1 John


1

1 N sbin gbou na ki teeni, a man wanni wunba ki bi yiu Yennu Mb nba teen niib manfoa na poe. Yoo nba ki Yennu din tan naan durinya na, aan s ki Mb ma po be-e. Mmaan ma nba din sik tingbou na ni yoo nba, ki ti gbiint u pinpauk, ki bia laat nan ti ninbina ki gorii, ki ti nii bia siit, 2 ki u din fiit ki ti set lau, ki mntir li siara ki teeni ki jiin manfoor nba kaa gbennu na po. Manfoor mae din be ti Baa Yennu pe, ki ti Baa ma jiiu ki wannit. 3 Linba ki ti la ki bia gbate ki ti mntir ki teeni na, a yin fit taan nant mtaauk. Barmniie setik, ti mtaauk ni, ti taant nan ti Baa Yennu nan u Bija Yiisa Masia, 4 ki ti loon ki ti kur n amm la parpeenn bonchiann. Li paake teen ki n sbin teeni na. 5 Tn, barii nba ki ti din gbat Yiisa Masia boor ki mntir teeni na, li tee nnae: Yabint Yennu tee yentue, ki bunbnn kaa u ni. 6 Ki ti-i yaa timm nan Yennu mk mtaauk nan leeb, aan ki bunbnn be ti ni, ann ti fa faake ti mi ni, ki ti toona set want nan ti fa faake. 7 /Naan li-i tee ki ti waa yentu snu yoo kur, nan Yennu nba be yentu ni biainba na, ann ti mk mtaauk nan ti leeb, ki u Bija Yiisa sme ammit ti para ki nyint biit kur. 8 Tn, ti-i yaa ti ki mk biit, ann ti kpann ti me, ki barmnii kaa ti ni. 9 /Naan ti-i y nyint ti toonbiit ki teen Yennu, tii mi nan u sii nyikit chabit ti toonbiit, ki bia ammit ti para ki nyint biit kur, kimaan u tee barmnii daane ki bia tee popeendaan. 10 Ti-i yaa ti ki tuun toonbiit, ann ti yiin faak daane na, ki u maan ma kaa ti ni.2

1 N waas, n ki loon ki yii tuun toonbiiti. Li paake ki n sbin teeni na, aan li-i tee ki s tun toonbiit, ti mk sindantinn ti Baa Yennu boor, ki e tee Yiisa Masia, wunba tee popeendaan na. 2 Waa din sik ki tan gaar ti paak ki kpo na, e ji teen ti maru Yennu boor ti toonbiit paak; ki u maru ma ki tee timm Masiaweira kuuk toonbiit paak kaa, aan li tee timm nan tingbou na aateeb kur toonbiit paake. 3 Ti-i dia Yennu sennii, anne saa wann nan ti set miu, 4 ki li-i tee ki s yet a “N miu,” aan bia ki dia u sennii, li y tee faak daane, ki barmnii kaa u ni. 5 Ki wunba dia Yennu maan, e set loon nan u yan kur. Ki jenna, daan nba yaa u gaa nan, see ki u binbe tee nan Yiisa binbe nba din tee biainba na. /Nanne ki li daan saa bann nan u set gaa nan Yennu. 7 N walonkai, maa sbin lomm sennu nba ki teeni na, li ki tee sennpaann kaa, aan li tee sennu nba ki i din d gbat ki li yukira na poe, ki sennkperu mae tee Yiisa maan nba ki i din gbat na. 8 /Naan mtana li bia daa tee nan sennpaann nae ki n sbin ki teeni, kimaan yoo lebitire, ki bunbnn yentir, ki niib nunii yentir nan Yiisa baranii. Sennu nae ki Yiisa binbe ni din want nan mnii, ki i binbe na mun bia want nnae. 9 Li-i tee ki wunba yaa u be yentu ni aan ki ki loon u naa bik, ann u lek daa be bunbnn ni; 10 ki daan nba loon u naa bik, u be yentu na ni, li paak, siar kaa u ni ki saa te wun tun biiti. 11 /Naan wunba ki loon u naa bik, u be bunbnn nie, ki u benu ni mun bia bn, ki bunbnn ma dkin u numm powa, ki u ki laat waa saa siaminba po. 12 N waas, Yennu nyik chabi i biita, Yiisa Masia sann ni; li paake ki n sbin teeni na. 13 N chanbaanba, i mi Yiisa nba po din y be mkmk nan mkmk na; li paake ki n sbin teeni na. Naasimm, i nyann Sintaanii, bonbiiuk daan nawa; li paake ki n sbin teeni na. 14 N waas, yaa mi ti Baa Yennu na, li paake ki n sbin teeni na. N chanbaanba, yaa mi Yiisa nba po din y be mkmk nan mkmk na, li paake ki n sbin teeni na. Naasimm, yaa mk pa, ki Yennu mmaan bia be i ni, ki i nyann Sintaanii, bonbiiuk daan ma na, li paake ki n sbin teeni na. 15 I daa loon tingbou na aateeb binbei. I bia daa loon tingbou na bona. Li-i tee ki s loon tingbou na aateeb binbe, u ki loon ti Baa Yennu. 16 Niib mk ni nan bin tun bi m loomm, ki bia nian bona nba ki bi laat na, ki bia mk parbifaant, aan linba na kur lek tee tingbou na aateeb nio; li ki nyii ti Baa Yennu boor kaa. 17 Tingbou na tan saa gbenn, ki tingbou na aateeb ni na mun bia saa gbenn, aan wunba tuun Yennu yanbtoona, e tan sii be mkmk nan mkmk. 18 N waas, durinya gbennu yoo baat. I po mi gbat a Masia dataak na saa baar; ki mtana, Masia datai bonchiann po baara, anne te ki ti set bann nan durinya gbennu yoo baat. 19 Masia datai ma nyii ti nie, aan bi ki tee ti yab kaa. Bi-i bonni tee ti yabie, timm nan amme bo sii lakin be; aan bi nyikita, ki li want nan bi ki tee ti yab setik nan mnii. 20 Yiisa Masia nba tee popeendaan nae sikin u Seyee i paak, ki u te ki i kur mi wannu nba took. 21 Tn, li ki tee a i ki mi wannu nba took kaa ki n sbin ki teeni na, aan yaa po mi wannu ma na paake, ki bia mi nan faak wannu fk nan barmnii wannu na. 22 Ki mee tee faak daan? Li tee wunba yaa Yiisa ki tee Yennu Nigannt Masia nae. /Ne tee Masia dataak ma, ki y^een ti Baa Yennu nan u Bija Yiisa ma. 23 Daan nba y^een Yennu Bija Yiisa, ti Baa Yennu ki be nan, aan wunba piak ki yeen a u teen yada nan Yiisa tee Yennu Bijae, ti Baa Yennu be nan. 24 Yaa din sint gbat Yiisa maan nba pinpiik ni na, ii diar man. Li-i tee ki i dia maan ma, i sii gaa nan ti Baa Yennu nan u Bija Yiisa-e, 25 ki msonn nba ki u senn ki turit na tee manfoor nba kaa gbennue. 26 N sbin linba na ki teeni ki chekinti ki jiin niib nba yaa bin kpanni na poe; 27 aan yimm arin, Masia sikin u Seyee ma i paaka. Seyee ma nba biar be i ni na, i ji kii loon s n wanni, kimaan Seyee ma me wanti bont kur, ki u wannu mae tee barmnii wannu, ki ki tee faak wannu kaa. Li paak, ii y kii gaa nan Yiisa man, nan Seyee ma nba wanti biainba na. 28 Barmnii, n waas, ii gaa nan Yiisa man. Li-i tee ki i y gaa nanie, ti sii mk parcheenn, ki kan di fei u boor, yoo nba ki u tan saa jen na. 29 I mi nan Yiisa Masia tee popeendaane; li paak, i mun bann nan binba kur tuun popeenn toona, bi mun tee Yennu waase.3

1 Lek gotir man lonbooru nba ki ti Baa Yennu mantik loont na. U lomm ma yab bonchiann, ki u teent u waas, ki ti set mun tee u waase. /Naan tingbou na aateeb ki mi taa tee nibooru nba, kimaan bi ki mi Yennu. 2 N walonkai, mtana ti tee Yennu waase, aan li lek daa ki wann yent taa tan sii be biainba. /Naan taa daa mi linbae na, a Yiisa-i tai jen, ti tan saa la waa set tee biainbawa, li paak, ti tan saa kpint ki tee nan nae. 3 Ki bia jenna, binba kur daan u jenu ma po, amme dia bi m fanu, nan waa be fanu biainba na. 4 Binba kur tuun biit, amme biir Yennu sennu, kimaan toonbiit tumu biir Yennu sennue. 5 I mi nan Yiisa Masia din baar tingbou na ni a wun nyinn niib biite; ki biit kaa u ni. 6 Ki wunba kur gaa nan, u ki tuun biiti. /Naan wunba tuun biit, u daa ki bann Yiisa nba tee wunba, ki bia ki miu. 7 N waas, i daa saak s n kpannini: daan nba tuun popeentoona, e tee popeendaan, nan Yiisa nba tee popeendaan na. 8 Sintaanii po tee biitdaane piinu niwa nan mtana, ki daan nba tuun biit, e tee Sintaanii y. Yennu Bija Yiisa baar a wun biir Sintaanii toonae. 9 Binba kur tee Yennu waas nyii bi Baa Yennu-e, ki ki tuun biiti. Bi ki fit tuun biiti, kimaan baa gaar bi Baa Yennu binbe na paak. 10 /Naan binba kur ki tuun popeenn toona, bi ki tee Yennu waas kaa. Ki bia jenna, binba kur ki loon bi naa waas, bi ki tee Yennu waas kaa. /Nanne want binba tee Yennu waas nan binba tee Sintaanii waas. 11 Yaa din d gbat Yiisa maan nba pinpiik ni na tee nnae: a tii loon ti leeb. 12 Li ki an ki tii be nan Keenn nba din be biainba na; din tee bonbiiuk daan Sintaanii ye, ki kpii u waar. Bee paake ki u din kpiiu? Kimaan u waar toona din an, aan ki u yar bi. 13 Tn, n naa waas, li-i tee ki tingbou na aateeb nami, i daa te ki li teei bakitnauu. 14 Taa loon ti naa waas na, anne want nan ti nyii kuun pa ni, ki be manfoor nba kaa gbennu ni. /Naan daan nba ki mk li lonbooru, arin biar be kuun pa nie. 15 Ki jenna, wunba mun n^an u naa bik, u tee nikpiiruko; ki i mi nan manfoor nba kaa gbennu kaa nikpiiruk ni. 16 Gotir man, Yiisa nba din gaar ti paak ki kpo nae wantit lomm nba tee biainba; ki li mun kpaa talase ki tin chibin ti saamanii ti naa waas paak. 17 Daan nba mk ki li jait, aan la ki u naa bik pt siar, ki u baka kaa u ni, Yennu lomm kaa daan ma ni. 18 N waas, ti lomm ma daa be ti mi ni kuuk kaa; aan kii tee barmnii lomm nba sommit niibe. 19 Li-i tee ki ti tuun nna, anne ki ti saa bann nan ti waa barmnii wannu, ki bia sii mk parcheenn Yennu boor. 20 Li-i tee ki ti dudukit wantit nan ti mk biit, aant man ki ti tiar nan Yennu-e chee ti dudukit, ki bia mi barii kur. 21 Tn, n walonkai, ti dudukit-i kii wannit nan ti tun bonkpetiri, ann ti mk parcheenn Yennu boor. 22 Ki jenna, ti-i dia u sennii ki tuun linba pent u pari, anne saa te ki u teent linba ki ti mei. 23 Linba nae tee u sennu ma, a ti teen u Bija Yiisa Masia yada, kii loon ti leeb nan waa sennit biainba na. 24 Binba kur dia u sennii ma, amme gaa nan, ki u mun be bi ni. /Nanne teen ki ti bann nan u y be ti ni, kimaan u Seyee na be ti ni.4

1 N walonkai, i daa tee binba kur yaa bi mk Yennu Seyee na maan yada, aan bikintib man, ki laan bi sei ma nyii Yennu boor amii lee, kimaan faak skiniinba bonchiann nba kpann niib na po baara, ki lin niib ni. 2 Wunba kur ki seek piak u ni, ki u yaa u teen yada a bi din mar Yiisa Masia nisaarike, e mk Seek nba nyii Yennu pe. Li-i tee ki u yeen nna, anne ki ti saa bann nan li tee Yennu Seyeee. 3 /Naan wunba ki seek piak u ni, ki u yaa u ki teen yada nan bi mar Yiisa nisaarike, e ki mk Yennu Seyeei. Li seek tee Yiisa dataak na yare. Bi din po beti nan Yiisa dataak ma saa baara, ki mtana u po baar tingbou na niwa. 4 N waas, yimm tee Yennu yabe, ki Yennu Seyee be i ni, ki mk pa ki gar Sintaanii nba be tingbou na ni. /Nanne te ki i nyann faak skiniinba ma. 5 /Namme tee tingbou na yab. Li paak te ki bi piak tingbou na ni po, ki tingbou na aateeb fiin bi po. 6 /Naan timm arin tee Yennu yabe; ki binba mi Yennu, amme fiin ti maan ni. /Naan binba ki tee Yennu yabi, bi ki fiin ti po. /Nanne te ki ti saa bann wunba mk Yennu Seyee nba want barmnii wannu, nan wunba mk Sintaanii seek nba want faak wannu na. 7 N walonkai, tii loon ti leeb man, kimaan lomm tee Yennu yare, ki binba mk lomm, amme tee Yennu waas ki bia miu. 8 Yennu tee lomme, ki binba ki mk lommu, bi ki miu. 9 Yennu din sikin u Biyemmir tingbou na ni a tin la manfoor u paak, ki nae fiit wannit nan Yennu set loont. 10 Lomm nba set tee lomm nan barmnii ki tee timm kaa loon Yennu, aan li tee Yennu-e din loont, ki sikin u Bija tingbou na ni ki u gaar ti paak ki kpo, ki teen ti maru Yennu boor, a tin la nyikinchab ti biit paak. 11 N walonkai, Yennu nba loont biainba na, li kpaa talas ki tii munii loon ti leeb nna. 12 S kaa ki mi la Yennu nan u ninbina, aan ti-i loon ti leebie, Yennu sii y be ti ni, ki ti sii mk lomm nba ki u teent na nan barmnii. 13 /Ne bia sikin u Seyee ki turit, anne te ki ti bann nan ti gaa nan, ki u mun be ti ni. 14 Linba pukin biak, ti din laat u Bija, ki mtana ti mntir nan u Baa Yennu-e sikin tingbou na ni, a wuu tee tingbou na aateeb Tinnt. 15 Wunba yaa u teen yada nan Yiisa tee Yennu Bija, e ki Yennu be u ni, ki u mun bia gaa nan Yennu. 16 Ki ti m m mun bann Yennu nba loont biainba, ki bia teen yada nan u set loont. Yennu tee lomme, ki daan nba y mk lomm nna, e gaa nan Yennu, ki Yennu mun be u ni. 17 Ki jenna, li-i tee ki ti waa lomm snu nan barmnii, Yennu buut daar-i tai baar, ti kii mk jijeet, kimaan Yiisa binbe nba tee biainba na, ti binbe mun tee nnae tingbou na ni. 18 Ti-i mk lomm, jijeet sii kaa. Li-i tee ki lomm setik be, jijeet kan la yaak kii be ti ni, kimaan tubdatu paake ki ti tuu jee. Li-i tee ki nir mk jijeet, u ki mk lomm nan barmnii. 19 Yennu-e sint loonit; anne teen ki ti mun mk lomm. 20 Daan nba yaa u loon Yennu, aan bia ki loon u naa bik, u tee faak daane. Li-i tee ki u ki loon u naa bik nba ki u laat nan u ninbina, nlee ki u sii fit loon Yennu nba ki u ki laat na nan u ninbina? 21 Yiisa din senn sennu ki yet a wunba loon Yennu, see ki u loon u naa bik mun.5

1 Binba kur teen yada nan Yiisa tee Yennu Nigannt Masia na, li yabe tee Yennu waas. Ki daan nba loon nir, u bia sii loon nir ma waase. 2 Li-i tee ki ti loon Yennu ki tuun linba ki u sennii want na, anne saa te ki tin bann nan ti loon Yennu waas; 3 ki li-i biaki tee ki ti dia u sennu, anne want nan ti loon. Ki bia jenna, u sennu ma ki paari, 4 kimaan binba kur tee Yennu waas, amme fit nyant tingbou na ni jinjammii. Linba te ki ti nyant tingbou na jinjammii na tee ti yada teenu nie. 5 Ki mee sii nyant jinjammii mai? Wunba teen yada nan Yiisa tee Yennu Bija. 6 /N Yiisa Masia-e tee wunba din baar nan nyun nan sn; u din ki baar nan nyun kuuk kaa, aan u din baar nan sn biak. Ki Yennu Seyee tee siaradaan, kimaan Seyee mae tee barmnii daan. 7 Tn, binba tee siaradamm ma tee bantaae: 8 amme tee Yennu Seyee, nan nyun nan sn ma; ki bi bantaa na taan myomm ki tee siara. 9 Nnae ki Yennu teen siara u Bija Yiisa po, ki u siara ma chee nir yar. Ti-i tee nir siara yadaie, ann ti saa teen Yennu siarae yada ki gar nir yar. 10 Wunba teen Yennu Bija ma yada, e mk Yennu siara ma u par ni; ki wunba ki teen u siara ma yada, u yiin faak daane na, kimaan u ki teen yada nan linba ki Yennu pak u Bija po na tee mnii. 11 Yennu siara ma tee nnae: a u turit manfoor nba kaa gbennu, ki manfoor ma nyii u Bija Yiisa nie. 12 Wunba gaa nan Yennu Bija na, e mk manfoor ma; aan wunba ki gaa nan Yennu Bija ma-i, u ki mk li manfoori. 13 N sbin gbou na ki teen yimm nba teen Yennu Bija yada nae, kimaan n loon ki i bann nan i mk manfoor nba kaa gbennu. 14 Tn, ti mei Yennu nan parcheenn, kimaan ti mi nan li-i tee ki ti mei linba ki u loon wun turit na, tii mi nan u gaan ti miaru. 15 Ti-i mi nan u set gaan ti miaru, tin bann nan ti po gaar linba ki ti miar li po nawa. 16 S-i laat u naa bik ki u tuun biit nba kan baar nan kuumi, li daan-ii mei Yennu u paak, ki Yennu n chab biitdaan ma ki tur manfoor, kimaan u chabit binba tuun biit nba ki tee kuun yar ki teemm manfoa. /Naan toonbisiar be, ki tee kuun toonn. N ki yaa yii mei Yennu kii teen binba tuun biit ma booru kaa. 17 Toona kur nba ki an lek tee biite, aan toonbisiar be ki kan baar nan kuumi. 18 Ki ti mi nan damm nba tee Yennu yab, bi ki tuun biiti, kimaan Yennu Bija Yiisa guub, ki bonbiiuk daan Sintaanii kan fit teemm siari. 19 Ki ti bia mi nan timm Masiaweira tee Yennu yabe, aan tingbou na aateeb kur nba ki tee Masiaweira na be Sintaanii nuu nie. 20 Ti mi nan Yennu Bija Yiisa din sik tingbou na ni ki tan turit yan a tin bann barmnii Yennu. Taa gaa nan u Bija Yiisa Masia na paak, anne bia te ki ti gaa nan u Baa Yennu; ki e set tee barmnii Yennu, ki bia tee daan nba teent manfoor nba kaa gbennu. 21 N waas, nyint i m pata ni man.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE