2 Thessalonians


1

1 Min Pl nan Sailas nan Timoti-e sbin gbou na ki teen ti Yomdaan Yiisa Masiaweira nba be Tesalonika ki tee Yennu yab na. 2 Ti Baa Yennu nan ti Yomdaan Yiisa Masia ninkpabau nan parmaasir-ii be nani. 3 Ti naa waas, li kpaa talase nan tii teen Yennu niipoouk yoo kur i paak. Ti-i tuun nna, li an, kimaan i yada mantik pukii bonchiann, ki yaa mk lomm nba ki teen i leeb na pukii. 4 Ti mk yuugontir i paak Yennu niib boor, kimaan sukuru nan yada nba ki i mk i mukisuk nan i biak ni, ki be nan gbankur na. 5 Linba nae want nan Yennu buut tee mnii; li paak ki u tan saa yet a i ja nan yii be u naan ni; u naan ma paake ki i di biak ma. 6 Yennu-e tuun linba took; u saa te ki binba dinti fara ma n mun di fara nnae, 7 ki u saa fat yimm nba di fara na, ki mun bia fatit. Yennu tan saa tun linba na yoo nba ki ti Yomdaan Yiisa nan u yabint malakanba saa nyi Yendu ni ki baar nan mupeenu nae, 8 ki dat binba ki sak u baranii ki bia ki mi Yennu na tuba; 9 ki ti yabint Yomdaan nba be yentchi ni tan saa nyinnib u boor, ki bi saa la biiru nba kaa gbennu; 10 u tan saa tun nnae daar nba ki u saa baar ki gaar dontir nan paku u weira kur nba teen yada na boor. I mun tan sii tee bi yemme, kimaan i po teen baranii nba ki ti din beti na yadawa. 11 Li paake ki ti mei Yennu yoo kur a wun te ki i binbe n ja nan yii tee u yab. Ti mei a wun jii u pa ki te ki yii tuun toonana kur nba ki i loon yii tuun na, ki gbenn toona kur nba ki i tuun, i yada paak na. 12 Nnae saa te ki ti Yomdaan Yiisa sann na n la dontir i paak, ki yin mun la dontir u paak, Yennu nan ti Yomdaan Yiisa Masia ninbatinu paak.2

1 N naa waas, ki jiin ti Yomdaan jenu ma nan timm nan nba tan saa chet leeb ki taan be na po, 2 n loon ki n beti ki i daa mk jijeet i para ni, koo jekiruk nan siab nba yaa daar ma po baara na. Li pasiar bi beeri a timme din yet nna skinii mmaan wannu ni, koo barii ni, koo gbou ni. 3 I daa te ki s kpanni nan waama, kimaan li daar kan baar see ki my^etuk yoo baar sinsinn, yoo nba ki niib bonchiann tan saa y^et Yennu mb na; ki nibiiuk na bia tan saa nyi paanu. Yennu-e po senn a wun biir. 4 U tan kan sak jiantbooru kur, aan teen u m yudaan nba gar linba ki niib jiantir kura. U tan saa k Yenjiantu asaakak ni gbaa ki pur u m Yennu. 5 Maa din be i boor yoo nba na n din beti linba na kura; i ki tiani-i? 6 Siare lek daa diau; i mi laa tee linba, aan u tan saa dkit Yennu ti yoo nie. 7 Nibiit arin po be ki tuun bi toona woonin ni, ki wunba diab nae lek daa sii diab mkmk nan yoo nba ki Yennu tan saa ber. 8 Ki yoo ma, nibiiuk na tan saa nyi paanu, ki ti Yomdaan Yiisa saa kpiu nan Yiisa mmaan, ki Yiisa baaru nan u yentchi saa biir. 9 Nibiiuk ma tan saa baar nan Sintaanii yaake ki tuun yaarlituk nan bakitnau toonbooru kur a wun kpann niib. 10 U tan saa jb faabooru kur ki kpann binba ki Yennu tan saa biirib na. U tan saa biiriba, kimaan baa ki loon barmnii nba bo saa tinnib ki y^etir na paak. 11 Li paake ki Yennu te ki faak pa tuun bi ni, ki bi tee linba ki tee barmnii na yada. 12 Yennu tan saa biir binba ki teen barmnii ma yada aan loon toonbiit tumu nae. 13 Ti naa waas, yimm nba ki ti Yomdaan looni na, li kpaa talas ki tii piak Yennu yoo kur i paak, kimaan u din ganni pinpiik niewa a yin la tinnu. I din teen baranii nba tee barmnii na yada, ki u Seyee bia ammi ki teeni popeendamm, li paak ki i la tinnu na. 14 Taa din mnt baranii nba ki turi nae, ki Yennu yiini ki tinni, a yii be fanu nan ti Yomdaan Yiisa Masia nba be biainba na. 15 Ti naa waas, li paak, setir man chib, ki dia wannu nba ki ti din wanni ti mmaan ni, nan ti gbou ni na. 16 Ti Yomdaan Yiisa Masia nan ti Baa Yennu nba loonit, ki turit pardnn nba kaa gbennu, nan dindann nba yab, u ninbatinu paak na, 17 wun chee i para ki turi pa, ki yin fit tun linba an, kii biaki piak barii nba an yoo kur.3

1 Ti naa waas, linba joont tee nnae, ii mei Yennu kii teent, ki ti Yomdaan baranii ma n lin yian yian, kii mk yiikoo, nan laa din tee i boor ni biainba na. 2 Ii biaki mei Yennu ki wun nyinnit nibiit nan biitdamm nuu ni, kimaan s kur kaa teen baranii ma yada. 3 /Naan ti Yomdaan tee barmnii daane, ki saa turi pa, kii guui, ki biitdaan Sintaanii kan fit teeni siari. 4 Ti Yomdaan paak ki ti teen yada nan i tuun taa din beti linba na, kii bia sii tuun nna yoo kura. 5 Ti Yomdaan ma n sommi ki yin bann Yennu nba loont biainba, kii mk gbankur nba ki Masia teent na. 6 Ti naa waas, ti Yomdaan Yiisa Masia sann nie ki ti beeri, ii nyinn i m ti naa wasiat nba tee gbannyakdamm ki bia ki waa taa daan turi kpaanii nba na. 7 I m po mi fanu nan li kpaa talase ki yii tuun nan taa din tuun biainba na. Taa din be i boor na, ti din ki tiin gbannyakiri. 8 Ti din ki mi gaar s sommir yann ki ki pa li paaki. /Naan ti kpan din tuune ki nyi naauk, ki lek tuun yonnu nan nyik, a ti daa tee jikir i s paaki. 9 Taa din tuun nna ma, li ki want nan ti ki mk yiikoo nba saa boi-i sommir po kaa; ti din tun nna a lii tee nyinne ki turi ki yin weir. 10 Taa din be i boor na, ti din tuu y beeri a “Wunba kur ki saak toontumu, li y ki an nan wun di.” 11 Ti gbia a siab be i sinsuuk ni ki ki loon toona, aan lin k bi leeb barii nie, li paake ki ti beeri linba na. 12 Ti Yomdaan Yiisa Masia sann nie ki ti beer niib ma ki kpaamm a bi baka-ii be bi ti toona ni, kii be soon nna, kii di bi naauk. 13 Ti naa waas, ii mi ki i bak nan toonana tumu man. 14 Li pasiar taa teeni labaar nba ti gbou na ni na, s kan sakiri. Li-i tee nnaie, yin bann i yan ni nan li y, ki i baka daa be u po, ki wun di fei. 15 /Naan i daa teeu nan u tee i dataak na, ii kpaan nan u tee i weinanle na. 16 Ti Yomdaan nba teen parmaasir na n turi parmaasir yoo kur, siar kur ni. Ti Yomdaan-ii be nan i kur. 17 Min Pl sbin nan n m m nuue ki foonti na. N gbant kura siarae na; n sbin ki joontir n gbant nnae. 18 Ti Yomdaan Yiisa Masia ninkpabau-ii be nan i kura.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE