1 Timothy


1

1 Min Pl tee Yiisa Masia toomiie, kimaan ti Tinnt Yennu nan Yiisa Masia, binba tee ti dindann nae turin li yiikoo; 2 mine sbin gbou na ki teen fin Timoti, wunba tee n bim, ti yada paak na. Ti Baa Yennu nan ti Yomdaan Yiisa Masia lomm nan ninbatinu nan parmaasir-ii be nana. 3 Ii be Efesus nan maa po wanna biainba, yoo nba ki n din be snu paak ki saa Masedonia na. A kpaan nisiab nba want faak wannu na ki bin nyik 4 ki daa fiin bi yeejamm ni tianii nan yaadindont kanu nba baat nan mnik na. /Nann ki mk sommir ki teen niib ki bi saa tumii Yennu snu; yada paake ki ti bannir. 5 /Naan n kpaanii ma paak tee a lin fiin lomm nan popeenn nan dudukant nan barmnii yadae. 6 Ki nisiab nyik linba nawa, aan bot k jat labafaant ni. 7 Bi loon bii tee Yennu sennu wannteebe, aan ki mi bi m m mbona paak, ki bia ki mi baa piak linba ma paaki. 8 Ti mi nan sennu ma an, li-i tee ki s diar ki tuun nan laa want a tii tuun nann biainba na. 9 Ii tian nan sennu ki see niamm paak kaa, aan li see binba tee my^etdamm na paake, nan binba ki tiin Yennu, nan biitdamm, nan jakint damm, nan binba ki teen Yennu baakir na paak, nan binba kpi bi baanba nan bi naanba, nan nikpiira, 10 nan binba tuun bonchonchonsin, nan binba mk ni ki d nan bi jaleeb, nan binba jaan niib, nan binba tee faak damm, nan binba di faak siara na, nan linba kur ki waa barmnii wannu na paak; 11 ki Masia baranii nba wann Yennu nba an bonchiann biainba na mun wann nnae; ki Yennu din teen baranii ma n nuu ni ki n mntir. 12 N teen ti Yomdaan Yiisa Masia niipoouk, e turin pa a man tun u toona kimaan u yet a n ja nan toona maa, ki te ki n tuun teen. 13 Maa lek din biir u sann ki mukis u niib, ki sukii na, aan u bia gaarin u ninbatinu niwa, kimaan n din ki mie, ki bia ki teen yada, ki tuun nna. 14 Ki ti Yomdaan Yiisa Masia tan tinin ninbaauk nba yab ki kaa bikinu, ki te ki n teen yada ki loon. 15 /N Yiisa Masia din baar tingbou na ni, a wun tinn biitdamme; labaar ma tee barmniie ki an ki ti gaarir ki teenn yada; ki mine din bi ki gar biitdamm kura, 16 aan ki u tin min nba din tee biitdamm yudaan na ninbaauk ki dii sukuru nanin, a lii tee siara ki wann binba tan saa teen yada ki gaar manfoor nba kaa gbennu na. 17 Dontir nan baakir tee Yennu yare mkmk nan mkmk. /Ne tee kpanbar nba kan mi kpo, ki sii be yaa yoo nan yaa yoo; ki s ki laat; ki u tee Yen-yemmir na. Mammm. 18 N bik Timoti, n jikit kpaanii ma ki tee a nuu ni. Kpaanii ma tee nan mbona nba ki skiniinba din po pak a po sianyoo nae. Jiin barii ma ki lii tee jatiat ki a kn fanu, 19 ki teen barmnii wannu yada, kii tuun linba ki a mi nan li tee toonana. Nisiab ki sak nna; li paake ki bi yada biir gbenn. 20 Bi siabe tee Haimeneus nan Aleksander, binba ki n daan jiib ki teen Sintaanii nuu ni a wun mukisib na. Linba nae saa wannib yan ki bin nyik barbiit nba ki bi piak ki teen Yennu na.2

1 Li paak, linba kpaa talas tee yii puk Yennu, kii mei, kii boi, kii teen niipoouk niib kur paake. 2 Ii mei Yennu, batnba nan binba kur tee yiikoo damm na paak, a tii be nan laafia nan parmaasir, kii tee yentinna, kii be soon nna. 3 /Nanne an ki pent ti Tinnt Yennu par; 4 e loon s kur n bann u maan nba tee barmnii na ki wun tinnib; 5 kimaan Yen-yenke be, ki sindantinn tee yenk ki be Yennu nan nisaarik sinsuuk ni; li ye tee Yiisa Masia, 6 wunba din jii u m ki mann mannu ki tur s kur, a wun nyinnib daabisin ni na; ki bi mnt baranii ma yoo nba ja. 7 Li paak ki Yennu gannin ki n tee Masia toomii, ki mntir baranii ma ki teen binba ki tee Juu teeb na, ki wantib Masia maan nba tee barmnii na, a bin teen yada. Maa beeri linba na, n ki fa faak kaa, li tee barmniie. 8 N loon ki jab-ii mei Yennu siar kur boor. Jab nba set tee popeendamm ki ki mk wutoor koo mnik na saa fit donn bi nii sanpaapo ki miar Yennu. 9 N bia loon ki poob na mun-ii be nan Yiisaweira nba bo sii be biainba na, ki bann chinchengbabu nan talianu nba an nan Yiisaweira. Li-i tee ki bi lorin bi yut nan kut nyinyirit, koo ki piir salinbana amii laan nyinyirit nan tiat nba ki li daauk paar, linba na kaa saa turib fanti. 10 Linba saa turib fant tee binbenae, nan pooyentinna nba bo sii be biainba na. 11 Poob-ii be soon nna kii tumii nan msaku kur. 12 Min ki sak ki poos n wann jab, amii wuu mk yiikoo ki gar jabi; poo-ii be soon nna; 13 kimaan Yennu din nan Adam-e sinsinn, ki li poorpo ki u nan Adam aapoo Iif. 14 Ki nyik nna, Sintaanii din fit kpann Iif-e ki u biir Yennu sennu na, u din ki kpann Adam kaa. 15 /Naan poo-i teen Yiisa yada, ki loon niib, ki tee popeendaan, ki be soon nna, Yennu saa tinn u matuk niwa.3

1 Barii nba na tee barmniie, ki j nba loon wun teen Masiaweira yudaan, li tee toonanne ki u loon. 2 Li ki an ki Masiaweira yudaan-ii mk bisiati. Li kpaa talase ki wuu mk poo yenk, kii tee subindaan, kii dia u m fanu, kii gaan saamm u aak ni kii chantirib, kii tee wunba saa fit wann niib Yennu maan, 3 ki daa tee daanyuuruku, ki daa tee kpikpiruk daan, aan kii be soon nna nan parmaasir, ki daa tee liklonbiiuk daan. 4 Li kpaa talase ki wun fit dia u m aak niib fanu, ki te ki u waas n sak u mb kii mk baakir. 5 /Naadaan-i kii mi waa saa dia u aak niib biainba, nlee ki u saa fit dia Yennu niibi? 6 Li kpaa talas ki wuu tee daan nba po waa Masia ki li yukira; nna-i kaa, u tan saa mann donn u m nan karinbaanii ki la tubdatu nan Sintaanii nba din tun biainba ki la tubdatu na. 7 Li kpaa talas ki wuu tee daan nba ki binba ki waa Masia na gbaa n yet a u binbe an, ki u daa di fei, ki Sintaanii baruk tan saa mann soor. 8 Li bia kpaa talas ki Masiaweira sommteeb-ii munii mk binbena, ki daa tee mleemii dammi. Bi daa nyu daan bonchiann, ki bia daa tee liklonbiiuk dammi. 9 Li kpaa talas ki bii dia yada barii nba ki Yennu fiit wannit na fanu, ki daa mk biiti. 10 Li kpaa talas ki bin bikimm sinsinn; bi-i kii mk biit bi bikinu ma ni, bi sii fit tuun sommteeb toona. 11 Li kpaa talas ki bi poob-ii munii mk binbena, aan daa tee sanjaanjanna, ki daa nyu daan bonchiann, aan kii tuun bi toona kur fanu. 12 Li kpaa talas ki Masiaweira sommt-ii mk poo yenk, ki bia fit dia u waas nan u aak niib fanu. 13 Masiaweira sommteeb nba tuun bi toona fanu saa la baakir Masiaweileeb boor, ki bia sii mk parcheenn ki bet niib baa teen Yiisa Masia ma yada biainba. 14 Maa sbin gbou nba teena na, aan n mk dindann nan man baar mtana ki la-a, 15 aan li-i yukir ki n ki baar, gbou na saa te ki a bann taa sii be biainba Yennu aaniib sinsuuk ni, binba ki Yennu nba fo gannib na. /Namme dia baranii nba tee barmnii na, ki bia see li paak. 16 Li tee barmniie nan Masia labaar nba ki Yennu fiit wannit na sumii bonchiann: U din dkit nan gbanante, Yennu Seyee wann nan u be fanu; ki malakanba din lau. Ki niib din mnt u labaar ki tur nibooru booru, ki bi teen yada tingbou na ni, ki Yennu tan donn sanpaapo ki u la dontir.4

1 Tn, Yennu Seyee set wantit yeenin ni nan yoo nba waa poorpo na, nisiab tan saa nyik Masia labaar nawa, aan sak narinbiit nba saa kpannib na, ki bia wei Sintaanii wannu na. 2 Binba want li faak wannu na fa faake, ki bi dudukit ji ki mukisib li paaki. 3 Li nibooru want a jakunt nan pooknt ki ani, a ki jesiat bia ki an nan dinu; aan timm nba bann Masia baranii ki teen yada na, ti mi nan Yennu nan jebooru kura, a niib n tuu tur niipoouko li paak aan di. 4 Bont nba kur ki Yennu nan na tee jeante. Ti-i tur niipoouk li paak ki dii, li an nan dinu; ti daa y^een li siari, 5 kimaan Yennu yet a li kura an; ki taa mei ki teen niipoouk li paak na, anne bia te ki jeet ma an nan dinu. 6 Li-i tee ki a jii kpaanii nba na ki tur Yiisa Masiaweira na, a sii tee u toontunane, ki sii dint a m nan maan nba ki ti teen yada na, nan wannanu nba ki a waa ma na. 7 Daa saak faak maan, kimaan li ki tee Yennu yari; li ki mk nyti; aan a tumii yentinu binbe nan ninmnn. 8 Fi-i tumii a gbanant biainba ki li sii kakii, li mk nyta, aan yentinu binbe tumiiu mantik mk nyt. Kimaan li mk nyt ki turit tingbou na ni mtana, nan Yendu ni, yoo nba baat na. 9 Linba na tee barmniie, ki li an ki niib n gaarir. 10 Ti gbaae ki tuun nan ninmnn, kimaan ti mk dindann Yennu nba fo na boor, e tee s kur Tinnt, mantik binba teen yada. 11 Wantib ki kpaamm linba na kura. 12 Daa te ki s siana, faa daa p na paaki. A te ki a pinpauk nan a binbena, nan a lomm, nan a yada, nan a binben-yee n wann Masiaweira nba bo sii be biainba. 13 Jiin a yoo nan a yaak kii karin Yennu gbou, kii wantib li paak, kii mntir Masia barii na mkmk nan yoo nba ki n tan saa baar. 14 Daa tammit Yennu Seyee piinii nba be a ni na po; Yennu din tura piinii ma yoo nba ki skiniinba din pak a po, ki yudamm bia yii bi nii a paak nae. 15 Ii tuun linba na nan ninmnn, ki s kur n la a kpaatu Yiisa toona ni. 16 Ii mi a m nan a wannu po. Ii dia wannu nba na, kimaan li-i tee ki a diar, a saa tinn a m nan binba ki a wantib nawa.5

1 A daa yakii nan jakpers, aan pak tur nan a m baa na, kii dia naasimm nan a m ninjamm na, 2 ki jii pookpera na ki bii tee nan a naanba na, ki poopaanii na-ii tee nan a m niipoob na nan binben-yee kura ni. 3 Ii teen paki nba ki mk got-teeb na sommir, 4 aan pakk nba mk waas koo yaaboona, u waas koo yaaboona ma n piin ki tumii bi yentinu toona nba tee linba ki tur bi m ei, nnae ki bi damm mun saa di bi niwubit nyt, kimaan linba ki Yennu loone na. 5 Pakk nba be u kuuk ki kaa s, aan ki u dindann be Yennu ni, ki u mei Yennu yoo kur, e tee barmnii pakk. 6 /Naan pakk nba tuun chonchonsin, u po kpoewa aan daa be ma. 7 Wantib kpaanii na ki bii waa ki daa mk biiti. 8 Wunba ki gorii u nikpiimm, mantik wuu kii fiin u m aak niib po, li daan ji ki mk yada Masia ni; ki wunba ki tee Masiaweir gbaa su. 9 A daa kaan paki nba daa ki kpet gar bina piinloob na ki knt paki kann ni. Linba pukin, li kpaa talas ki wuu tee wunba din kun j yenk, 10 ki po tuu mk sanann u toona paak, ki tee wunba tuu mi waas wubiru fanu, ki gaan saamm u aak ni, ki tuun sikin-n-m toona ki teen u leeb nba waa Masia na, ki sommit niib nba be fara ni, ki jii u m kur teen toonana tumu ni. 11 /Naan a daa pukii pakpoopaanii na paki kann ni, kimaan bi-i tai loon jakunt yoo nba, bi nyikit Masiaweiu li yooe, 12 ki pot bi msonn nba ki bi din senn tur na, ki li tee biit. 13 Linba pukin, bi bia ki loon toona, aan lin ln ei ki tumii sanjaau, nan niib barii ni knu, ki lin piak linba ki an nan bii piaki. 14 Li paak, min bo sii loon ki paki nba tee poobis na n kun jabe ki mar waas, ki got bi ei fanu, ki ti datai daa laat yaak ki piak biit ki jiint ti po, 15 kimaan paksiab po tunn waa Sintaanii-e. 16 /Naan poos nba tee Masiaweir ki mk paki u aak ni, li kpaa talas ki wun gotib fanu, ki daa jikit bi jik-kpiata ki jint Masiaweira, ki Masiaweira na mun n got paki nba ki mk got-teeb na. 17 Masiaweira saakab nba diab fanu na an nan baakir nan paauk; mantik binba mntir Masia labaar ki wantib li paak na, 18 kimaan li sb Yennu gbou ni a “Daa bobint naajak mb, yoo nba ki u boo dii,” ki bia sb a “Toontunn an ki wun gaar u paauko.” 19 Tn, bi-i paan saakas barii, a daa te ki a baka be li ni, nkira siara damm teen niib banlee amii bin gar nna. 20 Binba tuun toonbiit na, a yakii namm Masiaweira numm ni, ki binba biar na n tin jamaanii. 21 Yennu nan Yiisa Masia nan Yennu malakanba tnne ki n teena kpaanii nba na, a fan sak wannu na, ki daa mk ningannii, koo lukitin nan s bonsiar ni. 22 A daa mantik jekir ki yiin nii s paak a wun teen Masiaweira saak. A daa knt a nuu siab toonbiit tumu ni; ii dia a m fanu. 23 A laafia nba ki jaa na paak, a daa nyu nyun kuuk, aan a tuu nyu tilna daan waan ki lin somm a nk ni. 24 Nisiab toonbiit po d paanu nie aan ki bi daa ki bu bi buuti; ki siab toonbiit mun saa nyi paanu bi buut bunu poorpoe. 25 Toonana mun bia tee nnae, li yenn-nba nyii paanuwa, linba lek ki nyii paanu na gbaa, aan li kan fit bri.6

1 Li kpaa talase ki binba tee daaba na n tur bi yomdamm baakir, ki s daa piak biir Yennu sann nan u wannu. 2 Binba ki bi yomdamm tee Masiaweira na daa fiakit bi yomdamm ma, baa yib bi naa waas na paaki, aan li kpaa talas ki amme n mantik tun fanu, kimaan bi yomdamm nba gaan bi toona nyt na teen Masia yadawa, ki Yennu loonib. Ii wantib kii kpaamm toona na po. 3 S-i want wannganu ki ki wei ti Yomdaan Yiisa Masia mbona, nan Yennu weiu wannu na, 4 u gbee nan karinbaaniie ki ki mi siari, ki bia mk mnik nan kunkna ni, ki li baat nan funfunn, nan kunkna, nan nisukit, nan pinpakbiit, 5 nan mnik yoo kura nibiit boor; amm yaa dudukit ki somm fanu, ki ji ki mk barmnii; bi dukii nan Yennu weiu tee a nir n teen mkite. 6 Li-i tee ki nir numm gboot waa mk linba, Yennu weiu set mk nyte, 7 kimaan ti din ki baar nan bonsiar tingbou na ni, ki ti bia tan kan nyi nan siar tingbou na ni, 8 aan ti-i mk jeet nan tiat, li an ki ti numm n gboor; 9 aan binba loon bii tee mkita, amme k jinjammii ni, nan barit ni, nan jatii ni nba tee da ki biir niib ki baantib yann na ni, 10 kimaan likirii lomme tee bonbiir kur jiinn. Nisiab po jii bi m ki teen likilonbiiuk nie; ki ji ki teen Masia yada. /Nanne teen ki bi laat parbibooru booru. 11 Tn, fin Timoti nba tee Yennu nir na arin, li an ki a d nyi linba na kura ni, aan yabir kii be fanu, kii mk yentinbinbe, kii tuun Yennu toona fanu, kii loon niib, kii mk sukuru, kii be soon nna. 12 Yabit a m kii waa yada snu nan ninmnn, kii dia manfoor nba kaa gbennu na. Yennu din yiina ki a gaar manfoor mae, yoo nba ki a din nyinn a m paanu ki tur Masia, niib bonchiann numm ni na. 13 N kpaanae, Yennu nba teen bont kura manfoor na, nan Yiisa Masia nba din nyinn u m siarann Ponsius Pailat numm ni na tnn, a fii dia Yennu sennu fanu, ki li daa mk biit mkmk nan daar nba ki ti Yomdaan Yiisa Masia tan saa dkit na. 15 Yennu nba ki ti piak na, kuuke tee Yudaan, ki tee kpanbara kur Kpanbar, ki bia tee yomdamm kur Yomdaan; e tan saa te ki Yiisa n dkit yoo nba ja; 16 kuuke kan kpo; u be yentchi nba ki nir kan fit nakin na ni; e ki s daa ki mi lau koo ki saa fit lau; e yen paku nan pa yoo nba kaa gbennu. Mammm. 17 A kpaan mkita na ki bi daa mk dont-n-m, koo ki tee bi dindann mkint ni, kimaan li mkint tee wouo; aan bin teen bi dindann kur Yennu ni; e turit bont kur a ti gaar kii mk parpeenn. 18 Bii tuun toonana, ki bi toonana ma-ii yab; ki bi nii-ii yaa nan piinii turu. 19 Nnae saa te ki bii mk mkint sanpaapo, ki li guub nan yoo nba tan saa baar; ki bi sii fit mk manfoor nba tee barmnii manfoor. 20 Timoti, ii guu baranii nba ki Yennu jii teen a nuu ni na. A nyik jat mnik nan labafaanu nba ki mk nyt ki bia ki tee Yennu yar, ki siab yir “bannu” na; 21 kimaan siab po yaa amm mkir, ki li paak bi nyik Masia snu na. Yennu ninkpabau-ii be nani.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE