Ephesians


1

1 Min Pl nba ki Yennu gannin a n teen Yiisa Masia toomii na foont Yiisa Masiaweira nba teen yada ki be Efesus doo ni na. 2 Ti Baa Yennu nan ti Yomdaan Yiisa Masia ninkpabau nan parmaasir-ii be nani. 3 /Naant ki ti tur Yennu, wunba tee ti Yomdaan Yiisa Masia Baa na niipoouk man, kimaan taa be Yiisa Masia ni na paak ki Yennu turit Seyee piinii kur nba be sanpaapo. 4 Yennu nba po daa din ki nan tingbou yoo nba naewa, ki u gannit a tii tee u niib, Yiisa Masia paak, kii tee popeendamm ki daa mk biit u boori. 5 Yennu loonit. Li paak, u loomm nan u lora ni, u po din dukinewa a Yiisa Masia nie ki u saa teenit u waas. 6 /Naant ki tin pak Yennu kimaan u ninbatinu nba yab bonchiann biainba, nan waa tint ninbaauk u Bilonkak paak na. 7 Kimaan Yennu nyik chab ti biit ki nyinnit daabisin ni, u Bilonkak ma sn paake. 8 Gotir, Yennu ninbatinu nba be ti paak ki ki mk bikinu biainba. Yennu nba mk yan nan bannu bonchiann biainba na, ki u tun waa dukin biainba 9 ki fiit wannit woonin ni lora nba ki u din senn a wun tan tun Masia ni na. 10 Yoo ma-i tai ja, u ji saa tun gbenn u lora ma, ki lakin u naamii kur nba be sanpaapo nan ti ni, ki Masia-ii tee yudaan. 11 Yennu tuun siar kur u dudukit nan u lora nie, ki gannit a tii tee u niib, nan u bibikit nba tee biainba pinpiik niwa na. 12 Timm nba d mk dindann Masia ni na, tii piak Yennu kii dontir u sann man. 13 /Naan yimme mun din gbat tinnu baranii nba tee barmnii ma ki teen Yiisa Masiaweira. Yaa teen Masia yada na paak, ki Yennu jii u Seyee nba tee u yent dk na ki turi, nan waa din lor biainba na. 14 /Nanne tee siara nan ti tan saa la yiar Yennu boor, ki bia want nan u saa tur u niib yent-n-m nan barmnii. Tii piak kii dontir u sann man. 15 Li paak, yoo nba ki n din gbat yaa teen ti Yomdaan Yiisa yada, nan yaa loon Yennu niib biainba na nan dinna, 16 n teen Yennu niipoouk i paak ki ki nyikit. N tun tian i poe, n miaru ni, 17 ki lek mei ti Baa Yennu ma, wunba tee pa daan, ki bia tee ti Yomdaan Yiisa Masia Yennu, a wun turi Seyee nba saa turi yan ki fiit Yennu wanni, ki yin amm bann. 18 N bia mei maa wun yent i numpo, ki yin bann dindann nba paak ki u yiini na, ki bia bann nan bona nba ki u tan saa tur u niib na an bonchiann, 19 ki bia bann u pa nba yab biainba ki saa somm timm nba teen yada na. 20 U panchi mae ki u din jii ki fiin Masia kuun ni ki kaan Yendu ni u niidiitu po na. 21 Masia-e yen sanpaapo yent damm, nan yiikoo damm, nan pa damm, nan yomdamm kur; e mk sann nba gar yiikoo kur sana nba be durinya na ni nan durinya nba baat na ni. 22 Yennu jii bonsiar kur ki teen Masia nuu nie. U jii e a wuu tee Yennu nigannkab kura Yomdaan. 23 U nigannkab mae tee u gbanant, ki u gbanant ma gbee nan u pa, ki u mun gbee nan Yennu pa.2

1 Yoo nba din gar na, i my^etuk nan biit tumu paak, ki li tee nan i kpoe na. 2 I din waa tingbou na biit snue, ki sak Sintaanii nba dia narinbiit nba bi sanpaapo, nan niib nba ki saak Yennu mb na. 3 Barmnii, ti kura mun din naan nan li nibooru nae, ki waa ti gbanant ni, ki tuun ti gbanant nan ti dudukit loomm. Timm nan amm toona din baat nan Yennu wutoore ti kura paak. 4 /Naan Yennu lomm nan u ninbatinu yab bonchiann ki kaa bikinu, 5 li paak, taa din y^et Yennu mb, ki li tee nan ti kpoe na yoo nba, li yooe, ki u nyinnit kuun ni, ki knit manfoor ni, Masia paak; Yennu ninbatinu paak ki i tinn. 6 Taa be Yiisa Masia ni na paake ki Yennu din lakin fiin timm nan , ki ti lakin dii naan nan Yendu ni. 7 U din tun linba na a wun wann s kura u ninbatinu nba yab biainbae, ki tun burchint turit, Yiisa Masia paak. 8 Yennu ninbatinu na paake ki i tinn, kimaan yaa teen Masia yada na. 9 S kan fit nyu bara li paaki, kimaan li ki tee u ti toona paak kaa; li tee Yennu piiniie. 10 Yiisa Masia nie ki Yennu teent taa tee binba, ki turit toonana tumu binbe, a tii tuun linba ki u din po lor a ti tun na. 11 Yimm nba ki tee Juu teeb na, Juu teeb yi yimm arin punjoote, aan yi bi m sankpana; ii tian man yaa din tee nibooru nba yoo nba gar na. 12 I din ki mi Masia li yoo. I din tee saamme, ki bi ki kaani ki pukint Yennu nigannkab ni. I din be tingbou na ni ki ki mi Yennu, ki bia ki mk dindann, kimaan waa din tur u niib msona nba, i din ki pukin li ni; 13 aan mtana i ji be Yiisa Masia nie, li paak, yimm nba tuu be banfkira na ji nyat nakine, u kuun paak, 14 kimaan e taan Juu teeb nan binba ki tee Juu teeb ki teemm nibooryenn, ki parmaasir baar; waa kpo na paak, ki u biir dataar nba din tuu be bi sinsuuk ni na. 15 U din kpeen Juu teeb sennu nan li kt na kura, a wun te parmaasir n baar nibooru munlee ma sinsuuk ni, ki bii be u ni, ki taan kii tee nipaamm boorye. 16 U dapunpunn paak kuun ma te ki u biir dataar ma bi sinsuuk ni, ki jiib ki taamm booru yennk, ki jen namm Yennu boor. 17 Li paak, Masia din baar mnt parmaasir baranii mntii ki tur yimm nba ki tee Juu teeb, ki din fk nan Yennu na, ki bia baar nann ki tur Juu teeb nba kpiau na. 18 Masia paake ki Juu teeb nan binba ki tee Juu teeb na kura fit baar ti Baa Yennu ma boor, u Seyee yenk ni. 19 Mtana, yimm nba ki tee Juu teeb nan Yennu niib na tee tinyek waase, ki ji tee Yennu aateeb; i ji ki tee saamm kaa. 20 Fiakir yennk nba ki skiniinba nan toomiinba din fkin na paake ki bi mun tn, ki Yiisa Masia m tee li tanjaann. 21 /Ne dia Yennu niib ma ki bi be fanu ki kpaatir ti Yomdaan boor. 22 Yimm nan nba taan na paak, ki yimm nan amm mun bia taan teen diiuk nba tee Yennu yar, ki u Seyee be li ni na.3

1 Linba na paake, ki min Pl nba k dansarik Yiisa Masia toona paak na lek mei Yennu, yimm nba ki tee Juu teeb na paak. 2 N ki biris nan i po gbat nan Yennu turin toona na, i sommir paaki. 3 U din fiit u woonin ni lor na ki wannima. 4 (I-i karin maa din sb linba waaminna na, i saa bann nan n set mi siar ki jiin Masia po.) 5 Mtana, Yennu ji aan ki u Seyee fiit u woonin ni lor na ki wann u toomiinba nan u skiniinba nba ki u gannib na, aan li din ki tee nna kaa sianyoo. 6 U woonin ni lor ma tee nnae: baranii ma paak ki binba ki tee Juu teeb na ji fit taan ki la yiar Yendu ni nan Juu teeb; ki bia taan namm ki tee gbananyennk ki fit mk waa din senn msonn nba Yiisa Masia ni na. 7 Yennu ninbatinu paak ki u din turin yaak a n teen u toomii kii mntir u baranii, nan waa turin pa biainba na. 8 Yennu niib sinsuuk ni, mine tan joont ki ki tee siar, aan Yennu tur mine yaak a man jii baranii nba wantit Masia nba sii teen binba ki tee Juu teeb na bonana bonchiann biainba, 9 ki bia te ki niib kur nunii n yent, ki bin bann biainba ki Yennu woonin ni lor ma tuun ki gbeent Masia ni. Yaayoo niewa ki Yennu nba nan bonsiar kur na din diar woonin ni, 10 a Masiaweira paak, malakanba ni yent damm, nan Yendu ni yiikoo damm n tumii mtana u subinbooru booru na. 11 Ti Yomdaan Yiisa Masia nie ki u din tun linba na, nan waa lor biainba na. 12 Taa teen Masia yada ki be u ni na paake, ki ti mk yuugontir ki saa baar Yennu boor nan parcheenn. 13 Li paak, n barimie, i daa te ki i para biir nan maa di biak i paak na, kimaan li tee i sommir paake. 14 Linba na paak ki n gbaa n duna paak ti Baa Yennu tnn, 15 wunba yaa boor ki Yendu ni nan tingbou na ni maaru kur gaan bi sann. 16 Yennu pa nba yab bonchiann biainba na, n mei a wun turi pa ma u Seyee paak, ki pa ma-ii be i ni. 17 N bia mei a Masia n jii i para ki teen u binbeboor, i yada paak, ki mei a wun te ki yin fit set chib, ki baa jiina ki fkin fiakir, ki lomm na-ii paar, 18 ki yimm nan Yennu niib kur n fit bann Masia lomm yarimu, nan li fkint, nan li sumiiu nba tee biainba, 19 ki bann Masia lomm nba gar siar kur, ki i benu-ii tee nan Yennu benu na. 20 Yennu pa nba tuun ti ni na paak, u saa fit tun bonsiar kur ki turit ki gar taa dukii linba ki mei. 21 /N Yennu tan saa la baakir Yiisa Masia nan u weira paak, yoo kur, yaayoo siiyoo. Mammm.4

1 Min nba k dansarik ti Yomdaan toona paak na, n kpaanie a yin aan ki i binbe-ii tee fanu nan Yennu nba loon ki lii tee biainba na. 2 Ii sikint i m, kii be soon nna nan sukuru, kii mk yandiir nan i leeb, nan lomm. 3 Yennu Seyee nba teeni mtaauk nba na, ii yabir i m kii diar nan parmaasir nba taani na. 4 Masiaweira tee gbananyenne, ki Yennu Seyee yenke be, ki Yennu tinni ki turi dindann yennk. Yomdaan-yenke be, ki ti taan ki teen yada, ki Yennu nyunwuru mun tee yennk. 6 Yennu tee yenke ki tee nisaarii kura Baa, ki bia tee s kura Yomdaan nba tuun siar kur, ki bia be siar kur ni. 7 Masia nba turit linba na, ti kura gaar piingaire, 8 nan laa po sb Yennu gbou ni biainba na a: “Waa din doo sanpaapo yoo nba, ki u nyinn yommii ki aab yann, ki tur nisaarii piinii.” 9 Tn, “U din doo sanpaapo” paak tee bee? Li want nan sinsinn u din sik tingbou na nie. 10 /N nba din sik tingbou na ni mae bia doo sanpanaagbe a wun gbee yent durinya na. 11 /Ne tur nisaarii u toona na: U gann siab ki teemm toomiinba, ki leeb tee skiniinba, ki yemm mun tee baranii mnt-teeb, ki siab mun tee Masiaweira diara, ki siab mun tee wannteeb. 12 U tun linba na a binba tee Yennu niib na kura n fit ja nan u toona mae, ki chee Masiaweira para. 13 Li paak, taa teen Yennu Bija yada ki bann na, ti saa taan yomme kii tee niib nba binbe an, ki tee nan Masia yar na. 14 Ti ji kii tee waas kaa, ki nibiit nan kpinkpannii damm sii diat la, nan baa tee nileeb biainba na. 15 /Naan ti sii piak barmniie nan lomm, kii nb kii pukii, ki Masia tee ti yudaan. 16 /Ne te ki gbanant bka kur dia bi leeb, ki gbanant ma tukita dia nan leer; li kura-i tuun nan leeb chib chib, gbanant ma sii nbe. 17 Ti Yomdaan sann paak, n kpaanie, i ji daa be nan binba ki mi Yennu, ki bi dudukit be bunbnn ni, ki ki mk nyt na. 18 Bi tee tubkangbatae ki ki bant siari, li paak, bi ki pukin Yennu nba tur manfopaann nba na ni. 19 Bi ki tiin fei, ki lin tuun jakint toona, ki ki dia bi m nan waaminnawa. 20 /Naan yimm din ki tumii ann kaa Masia boori. 21 I din gbat u po, ki teen u weirae, ki bi bia wanni barmnii nba be u niwa. 22 Li paak, yabit i m man ki nyann i binbenkperik ni nba tuu biiri na. 23 /Naant ki i dudukit nan i para n amm pant, 24 kii dia binbenpaa nba ki Yennu turi na, kii naan Yennu, kii be fanu, kii tee popeendamm nan barmnii. 25 Li paak, ii nyik faak, aan s kur-ii piak barmnii kii teen u l, kimaan ti tee niyenke Masia ni. 26 Li-i tee ki a donn wutoor aan faa daa tuun toonbiiti, ki bia daa diar a par ni ki yonnu baa, 27 ki daa teen Sintaanii yaaki. 28 Wunba tuu jaan u leeb bont na, wun ji nyik jamu, aan yabir tun toona ki dinn u m, ki bia fit tur tatimm linba ki bi loon. 29 I daa piak mbonbiit ki teen i leebi, aan te ki i mbona-ii tee linba kpaa talas ki mk nyt, ki i leeb-i gbat, lin pukimm binbe nba an. 30 I daa tuun linba saa te ki Yennu Seyee n la parbiiri. /Ne tee Yennu dk nba want nan Daar baate ki Yennu tan saa turi yent-n-m setik nan mnii. 31 Ii nyik tonu binbe kur, ki daa mk wutoori. S ji daa mk kunkchik nan u l, s daa sukii u l, ki bia nyik na dudukit kur. 32 Ii tee burchimm nan ninkpabau damm man i leeb boor. Ii nyikit leeb biit kii chabitib, nan Yennu nba nyikit i yara ki chabiti biainba, Masia paak na.5

1 Yaa tee Yennu walonkai na, ii yabir i m kii tee nan na, 2 ki aan ki lomm-ii dia-i, nan Masia nba din loont bonchiann, ki gaar ti paak ki kpo, ki teen maru nba ki Yennu loon na. 3 Yaa tee Yennu waas na paak, li po ki an nan bonchonchonsin, koo jakint toona, koo nianchi toona-ii be i sinsuuk ni. 4 Ii teen Yennu niipoouk yoo kura, aan daa te ki bonchonchonsin barii koo jakint barii koo baryana nyi i mi ni. 5 Li an yii mi nan wunba tee bonchonchonn koo joonbaaruk koo jakint daan koo nianchi daan, e kan la yiar Masia nan Yennu naan ni; nianchi tee nan patmannu nae. 6 Li toonbiit tumu paake te ki Yennu wutoor baat my^etdamm paak. I daa te ki s n jii u jat wannu ki kpannini. 7 Ii bkit i m, aan nyik li damm. 8 I ji tee Yennu waase, ki be yentu ni; i ki be bunbnn ni kaa, nan yaa din tuu be na; li an ki yii tee yentu na waas, 9 kimaan linba tee barmnii nan yentinu nan toonana kura tee yentu yare. 10 Li paak, ii yabir i m ki tumii linba saa penn ti Yomdaan par, 11 ki daa tokii binba tuun bunbnn ni toona ki nyt kaa li ni na, aan te ki bi bunbnn ni toona ma n k yentu ni. 12 Linba ki bi tuun bunbnn ni na mk fei bonchiann nan tii piak li po gbaa. 13 /Naan baa tan saa nyinn bonsiar kur yeenin ni yoo nba, bi bunbnn ni binbe ma kura saa fiite perrr. 14 Kimaan linba kur ki bi fiit li gbina, li ji tuu d yeenin nie. Li paake ki li din sb Yennu gbou ni a: “Fin nba gnt, fan fiir gn ni, ki fiir kuun ni, ki Masia saa tura u yentu.” 15 Li paak, ii mi man yaa be biainba, ki daa be jatbenu, aan kii tee subindamm. 16 Ii jii i yoo kii tuun fanu, kimaan yoo na tee yobiiuko. 17 Li paak, ii bant linba tee ti Yomdaan loomm, ki daa tee i m jatiti. 18 Ii daa nyu daan ki yibi; ann saa biirie, aan ii yabir i m paak kii gbee nan Yennu Seyee. 19 Ii yiin yanii, nan Yennu gbou ni yanii, nan Seyee yanii kii teen i leeb, kii piak ti Yomdaan nan i para kur. 20 Yoo kur, ii teen ti Baa Yennu niipoouk bonsiar kur paak, ti Yomdaan Yiisa Masia sann ni. 21 Masia paak, ii sikin i m ki tur i leeb man. 22 Poob, yaa baakit Masia biainba na, ii saak i srib mi nna, 23 kimaan Masia nba mk yiikoo u niib paak biainba na, nnae ki j mun mk yiikoo u poo paak. Masiaweira tee u gbanante, ki u tee bi Tinnt. 24 Poob mun-ii saak bi srib mi bont kura ni, nan Masiaweira nba saak biainba na. 25 Jab, ii loon i poob nan Masia nba loon u niib ki gaar bi paak ki kpo biainba na. 26 U din tun linba na, ki bia jii Yennu barii nan nyun ki wurib, a wun ammib fanu 27 ki jiin teemm u m nuu ni nan fant, ki bi fant na daa mk dansiari, kii biaki tee popeendamm, ki daa mk biit nan waama. 28 J nba loon u poo, u loon u me. Li paak, li an ki jab-ii loon bi poob nan baa loon bi m gbanant biainba na. 29 (S ki mi y^et u m gbananti; s kura gorii u gbanante fanu ki dint u m, nan Masia nba tuun biainba teen u niib na. 30 Timme tee u gbanant ma.) 31 Yennu gbou yet nnae a, “Li paak, ki j saa nyik u baa nan u naa, aan kn u poo, ki bi niib banlee n taan ki tee gbananyennk.” 32 Yennu mmaan na sumii bonchiann, aan min mi nan li want Masia nan u niib poe. 33 /Naan li bia want yimme a li an ki j kura-ii loon u poo nan waa loon u m biainba na, ki poo kur-ii munii baakit u sr.6

1 Waas, ii saak i damm mi ti Yomdaan Masia paak, kimaan anne took nan yin tun. 2 Sennu nba ki Yennu msonn pukin li paak sinsinn na tee a, “Turin a baa nan a naa baakir, 3 ki a bont kur n somm fanu, ki a manfoor n bia fkit tingbou na ni.” 4 Baanba, i daa dia i waas diabiiuk ki dont bi wutoa, aan kii wantib kii kpaamm ti Yomdaan nba loon biainba. 5 Tn, yimm nba tee daaba na-ii munii saak i chanbaanba mi, kii tiimm jamaanii, kii tuun toonn kii teemm nan i para kura, nan yaa bo sii tuun ki teen Masia biainba na. 6 I daa tuun ki teemm yoo nba ki bi gorii-i na kuuk kaa, a bin paki. Yaa tee Masia daaba na, ii jii i m kii tuun linba tee Yennu loomm nan i para kura. 7 Ii tuun i toona nan parpeenn, ki lii want nan i tuun ki teen ti Yomdaan Masia-e, aan daa dukii nan i tuun teen nisaarike, 8 kii tian nan ti Yomdaan tan saa tur wunba yen u m nan daabir kura bi toonana paauko. 9 Chanbaanba, ii muni dia i daaba bonann ki daa diab nan ninmnni, kii biaki tian nan yimm nan i daaba ma kur taan mk Yomdaan yenke Yendu ni, ki u ki mk lukitimi. 10 Linba joont tee nnae, ii chee i para ti Yomdaan ni, kii mk yabint pa nba ki u turi na. 11 Ii jii Yennu naagbankir na ki lia, ki lin te yin fit nyann Sintaanii lorbiiuk na. 12 Kimaan ti ki kn nan nisaarii kaa, aan ti kn nan narinbiit kure nan bi yiikoo damm, nan mtana durinya bunbnn ni yudamm, nan sanpagbou ni narinbiit. 13 Li paak, ii jii Yennu naagbankir na ki lia, ki fit kn dabiir nba tan saa baar ma ni, ki daa nyikiti, ki li poorpo ki i bia see chib. 14 Ii set man, ki jii barmnii ki bobin i sai ni, kii mk yentinu nba tee nan naagbankir na, 15 ki teen siir kii mntir baranii nba teen niib parmaasir ki tee nan taasaat na. 16 Linba pukin na paak tee, ii jii yada nba tee nan naagbankir nba ki i saa fit kpeen Sintaanii peenii nba mk muu na, 17 ki dia i tinnu nba tee nan kut fokirik na, ki bia dia Yennu barii nba tee nan jukbanjiak nba ki u Seyee tuun nann na. 18 Ii mei Yennu yoo kur nan ninmnn, u Seyee nba sommiti biainba na; ki chekin i m nan gbankur ki pukin Yenmiaru kii teen Masiaweira kura, 19 ki bia miar Yennu ki tur n mun ki man fit la snu ki pak nan parcheenn, ki mn woonin ni baranii na, 20 kimaan li paake ki n tee toomii ki be dansarik ni. Ii mei Yennu kii teenin ki man mn baranii ma nan parcheenn, nan laa kpaa talas nan man pak biainba na. 21 Mtana ti naa bilonkak Tikikus, wunba tee ti Yomdaan toontunn nan barmnii na saa beti maa be biainba, nan linba ki n tuun. 22 Li paake ki n tuum i boor, maa wun turi labaar ki yin bann taa be biainba, ki bia chekini. 23 Ti Baa Yennu nan ti Yomdaan Yiisa Masia n tur yimm Masiaweira kur parmaasir, nan lomm, nan yada. 24 Yennu ninkpabau-ii be nan binba kur loon ti Yomdaan Yiisa Masia na nan lomm nba kaa gbennu.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE