Colossians


1

1 Min Pl nba tee Yiisa Masia toomii Yennu loomm paak, nan ti naa bik Timoti-e sbin gbou na 2 ki teen Yennu niib nba be Kolosa doo ni, ki tee ti naa waas nba teen Masia yada na. Ti Baa Yennu ninkpabau nan u parmaasir-ii be nani. 3 Yoo nba kur ki ti mei Yennu nba tee ti Yomdaan Yiisa Masia Baa na i paak, ti teen niipoouko, 4 kimaan ti gbat yaa teen Yiisa Masia yada biainba, ki bia loon Yennu niib kura na, 5 kimaan pinpiik ni, yaa din gbat baranii nba tee barmnii yoo nba, i din gbat bonana nba guui Yendu ni na poe. 6 Ki baranii mae baari, nan laa yat ki kpaatir tingbou na kur po ki ammit niib binbe, ki bia tuun nna i m boor ni, laa nyii daar nba ki i din gbat ki bann Yennu ninbatinu nan barmnii ma nba tee biainba nawa. 7 I din tumii Yennu ninbatinu ma po ti toontunnanl Epafras, wunba ki ti loon na boore; e tee Masia toontunn nba tuun nan barmnii i boor ki turit, 8 ki bia betit i lomm nba tee biainba, Yennu Seyee ni. 9 Linba na paak, taa daan gbat i po, ti ki nyik Yenmiaru i paaki, a Yennu n te ki i bann u loomm nba tee biainba, ki turi Seyee yan nan li subinii kur, 10 ki yin fit kii be nan ti Yomdaan nba loon biainba na, ki bia fit kii tuun linba sii pent u par, ki fit kii tuun toonana kur, ki ammit bant Yennu. 11 /N Yennu n turi pa bonchiann, nan waa mk pa kur biainba na, linba saa te ki i mk gbankur nan sukuru nan parpeenn bonsiar kur ni. 12 Ii teen ti Baa Yennu niipoouk man. /Ne te ki ti ja nan tin la yiar u boor, yentu ni, u niib sinsuuk ni, 13 ki bia nyinnit Sintaanii bunbnn naan ni, ki jiit ki knt u Bilonkak ma naan ni. 14 U Bija ma paak, ki u nyik chab ti biit, ki nyinnit daabisin ni. 15 S kan fit la Yennu, aan u Bija Masia-e tee u naau. /Ne gar bont kura, ki tee Yennu bonnankara kur yur, 16 kimaan u nie ki Yennu din nan bonsiar kur nba be sanpaapo nan tingbou na ni. /Ne din nan taa laat bona nba, nan taa ki laat bona nba kur, narimii nba tee yentdamm, nan yomdamm, nan yudamm, nan yiikoo damm. Li din nyii Masia nie ki Yennu nan bonsiar kura ki jii bonsiar kur tur. 17 /N Masia din be ki s siar daa kaa, ki u paake ki bont kur be. 18 /Ne tee u niib yur, ki bi tee u gbanant. U niib ma manfoor nyi u boore. /Ne tee pinpiik, ki tee Yennu Bija, ki din kpo ki fiir kuun ni sinsinn, a u kuuk-ii tee bonsiar kur yudaan, 19 kimaan li din ma Yennu ti nan Masia-ii mk Yennu binbe nan barmnii. 20 U Bija ma paake ki Yennu te bont kur nba be sanpaapo nan ti ni amm teen u ysnba. Ki sn nba nyii u Bija ma ni dapunpunn paak na paake, ki u te ki parmaasir be timm nan Yennu sinsuuk ni. 21 Sianyoo, i dudukbiit nan i toonbiite din te ki i tee Yennu datai, ki fk nan, 22 aan mtana, u Bija gbanant kuun ma paak ki u ji teeni u ysnba, a wun jii-i ki yii tee popeendamm, ki daa mk jakint koo biit, ki baar u boor. 23 Li paak, ii yiab nan barmnii kii be i yada ni kii see chimm, ki daa frii nyi i dindann ni, dindann nba ki i la yoo nba ki i din gbat baranii na; ki bi din mnt baranii ma ki tur niib kur nba be tingbou na ni; ki min Pl tee li toontunn na. 24 Mtana n mk parpeenn n biak dinu ni i paak, kimaan maa di biak ma biainba na, n tontir biak nba ki Masia din senn a n di, u gbanant nba tee u weira paak nae. 25 Ki Yennu nba turin toonn ma a n tun na, e teenin Masiaweira ma daabir, i sommir paak, a niib n bann Yennu barii ma. 26 Barii mae tee woonin ni maan nba ki Yennu din woon sianyoo, ki nibooru kur ki bannir, aan ki u tan fiit wann u niib mtana na. 27 Yennu lor a wun fiit woonin ni maan na ki wann u niib mae. U woonin ni maan ma an bonchiann, ki tee niib kur yar. Li want nan Masia be i ni; li paak, i mk dindann nan Yennu saa te ki i be fanu nan waa be na. 28 Li paak, Masia ma poe ki ti mntir, ki kpaan s kura, ki dia yanbooru kur ki want s kur, a tin te s kur n chee Masia weiu ni, ki tin jiib tur Yennu. 29 Linba na paak ki n lek yiab nan pa kur nba ki Masia turin, ki li yab bonchiann na.2

1 N loon yin bann n baka nba be yimm, nan Masiaweira nba be Laodisea na, nan binba daa ki mi lan na ni biainbae. 2 N yaa bi para n chee-e, ki bin lakin taan leeb nan lomm, ki bann Yiisa barii paak, ki teen yada nan barmnii, ki bann Yennu woonin ni maan nba tee Masia na; 3 kuuke mk barmnii yan nan bannu kura. 4 Li paake ki n beeri, i daa te ki s n jii mmant ki kpannini, 5 kimaan maa lek ki be i pe nan n gbanant na, aan n seek be nani, ki n par peen i paak, maa la yaa be fanu biainba, nan yaa teen Masia yada nan barmnii biainba na. 6 Biainba ki i din gaar Yiisa Masia a wuu tee i Yomdaan na, ii be u ni nna man, 7 ki sikin i yada jiina u ni, ki i yada-ii be u ni, kii mk pa nan baa din wanni biainba na, kii teen niipoouk yoo kur. 8 Li paak, i daa te ki s dia nisaarik yan kpinkpann-yana ki kpanni; linba ki gaa nan Masia, aan tee tingbou na yan nan nisaarik wannu, 9 kimaan Masia gbanant nie ki Yennu binbe be, 10 ki i gaar barmnii manfoor, kimaan yaa gaa nan na paak. /Ne tee yudamm nan pa damm kura saak. 11 Yimm nan Masia benu paake ki i gaar punpotu, aan li ki tee nisaarik nba jii u nuu ki pot i gbanant na kaa, aan Masia nba poti nae. Li potu nyinnit biit ni, 12 kimaan baa din wuri Yennu nyunwuru yoo nba na, i din pukin Masia poe ki bi pii-i, ki i bia fiir nan nyunwuru ma ni, i yada nba be Yennu pa toona nba din fiin Masia kuun ni na paak. 13 I din tee kpeemme sianyoo, kimaan i toonbiit paak nan yaa din ki tee Juu teeb, ki bia ki mk sennu na paak. /Naan mtana, Yennu nyik chab i toonbiite, ki turi manfoor, Masia ni. 14 Baa din kpaau dapunpunn paak yoo nba na, u din kpeen ti biit pann nba din sb d na nan li sennu munna. 15 Dapunpunn ma paake ki Masia din biir Sintaanii nan narinbiit pa kura, ki nyinn waa din nyannib biainba na siara paanu ni. 16 Li paak, i daa te ki s senti sennu yaa sii di linba, koo yaa sii nyu linba. I daa te s gani jaamm dagaa, koo maapaa daa, koo foon daa ki teenini. 17 Li sennu booru din tee yunyuo ki want nan s baat. Li ye tee Masia. 18 S-i yaa e gar leeb ki laat yirintii, ki loon yin sikin i m kii jiantir malakanba, i daa saaki; nna saa biirie. Li daan dont u m, u dudukbiit ni, ki li kaa paaki. 19 U ji ki dia Masia; Masia-e tee u niib yur, ki taamm, ki bi gaa nan leeb ki tee nan gbanant tukita nan li jiina na, Masia-e dintib ki bi nbii nan Yennu nba loon biainba na. 20 I kpo nan Masia-e, ki u fati durinya na narimii pa yent ni, ki bee ki i ji be nan i bia daa tee tingbou na yabe na? Bee teen ki i jbi i m ki teen sennii nba yaa 21 “A daa dia na,” koo “A daa lemmi linba na,” koo “A daa siit na?” 22 linba ki nir saa di ki lin biir ki kan yukiri. Li sennii tee nisaarii wannue. 23 Setik nan mnii, li sennbooru naan linba mk yame, aan li ki mki; bi jiantir baa loon biainbae, ki kpann a bi sikint bi me, ki mukis bi gbanant; aan nir-i wei linba na kur, li kan fit somm ki wun dia u gbanant loommu.3

1 I din fiir nan Masia kuun niwa, li paak, ii jii i para ki gaan nan sanpaapo bona, siaminba ki Masia kar Yennu niidiitu po na. 2 Ii lor i dudukit nan le bona, aan daa lorin nan tingbou na bona kaa, 3 kimaan i po din kpo nan Masia-e, ki i manfoor be nan, Yennu boor. 4 Masia nba teent manfoor na nba tan saa dkit yoo nba, i mun tan saa dkit nane nan yentchi. 5 Li paak, ii nyik tingbou na ni ni nba tuun toona i ni na; li yenn-nbae tee bonchonchonsin, nan jakint toona, nan kunkmaasu, nan dudukbiit, nan nianchi. Nianchi tee nan patmannu nae. 6 Linba na nba paake ki Yennu wutoor tan saa do binba ki sak u mb na paak. 7 Sianyoo linba na nbae din tuu yeni, ki i be li ni. 8 /Naan mtana, ii fian linba na nba munn ki lu; anne tee na, nan wutoor, nan nifobisin. Ki niib sanbiiuk, nan barbiit ji daa nyi i mi ni. 9 I daa fa faak ki teen leebi, kimaan i po nyik linba tuu tee i binbenkperik na nan li toonawa, 10 aan ji mk linba tee binbenpaae. Binbenpaa nae ki Yennu nba tee li nant na pantir yoo kura, ki li naan u m binbe, a wun te ki yin bann setik nan mnii. 11 Li paak, bkitu ji kaa binba tee Juu teeb nan binba ki tee Juu teeb sinsuuk ni; binba pot puna nan binba ki pot kura ji ki mk bkitu nan leebi; bkitu ji kaa nigamm nan muuk ni yab sinsuuk ni; bkitu bia kaa daaba nan yent-n-m damm sinsuuk ni, aan i kur tee Masia yabe, ki u be i kur ni. 12 Li paak, yaa tee Yennu nigannkab ki tee popeendamm ki bia tee u walonkai na, ii mk ninkpabau, nan burchint, nan sikin-n-m, nan soon nna binbe, nan sukuru, 13 kii di sukuru nan leeb; ki s-i mk bunburimii nan u l, wun nyik chab. Li kpaa talas ki yin mun nyik chab leeb nan ti Yomdaan nba po nyik chabi biainba na. 14 Ii pukin lomm; anne fan ki gar binbe kur, ki taan dia li kur nan barmnii mtaauk. 15 Ii aan ki Masia parmaasir na-ii makitir yaa dukii linba; Yennu lakin yiini gbananyennk ni, a yii mk parmaasir mae. Li paak, ii teen Yennu niipoouk man. 16 Li kpaa talas ki Masia labaar na-ii be i para ni chib chib, ki yii want i leeb, kii bia kii kpaan i leeb nan yan; kii yiin Yennu gbou ni yanii, nan Yenpaku yanii, nan Seyee yanii; kii yiin yanii ma nan niipoturu para kii teen Yennu. 17 Li paak, yaa tuun linba, koo yaa yeen linba, ii tuun ti Yomdaan Yiisa sann ni, kii teen ti Baa Yennu niipoouk u paak. 18 Poob, ii jii i m tur i srib, nan laa kpaa talas ki Masiaweira-ii tuun biainba na. 19 Jab, ii loon i poob man, ki daa diab nan tonu. 20 Waas, ii saak i damm mi yoo kura, kimaan anne pent Yennu par. 21 Baanba, i daa dont i waas wutoa, i-i tee nna bi ji kii mk kpa-n-mi. 22 Daaba, ii saak i yomdamm mi bonsiar kur ni, ki li daa tee yoo nba ki bi gorii-i na kuuk kaa, a yin penn bi para ki bin paki, aan ii tuun nan ninmnn yoo kura, kimaan yaa baakit ti Yomdaan na. 23 I-i tuun linba kur, yin tun nan i para kur, nan i tuun teen ti Yomdaane na, ki li ki tee nisaarik kaa. 24 Ii tian man nan ti Yomdaan ma tan saa turi nyt nba tee u niib yar sanpaapo, kimaan Masia-e tee barmnii Yomdaan ki i tuun teen. 25 Biitdaan kur mun tan saa gaar u toonbiit tubdatu, waa tun linba paake, kimaan Yennu tan saa dat u tubir, ki lukitin kaa.4

1 Yomdamm, ii tuun fanu kii teen i daaba man, kii mi nan i m mun mk Yomdaan Yendu ni. 2 Ii yiab nan Yenmiaru man, kii mei Yennu nan ninmnn, kii teen niipoouk, 3 kii biaki mei kii teent ki tin fit la yaak ki mnt baranii na, ki fiit Masia woonin ni barii, kimaan barii ma paake ki n be dansarik ni na. 4 Li paak, ii mei Yennu kii teenin ki n fit pak nan laa kpaa talas min pak fanu biainba na. 5 Ii mi man i binbe nba tee biainba ki tur binba ki tee Masiaweira na, ki jii i yoo kii piak u po. 6 Li kpaa talas ki i mbona-ii man, kii mk baakir, ki yii mi biainba ki i saa gat buboit ki lii took ki tur s kur. 7 Ti naa bilonkak Tikikus, wunba tee ti barmnii toontunn, ki bia tee ti toontunnanl ti Yomdaan toona ni na saa beti n po. 8 Li paake ki n tuum i boor, a wun beti ti kur nba be biainba, ki i para n dr. 9 /N nan Onesimus, ti naa bilonkak nba ki ti teen yada ki u tee i y nae saa baar. Bi saa beti bonsiar kur nba tuun nna na. 10 Aristakus nba ki min nan be dansarik ni na foonti, ki Banabas poor bija Mak mun bia foonti. (I daan po gaar n kpaanii nan Mak-i tai baar i boor, yin gaar.) 11 Joosua, wunba sanleer tee Justus na mun teeni u foontii. Bi bantaa nba na ke tee Juu teeb nba waa Masia ki tuun nanin Yennu naan toona ma. /Namme maant n par. 12 Epafras, wunba mun tee i yen ki bia tee Yiisa Masia toontunn na foonti. U mei Yennu nan ninmnn yoo kura ki teeni, a Yennu n te yin set kenken, kii tee subirteeb nba tuun Yennu loomm, 13 kimaan n dii u siara nan u set tun bonchiann ki somm yimm nan Laodisea teeb nan Hierapolis teeb. 14 Ti naa bilonkak Luk, wunba tee dkta na, nan Demas foonti. 15 Ii foont ti naa walonkai nba be Laodisea na, ki bia foont ti niipoo Nimfa nan Masiaweira nba lakint leeb u aak ni ki jiantir Yennu na. 16 I-i karin gbou na gbenn yoo nba, yin yabir ki bia karin ki tur Masiaweira nba mun be Laodisea na, bi tintaanu ni, ki bia karin Laodisea teeb gbou nba ki n daan sb turib na. 17 Ii bet Akipus a wun yabir u m kii tuun toona nba ki ti Yomdaan din tur na fanu. 18 Min Pl sbin nan n m m nuue ki foonti na. I daa tammit nan n be nan bante. Yennu ninkpabau-ii be nani.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE