be, ki bi tabin salima li kur po, ki salima bobir be lakir na ni nan jeet nba yi mana na. Ki Aarnn patu nba din bint fapaant na kpee lakir ma ni, ki tana anlee nba ki bi din jabir ki sennii sb li paak na kpee li ni. 5 Bonsia nba mk kpinkpant din t lakir ma paak, ki bi kpinkpant baak siaminba tee toonbiit nyikinchab boor na, ki li want nan Yennu be le. /Naan mtana kaa tee yoo nba ki ti saa pak bont ma po nan li barnk kuri. 6 Bi din senn bona kur nnae, ki mannteeb tuu k Yenjiantu lanbou ma paklooru ni daar kur ki tuun Yenjiantu toona. 7 /Naan mannteeb yudaan kuuke din tuu k lanbou na linn po yomk binn nk ni. U din tuu jii sme ki tur Yennu, u m toonbiit paak, nan niib nba tuu kpet tun biit na paak. 8 Yennu Seyee din want Yenjiantu lanbou na po fanu, a siaminba tee kasii yaa kasii boor na daa ki loot, yoo nba ki paklooru ma daa be na. 9 Linba na tee barjokite ki tur timm nba be mtana, ki want nan binba din jiantir Yennu na nba din tuu teen bi piinii nan bi bonkobit sn nba na kan fit wuur bi para ni biit Yennu boor, 10 kimaan ann din tuu tee jeet nan bonnyunyuut nba k nan linba ki ke, nan gbanant ammu po. Linba na kur din tee gbanant paak senniie a bii waar mkmk nan yoo nba ki Yennu tan saa senn u sennpaann. 11 /Naan Masia, wunba tee snanu na manntyudaan baara. Waa k jiantu lanbou nba ni ki tuun na tee lanbonjaann nba be fanu nan barmniie; li ki tee nisaarik nba faa linba kaa, li bia ki tee tingbou na ni yar kaa. 12 Masia nba din saan k jiantu lanbou ma ni ki saa baar kasii yaa kasii boor yomk yoo nba, ki li gbenn nna, u din ki jii buunii nan naajai sn kaa ki mann maru, aan u din jii u m sme ki pa ki nyinnit daabisin ni mkmk nan mkmk. 13 Bi din tuu jii buunii nan naajai sme, ki bia jii naasar ki mann ki joo muu, ki jii li tanpent nan sn na ki mii mii niib nba mk yanbmm Yennu tnn na paak, a lin amm bi gbanant ki bii yeen. 14 Linba na-i amm gbanant, aan Masia sme mantik saa nyinn biit ti para ni ki tii waa manfodaan Yennu, kimaan Seyee nba y be na pa nie ki Masia jii u m ki mann maru nba be fanu fanu ki tur Yennu. 15 Li paak, Masia-e tee wunba amii mlorpaann na, a Yennu nba yiin binba na n la yiar sanpaapo mkmk nan mkmk, nan Yennu nba lor na. Bi saa la yiar ma, kimaan Masia po din kpowa; li paak, binba din tuun toonbiit yoo nba ki sinsinn mlor daa din see na, u kuun ma nyinnib toonbiit ma tubdatu niwa. 16 Tn, nir-i sb u fadinu gbou, see ki bi tan wann nan wunba sb gbou na kpowa, 17 kimaan yoo nba ki wunba sb fadinu gbou ma daa be u manfoor ni na, gbou ma ki mk yiikoo. Li yiikoo be u kuun poorpoewa. 18 Li paake te ki sinsinn mlor na din tuu mk yiikoo sn maru poorpo. 19 Sinsinn, Moses din tuu mn Yennu sennu na kure nan laa sb biainba na. Li poorpo wun jii dufatlai ki lor nan pekobmnt ki pakii naajai nan buunii sn nba mat nan nyun na, ki miit sennu gbou na paak, nan niib ma kur paak, 20 ki beerib a, “Mlor nba ki Yennu senn turi a yin sakir na sme na.” 21 Moses bia din tuu mii sn ma Yenjiantu lanbou na paake, nan bona kur nba ki bi dia jiantir Yennu na paak. 22 Barmniie, Yennu sennu wannu ni, sme din tuu amm bont kur ki li be fanu ki ki mk biiti, ki sm-i kii nyii, Yennu kan nyik chab niib biiti. 23 Li paak, li din tuu kpaa talase ki bin mann maru ki amm bona nba tee Yendu ni bona ninnau na; aan maru nba chee na saa amm Yendu ni bona tio. 24 Nisaarik nba din amm boor nba tee kasii ki nannir nan Yendu ni bont nba tee li barmnii na, Masia din ki saan k le kaa, aan u din saan k Yendu m m nie, siaminba ki u be Yennu tnn, ti paak na. 25 Juu teeb mannteeb yudaan na din tuu k nan bonkobit sn, siaminba tee kasii yaa kasii boor na yomke, binn kur nk ni; aan Masia arin ki yaa wun mann maru taar munaa kaa. 26 Li-i dii bonni tee nnaie, ann laa din nyii durinya namu pinpiik niwa, u din bo saa di biak taar munaaewa. /Naan mtana, yoo nba per joontu na, ki u dkit a wun jii u m ki mann maru ki kpeen biit. 27 Yennu senn a see ki nir kur n kpo yomk, ki li poorpo ki wun bu u buut. 28 Li paak, Masia nba din jii u m ki mann maru yomk ki nyinn nisaarii bonchiann biit na tan saa jena, ki ji tan kan boi biit po kaa, aan u tan saa tinn binba guu-u nan bi para kur nae.10

1 Juu teeb sennu na din tuu tee Yendu ni bonana ninnau nba din be snu ki baat nae, aan li din tuu ki tee li m m kaa. Li paak, binn kur maru nba din ki gbent na kan fit teen binba baat nan maru na kasii. 2 Li maru-i bonni fit amm bi para, bi din bo saa mann yomke aan ji nyik, ki biit ji kii waabi. 3 /Naan binn n tuu binn maru toona na kpan din tian niib na bi biit poe. 4 Kimaan naajai nan buunii sn na kan fit nyinn biiti. 5 Li paak, Masia nba din yaa wun sik tingbou na ni yoo nba na, u din bet Yennu a: “A ki loon maru nan piinii kaa, aan a amm gbanante ki turin. 6 A ki mk parpeenn nan bonkobit nba ki bi mann maru 7 Li paake te ki n din yet a, ‘Yennu, mine na, n saa tun a loomm 8 Sinsinn, u din yet a, “A ki mk parpeenn nan maru nan piinii, nan bonkobit nba ki bi mann maru ki jokitir muu na, nan maru nba ki bi tuu mann biit paak na kaa.” Bi din tuu mann maru ma kura nan sennu nba wann biainba nae. 9 Li poorpo ki u bia yet a, “Yennu, mine na, n saa tun a loomma.” Li paak, Yennu faa kpeen marunkpera kura, aan jii Masia maru na ki senn li seenu ni. 10 Yiisa Masia din tun linba ki Yennu loon wun tun nae, ki jii u gbanant ki mann maru yomk ki te ki ti teen Yennu niib. 11 Mannboorye nba ki Juu teeb mannt kur tuun daar n tuu daar na kan fit nyinn biiti. 12 /Naan Masia arin din mann maru yomke, linba mk yiikoo yoo kur, biit paak, aan mat doo Yendu ni ki kar Yennu niidiitu po. 13 Lee ki u be ki guu mkmk nan Yennu nba tan saa teen u datai u taakpakita. 14 Li paak, din mann marunyemmire ki te ki binba ki u nyinnib biit ni na be fanu yoo nba kaa gbennu. 15 Ki Yennu Seyee mun bia teent u siara a: 16 “Yennu yet a ‘Maa yaa n turib mlor nbae na daa nba baat na ni: 17 Li poorpo ki u bia amm yet a, “N ji kan mi tiar bi yanbmm nan bi biit po.” 18 Yennu nba nyik chab biit na, u ji ki loon marunsiar biit paaki. 19 N naa waas, Yiisa kuun ma paak ti mk parcheenn nan tin k boor nba tee kasii yaa kasii na ni. 20 Yiisa gbanant nba tee snpaanu nan snu nba mk manfoor nae loot tammb ma. 21 Ti manntjaann nba yen Yennu aak ma na paak, 22 ii aan ki tin chat nakin Yennu man nan para nba be fanu, nan barmnii yada, ki daa mk birsuk, nan ti para nba ki Yiisa sn nyinn dudukbiit li ni na, nan ti gbanant nba ki ti din wuur nan nyun nba kaa jakint na. 23 Ii aan ki tii dia dindann nba ki ti fiit wann na fanu ki daa birisi, kimaan wunba din senn msonn ki turit na tee barmnii daane. 24 Ii aan tin yabir ki fiin leeb lomm nan bi toonana, 25 ki daa nyikit lakinu nan leeb, nan siab nba nyikit biainba na, aan ii sommit leeb man, taa ji mantik laat ti Yomdaan daar ma nba nyarii nakii biainba na paak. 26 Taa bann barmnii nba ki bi fiit wannit na, ti-i biaki ammit tuun toonbiit, marunsiar ji kaa ki saa wuur ti biit mai. 27 Linba ji biar tee buut bunu nba mk jamaaniie, nan muchi nba baat ki tan saa biir binba y^et Yennu na. 28 Wunba din y^et Moses sennu na weiu, ki niib bann ki teen siaradamm banlee koo ki gar niib banlee, bi din tuu kpiu, ki ninbatinu kaa. 29 Li paak, nir nba fiak Yennu Bija ma ki ki baakit sn nba amm Yennu mlor ki nyinn u biit ni na, ki sukii burchinseyee na, bikint li y nba tan saa ja nan tubdatu nba. 30 Kimaan ti mi nan Yennu-e yet a, “Mine saa pa pann ki jiin biit.” U bia yet a, “Min Yennu-e tan saa bu n niib buut.” 31 Li tee jamaansooruko nan s n k Yennu nba fo na wutoor ni. 32 Ii tian man yoo nba gar na labaar; Yennu ma yentu nba din yent i paak na poor po, i din dii biak bonchiann, aan li siar din ki nyannini. 33 Sianyoo bi din tuu sukii-i paanu ni, ki daamii-i bonbiir, ki yenn yoo ki i tuu tan teen siir nan yin pukin binba ki bi tumm nna ma po, ki di biak namm. 34 I din mk ninbatinu nan binba be dansarii ni; ki sianyoo bi din tuu fat i yent, aan ki i lek mk parpeenn, kimaan i mi nan yaa mk yent nba chee, ki bia ki mk gbennu yaayoo. 35 Li paak, i daa nyikit yabiru mani, kimaan i yabiru na baat nan nychio. 36 Li an ki yii mk sukuru, ki fit tun Yennu loomm, ki la waa din senn msonn a u saa turit linba na. 37 Li sb Yennu gbou ni a: “Li tenn yoo waaminnae ki wunba baat na saa baar, 38 /Naan n niamm na arin tan saa teenin yada kii mk manfoor, aan bi yen-i mat poor, n tan kii mk parpeenn nan.” 39 Timm ki tee nisiab nba mat poor ki baa yann kaa, aan ti teen Masia yada ki u tinnita.11

1 Yada tee, taa ki mk birsuk nan bont nba ki ti mk dindann li paak, ki mi nan linba ki ti ki laat nan ti ninbinn set be nae. 2 Yennu din pak yaayoo ni niib na, bi yada paake. 3 Ti yada paake ki ti bann nan Yennu mmaame din nan durinya na, ki taa laat bona nba na, u din ki jii bonsiar kaa ki nanni. 4 Abel yada paake ki u din mann mannu tur Yennu, ki li mannu an gar Keenn yar. U yada paake ki Yennu din pak ki pur yentinn, kimaan Yennu din gaar u piinii nawa. Abel din kpowa, aan u yada paake ki u bia lek daa piak. 5 Enok yada paake ki u din tan ki kpo, aan ki Yennu jiiu ki doo nan Yendu ni, ki s ji ki lau; kimaan Yennu-e jiiu. Ki li sb Yennu gbou ni a yoo nba ki Yennu daa din ki jiiu na, Yennu numm din gboouwa. 6 Nir-i kii teen Yennu yada, li y kan fit penn Yennu pari, kimaan wunba kur baat Yennu boor, li kpaa talas ki li y n teen yada nan Yennu set be, ki teen binba loon na nyt. 7 Nowa yada paake din te ki u gbat Yennu kpaanii ki jiin bona nba ki u daa kan fit lar nan u ninbinn na po. U din sak Yennu mb ki kpaa aringbeir, ki nan u aateeb k le ki tinn. /Nanne din wann nan tingbou na niib mk biit; aan ki u yada ma paak ki Yennu din pur yentinn. 8 Yada paake din te ki Abraham sak Yennu yiinii ki saan ti nba ki Yennu ma senn msonn a u saa tur na ni. U din nyik u m dooe, aan saa siaminba ki u ki mi. 9 U yada paake ki u din saa tee saam, ti nba ki Yennu senn msonn a u saa tur na ni. U din be bonkob-gbant lanbont nie. U waas Aisak nan Jakb nba din tan gaar Yennu msonn na mun din be li biae. 10 Kimaan Abraham din guu a wun tan k doo nba ki Yennu bn ki maa na nie, ki li dooe tee linba sii y be. 11 U aapoo Sara din kpeta ki ji kan fit mari, aan Sara yada paake ki u din tan soor poor ki mar, kimaan u mi nan Yennu nba senn msonn na tee barmnii daane. 12 Li paak, Abraham nba din ji tan ki fk nan kuun na, aan u kuuk yaaboonae tan yab nan maabira nba yab biainba na, ki bia yab nan mktanbiinii nba yab ki kaa kann biainba na. 13 Niib nba na kur din tuu tan kpo nan bi yadae, aan daa ki gaar Yennu nba senn msonn a u saa turib linba na, aan bi yada ma paak, bi din d lar banfkirewa, kimaan bi din bann ki sak nan bi tee saamme, ki bia tee nitintaaka tingbou na ni. 14 Niib-i yeen linba na, li set fiit ki want nan bi lek daa gorii bi ti digbann siar poe. 15 Ki niib ma baka kaa baa po din nyii digbansiar nba na po. Bi-i dii dukii li po, bi din bo saa fit mata. 16 /Naan bi baka din be siaminba chee ki tee yendu na poe. Li paak, Yennu mk yuugontir nan bin yiin bi Yennu, kimaan u po din amm dosaue ki guumm. 17 Yoo nba ki Yennu din bikin Abraham na, u yada paake ki u din jii u bija Aisak, a wun mann mannu ki tur Yennu. Gotir, Abraham nba din gaar Yennu msona ma na, e bia din jii u biyemmir a wun mann mannu ki tur Yennu. 18 Yennu din yet a, “Aisak nie ki a tan saa la yaaboona nba ki n senn msonn a n saa tura na.” 19 Ki Abraham ji bann nan Yennu fit fiint niib kuun ni; ki li set want nan Abraham din gaar Aisak kuun nie. 20 Aisak yada paake din te ki u senn msonann nba yaa lin tan baar Jakb nan Es paak. 21 Yoo nba ki Jakb din yaa wun kpo na, u yada paake din te ki u teen piisin Joosef bonjai na paak, ki din tan diin u patu ki jiant Yennu. 22 Joosef manfoor nba din tan yaa lin gbenn yoo nba na, u yada paake ki u din pak Israel teeb nyinu po Ijipt ti ni, ki wannib baa tan saa teen u kpaba biainba. 23 Moses baa nan u naa nba din mar yoo nba ki la ki u fan bonchiann na, bi yada paake ki bi din br ki tan ja maarii antaa, ki din ki jee bat sennu na. 24 Moses nba din tan kpaat yoo nba, u yada paake ki u din ki sak bii yiu Bat Faaro bipoo bija. 25 U din sak nan wun di biak nan Yennu niibe, aan ki ki sak toonbiit parpeenn nba tee waaminna na. 26 U din dukin a bi-i sukii Masia paak, li mk nyt bonchiann ki chee Ijipt ti ni mkint kur, kimaan u ninbinn din kpaa nyt nba baat na paake. 27 /N Moses yada paake din te ki u nyii Ijipt ki ki jee bat na wutoori, aan lek saa tnn nan u set la Yennu nba ki s ki laat nan ninbinn nae. 28 U yadae te ki u din piin yukitgar jaamm, ki senn sennu a bin mii sn bi ei tammi paak, ki kuun malaka na tan daa kpi Israel teeb bijakpera. 29 Israel teeb yada paake ki Mkmu na din bkit ki teen tinkoo ki turib ki bi poot, ki Ijipt teeb na mun yabir a bin poot, aan ki mkir ma nyun jiin mubin ki diib. 30 Israel teeb nba din tan baar Jeriko yoo nba, bi yada paake ki bi din somm lint li joona daa anlore, ki li baa. 31 Poochonchonn nba ki bi yiu Rahab na yada paake din te ki Israel teeb ki kpiiu, aan kpii binba din ki gbat Yennu mb na, kimaan Israel niib nba din baar a bin diis doo ma na, e gaarib saau. 32 N bia beti siab labaar ki pukini-i? Yoo-i bonni yab, n bo saa beti Gideonn labaar, nan Barak labaar, nan Samsonn labaar, nan Jefta labaar, nan Defid labaar, nan Samuel labaar, nan Yennu skiniinba labaara. 33 Bi yada paake ki bi siab din kn nyann tinii, ki siab mun tun linba tee fanu, ki siab mun gaar Yennu msona, ki siab soor yanbra mi, 34 ki siab mun kpeen muchi, ki siab tin nyii jukbanjai kuun ni. Ki siab mun tee tariie aan din tan kpant paarib, ki siab mun took tbii nan pa ki te ki boorganu lanjimanba chiar. 35 Ki poosiab la bi nikpiimm nba din kpo na fiir kuun ni. Ki siab nba din teen Yennu yada na paak ki bi boo kpiib, ki bi ki y^et Yennu weiu a bin nyi kuun ma ni, kimaan bi loon bin fiir kuun ni ki la manfoor nba chee. 36 Ki niib din daan siab nyatuk, ki bia boob kpaasir; ki bi baan bi siab jarit, ki jiib saan kmm dansarii. 37 Bi din jaat bi siab tanae, ki ma bi siab ki poriib; ki bi jikit jukbanjai ki kpi bi siab; ki leeb din lia pegbant, ki leeb bia lia bugbant ki lin namu, ki niib mukisib ki dintib biak. 38 Tingbou na teeb din ki ja nan bii be nammi. Ki bi din lin yeek kunkoot paak nan kunkona ni, ki lin d tanfiat nan frii ni. 39 Binba na kur yada paake ki Yennu din pakib, aan ki bi daa ki gaar linba ki u senn a u saa turib na, 40 kimaan ti paake ki u din mantik dukii bonsiar nba chee na po, anne ki u saa te ki timm nan amm n tan lakin kii be fanu nan barmnii.12

1 Binba na kur tee siaradamme ki lintit. Li paak, ii aan ki tin yabir ki fok lu linba kur saa grit Masia snu ni, nan biit nba saa soorit; ii aan man ki tii di sukuru ki gbaa gbaar nba yaa lin baarit na. 2 /Naant ki tin kpan kpaa ti ninbina Yiisa paak; e ki ti yada gaa u paak li pinpiik niwa nan li joontu na ni. Dapunpunn na din ki te ki u nyik yabiru. Parpeenn nba din baat u paak na paak, u din ki dukin ki li mk fei nan wun kpo li dapunpunn paaki, anne te ki u ji kar Yennu naangbou paak, u niidiitu po mtana. 3 Ii lek bikin waa din gaar na biitdamm boor biainba. Li paak, i daa te ki i gbanu bait ki i nyikit yabiru. 4 Yaa yabii ki kn nan biit na, aan i s daa ki mi yabir ki li saa baar kuumi. 5 I ki tian Yennu nba kpaani, nan baa nba tuu kpaan u waas biainba na-a? Li sb a: “N bik, Yennu-i teena kpaanii yoo nba, fan gbiint, li-i tee ki u dat a tubir, faa daa nyikit a yabiru, 6 kimaan Yennu kpaan wunba ki u loone, ki wuu gaar wunba ki teen u bik, li ye ki u daar u tubir.” 7 Yabit i fardinu ni nan bik nba ki u baa tuu dat u tubir ki wun di fara biainba na. Yennu-e teeni tubdatu, yaa tee u waas na paak, kimaan bik kaa ki ki laat tubdatu u baa boori. 8 Li-i tee ki u ki dat i tuba nan waa tee u waas kur biainba na, ann li want nan i tee kpenmiae, i ki tee u waas kaa. 9 Ti baanba nba be tingbou na ni daar ti tubae, ki ti teemm baakir. Li paak, li an ki ti mantik sikin ti m ki tur ti baa Yennu nba be Yendu ni na, ki la manfoor. 10 Ti baanba nba be tingbou na ni jikit yoo waaminna ki daar ti tuba baa loon biainbae, aan Yennu arin daar ti tuba, ti m sommir paake, a ti binbe n amm kii yeen nan Yennu binbe na. 11 Tubdatu yoo tone, li ki mk parpeenni, aan li poorpoewa, ki binba dii tubdatu fara na ji tuu la nyt nba tee parmaasir nan yentinu binbe. 12 Li paak, kakitir i dunkpeena, ki chekin i nii nba ba na, 13 kii tk snu nba took, ki wunba ki waa barmnii na n set fanu ki daa baa. 14 Yabit kii mk parmaasir i leeb sinsuuk ni, kii mk binben-yee, kimaan s-i kii mk ann, li y tan kan la ti Yomdaan. 15 Ii chek man ki tan daa kit Yennu ninbatinu na. I s daa mk tonu u par ni, ki li tonu na n baar nan parbiir leeb paak, ki biir niburchiu. 16 I s daa chommi, koo ki gorii Yennu barii yann ki tee nan Es, wunba din jii u saakatuk ki kpent jeet ki dii yomm na. 17 I mi nan li poorpo, u din tan loon wun gaar u baa msonann ki m nan ninnyuut, aan ki lar, kimaan u ji din ki la snu nba ki u saa tkin ki lebit waa po biir linba na. 18 Tn, yimm ki baar bonsiar nba ki i saa fit siir, nan Israel teeb nba din baar Sainai jjaann boor na kaa, siaminba ki muchi di, ki bunbnchi be, ki wonpaaruk da, 19 ki naatunn m, ki kunkr pak na kaa. Baa din gbat li kunkr yoo nba, bi din jak baruo ki ji ki loon li kunkr n pak pukini, 20 kimaan sennu nba ki bi gbat na paak bi niiwa. Li din yet a, “Bonkobuk-u lekii sii jr ma gbaa, bin jaat tana ki kpiu.” 21 Li boor din mk jamaansooruk bonchiann, ki Moses yet a, “Jamaanii mkin, ki n gbanant jekir.” 22 /Naan yimm arin baar kunkonn nba sann tee Saynn, linba tee manfodaan Yennu doo, ki tee Yendu ni Jerusalem, siaminba ki malakanba tusaa tusaa lakin nan parpeenn nae. 23 Yimm tan baar niib nba ki Yennu teemm u waas, ki bi sana sb Yendu ni na boore. I baar Yennu nba tee nisaarik kur barbuur na boore, nan popeendamm nba ki Yennu te ki bi sei be fanu na boor. 24 I baar Yiisa, wunba tee sindantinn na boore, ki bia baar Yennu mlorpaann na boor. Ki u sn nba din nyii na want barii nba an ki gar Abel sn yar. 25 Li paak, ii mi man ki i y^et Yennu nba kpaani na mb, kimaan Israel teeb nba din y^et wunba din kpaamm tingbou na ni mb na, Yennu din tan ki nyik bi tubdatu; ki ti-i y^et kpaanii nba nyii Yendu ni na, ti tan saa teen nlee ki nyi tubdatu ni? 26 Li yoo na, Yennu kunkr din nik tingbou nae, aan mtana u senn msonn ki yet a, “N ji kan nik tingbou na kuuk kaa, aan n tan saa nik tingbou na nan sanpaapo kurewa.” 27 Mbona nba yet a, “N ji” na, li fiit want nan bonnankara kur tan saa nik ki mir bote, aan linba tan kan fit nik na arin tan saa biar be-e. 28 Li paak, taa gaar naan nba kan mi ki nik na paak, ii aan ki tii teen Yennu niipoouk man, ki jiant nan baakir nan jamaanii ki u numm n gboo, 29 kimaan Yennu ma tee nan mudikau nae.13

1 Yaa tee Masiaweira na paak, ii loon i leeb man yoo kur. 2 I daa tammit saamm gaaru po, kimaan nisiab din tan gaar malakanba saau, aan ki ki mi a bi tee malakanbae. 3 Ii tian nisiab nba be dansarii ni na po, nan yimm nan amme lakin be li ni na; kii tian nisiab nba laat mukisuk na po, kimaan i mun daa be tingbou na nie nan i gbanant. 4 Ii mk baakir nan i leeb, i pooknt nan i jakunt ni, ki daa chommi, kimaan Yennu tan saa dat bonchonchona nan joonbaarit nan sapaanwbira nan naasinwbira tubawa. 5 Ii nyinn i ni liklomm ni, aan te ki i numm n gboo yaa mk linba; kimaan Yennu yet a, “N kan mi ki nyikani, n bia kan mi ki aanani.” 6 Li paak, aant ki tii mk parcheenn ki yet a: “Yennu-e tee n sommt, n kan tin jamaanii, nisaarik saa teenin bee?” 7 Ii tian man i yudamm nba din tuu piak Yennu maan ki teeni na po; kii dukii bi binbe nyt nba tee biainba, kii tokii bi yada. 8 Yiisa Masia nba won tee biainba wonn na, u bia tee nnae dinna, u bia sii tun tee nnae mkmk nan mkmk. 9 I daa aant ki wannsaanbooru booru n boonini, ki i tan saa mann tut snanu ma. Li an ki Yennu sommir n tur nir pa u par ni; jeet sennii nba jiin jeet dinu po weiu kan tur pai. Nisiab nba dia jeet sennii na po ki laat sommsiar li ni. 10 Tn, binba mann mannu Juu teeb Yenjiantu boor na ki mk yaak nan bii di linba be ti maru binbintir na paaki. 11 Ki Juu teeb mannteeb yudaan tuu k nan bonkobit sn Yennu diiuk ni, kasii yaa kasii boor na, ki mann maru biit paak, aan joo bonkobit ma nant muu bi doo na kpi po. 12 Li paak ki Yiisa mun din kpo doo na kpi, a wun nyinn niib bi biit ni, nan u m sn. 13 Li paak, aant ki tin nyi ki saan u boor man, ki sak di fei nan. 14 Kimaan doo nba saa biar kaa tingbou na ni; dosau nba baat nae ki ti guur. 15 Li paak, ii aan ki tii dontir Yennu yoo kur Yiisa sann ni; paku nba nyi ti mi ni nae tee mannu ki tur. 16 I daa nyikit toonana tumu, kii chentir yaa mk linba nan i leeb. Li maru boorue pent Yennu par. 17 Ii saak i yudamm mi ki sikin i m ki turib, kimaan bi baka be i benu ni, kimaan bi tan saa wann Yennu bi toona nba ki bi din tuun nawa. /Naant ki bin tan wann nan parpeenn, aan tan daa want nan parbiiri. /Nann tan kii mk nyt ki turini. 18 Ii mei Yennu man ti paak. Ti ki mk dudukbisiat ti toona ni, kimaan ti loon tin tun linba tooke yoo kur. 19 /Naan n mantik barimie, ii mei Yennu man kii teenin ki wun te ki n jen i boor mtana. 20 Yennu nba teent parmaasir nae din fiin ti Yomdaan Yiisa kuun ni. /N Yiisa-e tee ti guutjaann, kimaan u din kpo, ki u sn amm Yennu mlor nba sii see mkmk nan mkmk na; 21 Yennu n amm i binbe fanu ki yii tuun u loomm, kii tuun toonana kur. Yiisa Masia paak wun te ki tii tee binba sii pent u par. /Ne yen dontir mkmk nan mkmk. Mammm. 22 N naa waas, n barimie, ii di sukuru ki gbiint kpaanii na; kimaan maa sb gbou nba turi na ki fki. 23 N loon ki yin bann nan bi nyinn ti naa bik Timoti dansarik niwa. Li-i tee ki u baar n boor daa na ni, i saa la min nan . 24 Ii foont i yudamm kura nan Yennu niib na kura ki turit. Ti naa waas nba nyii Itali ti ni na foonti. 25 Yennu ninkpabau-ii be nan i kura.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE