Articles of Faith in Luo


Tiend Yie e i dholuo

 1. Kuom ndiko: Kuom much Nyasaye gi ritruok
 2. Kuom Nyasaye Mar Adiera
 3. Kuom Roho Maler
 4. Kuom Jachier, Kendo Satan
 5. Kuom Chwech
 6. Kuom Podho mar Dhano
 7. Kuom ranyis nyako moro nomak ich
 8. Kuom Jolo Richo
 9. Tim Ng’wono Kuom Chwech Manyien
 10. Warruok en mich mo oa Kuom Nyasaye
 11. Kuom Pwodhruok
 12. Kuom loko chuny kendo kuom wach mabberno
 13. Kuom Kanisa
 14. Kuom Ubatiso Kod Sawo
 15. Kuom rit mar jo makare
 16. Kuom jo makare kod jo richo
 17. Kuom Teko Mar Loch
 18. Kuom Chier Kendo dwogo Mar Kristo
 19. Kuom or Maduong’
 20. Kuumng’wono e wach chiwo
1. Kuom ndiko: Kuom much Nyasaye gi ritruok

Wan gi yie ni Muma Maler no ondik gi dnano mopogre Kaka Roho maler ne relongi, nikech en gi adira ma ok okik gi gik mobam to kendo, ne osik nyaka ggiko mar ndalo, en malong’o kendo en fweny mogik mar drawr mar Nyasaye mochiwni dhano; to en adira e I oganda jo Kristo kendo en rapim ratil maduong’ moloyo duto mar dhano e yor lokruok, yie kod paro.

 1. Tr “Muma Maler”, wacho niya ni en chokruok mag buge piero auchiel gi auchiel ka, ka chako e chakruok nyaka Fweny, kaka ne ondik mokwongo koting’o kendo wacho wach Nyasaye, to en wach Nyasaye.

 2. Kuom “Much Nyasaye” wa wacho niya ni buge duto mag Muma Maler ne ondik gi dhano ma kare kaka Roho Maler ne telonigi, e yor makare kendo ndikogi ni en wach mokor kendo onge wach mobam, to onge ndiko mamoko mosendiki ma nigi much Nyasaye.

 3. Muma Maler mar Nyasaye molok e thog Kisungu miluongoni King James Bible en wach Nyasaye kuom jo dhok Kisungu e piny. Nyasaye ne osingo rito wachne. Tokara en adiera kata uyie kata ok uyie.

Zaburi 19:7-11
7. Chik Jehova long’o chuth, oduogo chuny; buche mag Jehova inyalo geno, gimiyo joma riekogi tin bedo mariek.
8. Chike mag Jehova nikare, gichiwo mor ne chuny. Chike mag Jehova rieny, gichiwo ler ne wang’.
9. Luoro Jehova liw osiko nyaka chieng’. Buche mag Jehova gin adier kendo gin kare kargi gi duto.
10. Gibeyo moloyo dhahabu, moloyo dhahabu malerie moloyo; gimit moloyo mor kich moa e pedni.
11. Gin ema ritogi kelo pok maduong’.

Zaburi 119:89
Wachni ochwere, Yaye Jehova; ochung’ mogurore e polo. Zaburi 119:105
Wachni e taya mar tienda kendo en ler mamenyona yo.

Zaburi 119:30
Aseyiero yor adiera; kendo aseketo chunya e chikeni.

Zaburi 119:160
Wechegi duto gin adier; kendo chikegi makare duto ochwere.

Ngeche 30:5-6
5. Weche duto mag Nyasaye bedo maler; bed okumba ni jogo mogene.
6. Kik imd weche moko kuom wechene.

Ngeche 8:20.
Timbena gin timbe makare, Apogo weche kare koni gi koni:

Luka 16:31
"Nowachone ni, 'Ka ok ginyal winjo Musa gi Jonabi, ok ginyal yie winjo kata ng'ato chier aa

Luka 24:25-27
25. Nowachonigi niya, "Ufuwo nadi to mano kaka chunyu kawo kinde mondo uyie duto mane jonabi osewacho!
26. Donge ne Kristo nyaka yud masiche gi to eka bang'e nodonji e duong?"
27. To chakre kod Musa gi Jonabi duto, noleronigi lonyisogi gino mane owachi kuome e ndiko duto.

Luka 24:44-45
44. Nowachonigi ni, "Mano e gino mane awachonu kane pod an kodu: Giko moko manondiki kuoma e Chik Musa gi Jonabi kod Zaburi, nyaka timre."
45. Eka noyawo parogi mondo giwinj Ndiko.

Johana 5:39
Uketo chunyu kuom nono Ndiko nikech uparo ni unyalo yudo ngima manyaka chieng' kuomgi. Magi e Ndiko gogo ma timo neno kuoma,

Johana 5:45-47
45. "Kik upar ni abiro donjonu e nyim Wuoro. Jal madon-jonu en Musa, kama ukete genouno.
46. To ka dine bed ni uyie kuom Musa, to An bende da uyie kuoma, nimar nondiko kuoma.
47. To kaka ok uyie kuom gik mane ondiko, ere kaka ubiro yie kuom gik ma awacho?"

Johana 12:48
Nitie Ng'at mang'ado bura ne ng'ama odaga kendo maok oyie wechena. Ng'ama kamano wachna mane awacho ema biro ng'adone bura marach chieng' giko piny.

Johana 17:17
Pwodhgi gi adierani-ma en Wachni.

Tich Joote 1:16
mi nowacho niya, "Owete, Ndiko nyaka ne chop kare, mana kaka Roho Maler nohulo chon gi lala, gi dho Daudi, kuom Judas mane otelo ne joma nomako Yesu.

Tich Joote 28:25
Ne gipogore e kindgi giwegi mi gichako aa bang' ka Paulo nowachonegi wachne mogik ni, "Roho Maler nowacho adier ne kwereu, ka nowuoyo gi dho Isaya Janabi, kowacho ni:

Jo-Rumi 3:4
Mano ok nyalre kata matin! Nyasaye nyaka sik jaadiera, to dhano ka dhano ja-miriambo. Mana kaka ondiki ni, "Mondo ibedi kare ka iwuoyo kendo ilochi kiyalo bura."

Jo-Rumi 15:4
Nimar weche duto ma nondiki e ndalo machon, nondiki mondo opuonjwa, mondo kwachung' motegno kendo ka wajiwore gi Ndiko, to wanyalo bedo gi geno.

Jo-Efeso 6:17
Kawuru ogudu motegno mar warruok kod ligangla mar Roho ma en wach Nyasaye.

2 Timotheo 3:16-17
16. Weche duto manie Muma oa kuom much N)asaye kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo obed joma kare,
17. mondo ng'at Nyasaye obed molony chuth ni tich moro amora maber.

I Petro 1:23
Nikech osenyuolu nyuol manyien, ok gi kodhi ma top, to gi kodhi ma ok tow, gi wach Nyasaye mangima kendo mochwere.

2 Petro 1:19-21
19. Omiyo wan-gi weche jonabi ma osel-ernwa tiendgi. Ka uchiko itu ne wechegi to ubiro konyoru, nikech gichalo gi ler marieny ka aa e mudho, nyaka chop odiechieng'no yawre mi ler mar sulwe mokinyi meny chunjeu.
20. To moloyo mago duto, nyaka ung'e ni onge wach mokor mag Muma ma janabi nyalo loko tiendgi gi pache owuon.
21. Nikech weche mokor manie muma ne ok owuok e pach dhano, to Nyasaye ema nomiyo ji owuoyo, ka gin e bwo teko mar Roho Maler.

Fweny Mane 22:19
To bende ka ng'ato moro nogol oko weche manie kitabuni mar koro, Nyasaye nogol oko kamaye pokne manie yath mar ngima kendo manie dala maler, mondiki e kitabuni.

2. Kuom Nyasaye Mar Adiera

Wa yie kuom Nyasaye achiel kende, kendo Mangima, Mar adiera, ma Nyaka nene, Wuon rieko, Jachwech kendo ruoth maduong’ e polo kendo e piny, Malong’o kuom ler kendo motimo luoro gi apaka, mogen chuth kendo ma hera; Gin adek ma oriwore, Wuoro, Wuoyi Kod Roho Maler,girum kuom gik moko duto te, kendo gi tiyo tich mopogore e tich warruok maduong’ kendo mochwere e yor remb Kristo ma ne ochuerni ji mang’eny mondo owenigi richogi.

Chakruok 17:1
Kendo ka Abraham higni piero ochiko gochiko, Jhova nofwenyore ni Abraham, nowachone niya, An Nyasaye manyalo duto; wuothi e nyima, kendo ibed modimbore.

Wuok 20:2-3
2. An Jehova Nyasachi, ma nogoloi e piny Misri e od misumbini.
3. Kik ibed gi nyisiche moko nyima.

Wuok 15:11
Ere ng’a machal kodi e kind nyisiche, A Jehova? Ere ng’a machal kodi, malong’o kuom ler, Wuon luoro kipaki, motimo gik miwuoro?

Zaburi 83:18
Mi ging’e ni in, ma nyingi Jehovani in kendi e Jal Man Malo Mogik kendo ni iloyo piny duto.

Zaburi 90:2
Kane pok gode obetie kata kane pok ichueyo piny gi ji modak e iye, to isebedo ka in Nyasaye nyaka nene kendo manyaka chieng’.

Zaburi 147:5
Ruodhwa duong’ kendo en gi teko kendo nyalo; ng’eyone onge gikone.

Yeremia 10:10
To Jehova en e Nyasaye maradier; en e Nyasaye mangima, en ruoth mochwere: ka mirima omake piny oyiengini, ogendini bende ok nyal timo gimoro ka mirima omake mang’eny. Mathayo 28:19
Kuom mano, dhiuru ulos jopuonjre e ogendini duto, kubatisogi e nying Wuoro gi nying Wuowi kod nying Roho Maler,

Mark 12:30
Heruru Ruoth Nyasachu gi chunyu duto kendo gi pachu duto, kendo gi riek-ou duto, kendo gi tekou duto.

Johana 4:24
Nyasaye en chuny, omiyo joma lame nyaka lem gie chunygi kendo gi adiera."

Johana 10:30
An kod Wuora wan achiel."

Johana 15:26
"Ka Jakony ma abiro oronu koa ka Wuoro, ma en Roho mar adier maa kuom Wuoro nobi, to enotim neno kuoma.

Johana 17:5
To koro, Wuoro, miya duong' e nyimi machal gi duong' mane an-go kodi ka piny nepok ochakore.

Tich Joote 5:3-4
3. Eka Petro nowacho ni, "Anania, ere kaka Satan osepong'o chunyi momiyo isewuondo Roho Maler, ka idong' gi bath pesa mane iyudo kuom puodho?
4. Donge puodho ne en mari kane pok ongiewe? Kata ka ne iseuse, donge ne inyalo kony-ori gi pesago kaka ihero? En ang'o ma nomiyo iparo mondo itim gima kamano? Nyasaye ema isewuondo, to ok dhano!"

Jo-Rumi 11:23
To gin bende, ka ok gisiko e tamruok yie, to ibiro chomogi kendo, nimar Nyasaye nigi teko mar chomogi kendo.

I Jo-Korintho 8:6
wan to wang'eyo ni nitie Nyasaye achiel kende, ma en Wuoro. En ema gik moko duto oa kuome, kendo momiyo wangima. Bende nitie Ruoth achiel kende ma en Yesu Kristo. En ema nomiyo gik moko duto obetie kendo en ema omiyo wangima.

I Jo-Korintho 12:4-6
4. Nitie mich mag Roho mopogore, to Roho achiel ema chiwogi.
5. Nitie tije mopogore opogore, to Ruoth en achiel.
6. Nitie yore mathoth mitiyogo tich to Nyasaye achiel ema chiwone ng'ato ka ng'ato teko mar tiyogi.

I Jo-Korintho 12:10-11
10. Ng'at moro omiyo teko mar timo honni, moro omiyo teko mar hulo weche moa kuom Nyasaye, moro omiyo rieko mar fwenyo maling' ling' mag chunje mopogore opogore, moro omiyo nyalo mar wuoyo gi dhok mayore, eka ng'at moro to omiyo mich mar loko dhok mayore.
11. Magi duto gin tij Roho achiel kendo ma chaire, kendo ochiwogi ni ng'ato ka ng ato kaka ohero.

2 Jo-Korintho 13:14
Mad ng'wono mar Ruoth Yesu Kristo, gi hera mar Nyasaye, gi lalruok mar Roho Maler obed kodu un duto.

Jo-Efeso 2:18
Nikech kuome waduto koro wan-gi yo mwacho-pogo ir Wuoro, kuom Roho achiel.

Jo-Efeso 4:6
Nyasaye achiel kendo Wuon ji duto, En moloyo duto kendo en ema otiyo kuom duto.

Jo-Filipi 2:5-6
5. Paro manie chunyu nyaka bed machal gi paro mane Kristo Yesu nigo:
6. ma kite ne kit Nyasaye nyaka aa chakruok, to ne ok okwano bedo marom gi Nyasaye ka gima nyaka lar.

I Timotheo 1:17
Koro ne Ruodh mochwere, kendo maok tho, kendo maok ne, ma en Nyasaye makende, mondo omi luor kendo duong' nyaka chieng'. Amin.

I Johana 5:7
Nimar nitie joneno adek, ma gin:

Fweny Mane 4:11
"Aa Ruodhwa kendo Nyasachwa iwinjori yudo duong' gi pak kod teko, nimar ichweyo gik moko duto, kendo kuom dwaroni ne ochwe gi kendo gibedo mangima."

3. Kuom Roho Maler

Wa yie kuom Roho Maler ni kir Nyasaye. Orum gi Nyasaye wuoro kod Nyasaye Wuoyi kendo en gi kido machalo koddi. Ne en Tich chwech, to kuom piny ma ji ok oyie, osindo dhano machayo chik mondo kik ofenyre nyaka chopo drarun Nyasaye. En no lo piny kuom wach Maler, kendo kuom bura; En janeno e wach adiera maberneo miyalo kod neon mitimo; En owuon otiyo tich iwuk ma kelonwa nywol manyien, kendo en kido ma noketnu nyaka chieng’no mar resruok, en jal ma gurowa matek, en Japuonj, en Jatel e adiera duto, en Janeno kuom wach maberno, en nolwokowa,, kendo en jakony. To ok wa yie ni Roho maler en Roho mar kedo ngoro. Wan gi yie ni Roho Maler ngima kendo otiyo e ngima mar jo Nyasaye.

Mathayo 3:11
An abatisou gi pi mar lokruok.To ng'ato biro biro bang'a ma tekre ng'eny moloya, ma kata akande ok awinjora tingo. En obiro batisou gi Roho Maler kod mach.

Mathayo 28:19
Kuom mano, dhiuru ulos jopuonjre e ogendini duto, kubatisogi e nying Wuoro gi nying Wuowi kod nying Roho Maler,

Mark 1:8
An abatisou gi pi, to en obiro tisou gi Roho Maler."

Luka 1:35
Malaika nodwokoni, "Roho Maler biro, biro kuomi, kendo teko mar Ng'at ma malo moloyo biro umoi. Kuom mano jal maler monego nyuol ibiro luongo ni Wuod Nyasaye.

Luka 3:16
Johana nodwokogi duto ni, "An abatisou gi pi. To ng'ato man-gi teko maloya biro biro, ma tond wuochege ok awinjora gonyo. En obiro batisou gi Roho Maler to kod mach.

Luka 24:49
Abiro oronu gima Wuora osesingo, to beduru ei dala ka nyaka oserwaku gi teko moa malo."

Johana 1:33
Ka dine Jal ma noora mondo abatis ji gi pi we nyisa, to dine ok ang'eye. Nonyisa ni, 'ng'ama ineno ka Roho olor mi opiyo kuome e Jal mabiro batiso jigi Roho Maler.'

Johana 3:5-6
5. Yesu nodwoko ni, "Awachoni adier ni onge ng'ama nyalo donjo e pinyruodh Nyasaye ka ok onywole gi pi kod Roho.
6. Ringruok nywolo mana ringruok, to Roho nyuolo roho. 7 Ok onego ibuogi kuom gima awachoni, 'Nyaka nywoli manyien.'

Johana 14:16-17
16. Kendo anakwa Wuoro mi enomiu Jakony machielo mondo obed kodu nyaka chieng'
17. Jakonyno en Roho mar adier, Piny ok nyal yie kode, nikech ok ginyal nene kendo gikiaye. Un to ung'-eye, nimar odak kodu kendo obiro bet e iu.

Johana 14:26
To Jakony, ma en Roho Maler, ma Wuoro biro oro e nyinga, biro puonjou weche duto, kendo obiro paronu gik moko duto ma asenyisou.

Johana 15:26-27
26. "Ka Jakony ma abiro oronu koa ka Wuoro, ma en Roho mar adier maa kuom Wuoro nobi, to enotim neno kuoma.
27. To un bende nyaka utim nenda, nimar usebedo koda nyaka aa chakruok.

Johana 16:8-11
8. Ka enobi, to enomi ketho mar piny ng'ere korka richo gi tim makare kod kum mabiro:
9. Korka richo nikech ji ok oyie kuoma;
10. Korka tim makare nikech adhi ka Wuoro, kuma ok unyal nenae kendo;
11. kendo korka kum mabiro, nikech ruodh pinyni koro bura oseloyo.

Johana 16:13
To ka En, ma en Roho mar adier, nobi, to enotau e adiera duto. Ok enowuo kende owuon; enowach mana gima owinj o, kendo enonyisu gik mabiro timore nyime.

Tich Joote 5:30-32
30. Nyasach kwerewa nochiero Yesu oa kuom joma otho, en e Yesu mane unego ka uliere e yath.
31. To Nyasaye oseting'e malo mokete e bade owuon ma korachwich, kaka Ruoth kendo Jawar, mondo eka omi jo Israel lokruok kod weruok mar richo.
32. Wan joneno kuom wechegi, mana kaka Roho Maler, ma Nyasaye osechiwo ne joma winjo wachne, bende en janeno."

Tich Joote 11:16
Eka naparo kaka Ruoth nosewacho motelo ni, 'Johana nobatiso ji gi pi, to an abiro batisou gi Roho Maler.'

Jo-Rumi 8:14
nikech ji michiko gi Roho mar Nyasaye gin nyithind Nyasaye.

Jo-Rumi 8:16
To Roho owuon timo neno kaachiel gi chunywa ni wan nyithind Nyasaye.

Jo-Rumi 8:26-27
26. Kamano bende e kaka Roho konyowa e nyawowa. Wakia gima owinjore wakwa sama walamo to Roho owuon ema kwayonwa gi chur matut mokalo awacha.
27. To En monono chunjewa, ong'eyo gima pach Roho en, nikech Roho kwayo ne joma ler kaluwore gi dwaro Nyasaye.

Jo-Efeso 1:13-14
13. To un bende nokwanu kaka Jo-Kristo kane uwinjo wach mar adier ma en Injili mar warruok. Kane useyie kuome noketonu kido mar Roho Maler mane osingi,
14. ma en singo manyiso ni wanayud girkeni nyaka chopi kinde mar warruok mar Jo-Nyasaye, kuom pak mar duong'ne.

2 Thesalonika 2:7
Teko mopondo mar tij chayo chik koro osechako tich, to jal matame nodhi nyime katame nyaka kinde manogole oko.

2 Thesalonika 2:13
To nyaka waduokne Nyasaye erokamano ndalo duto nikech un, jowetewa ma Ruoth ohero, nikech Nyasaye noyierou nyaka aa chakruok mondo owaru kendo mondo omi ngimau odok maler kuom teko mar Roho Maler kendo kuom yie muyiego kuom adiera.

Jo-Hibrania 9:14
koro remb Kristo to nyalo pwodho ji e yo malich machal nade! Nochiwore ne Nyasaye kuom Roho mosiko kaka misango maonge mbala, omiyo rembe biro lwoko chunywa maiye mi wawe timbe motho, mondo eka wati ne Nyasaye mangima!

I Petro 1:2
Moseyier, chon kaluwore gi dwaro mar Nyasaye Wuoro, kuom tich mar pwoth mar Roho, winjo chik mar Yesu Kristo gi lwok kuom chwer mar rembe: Ng'wono kod kuwe obednu mogundho.

4. Kuom Jachier, Kendo Satan

Satan ne malaika ma ne ni gi ber maonge mbala kuom Malaika duto mag Nyasaye nyaka nochopo kama nodwaro chalo gi Wuon polo. E tim mare mar sunga kod ng’ayi, ne opango mondo olok piny Ruoth to Ruoth ne olosone (KAR SAND) kendo nowite pin, kod malaikane bende mi karge ne onge e polo. To gin ne gi dak ngima gi mochwere e kar sand onge bang’e ne witgi e ataro mar ligek mach kanyo no sandgi e odiechieng gi otieno nyaka chieng. To sani ong’ere no sand gie odiechieng gi otieno nyaka chieng’. To sani ong’ere kaka Nyasach kendo Jachik pinyin, ma en chuny ma tiyo kar jogo ma dagi. En e ma wuondo piny ngima, jasig Nyasaye gi Kristo, jahangni jo maler, nodoko jatelo mar dini ma mirambo, en e teko maduong’ maling’ling ma chayo chik kendo kolo ng’anyo, en e ruoth dhano moket ni koth, en jatelni teko duto mag mudho. To kendo ihiro loye e lweth Wuod.Nyasaye, to en ong’adne bura ma nyaka chieng’ e kar sand satan ok en wuon rieko, kendo ok onyal bedo kuonde duo sama rumre. En gi jochiende mudho ma kiyone. Nyasaye kende en e wuon rieko duto.

Isaiah 14:12-15
12. Yaye sulwe mar ratego, wuod okinyi, iseluar a e polo manadi ! oseng’oli piny, in ma nibeto ogendini kaka yien
13. Kendo niwacho e chunyi ni, Anaidh nyaka plo, anaket kuomruodha malo moloyo sulwe mag Nyasaye; mi nabbed e got chokruok e konde yo masawa man ku mabor, mogik:
14. Anaidh malo moloyo boche poo ma malo; anachal gi Wuon Polo.
15. To kata kamano noteri kar jo motho, e kuonde liel man ku mabor.

Ezekiel 28:14-17
14. Nibedo kerub mower gi mo maumo piny, kendo naketi kamano nibedo e got maler mar Nyasaye; isewuotho koni gi koni e dier kite mag mach.
15. Nibedo ng’a makare e yoreni nyaka a ndalo ma nochweyi, nyaka ne ginwang’o tim ma ok kare kuomi.
16. Ni kech jo maloko ohala kuomi ng’eny, ne gikelo miero ma mang’eny kuomi pili pile, kendo iseketho; e momiyo asegoli e god Nyasaye, ka ng’at mokethore, kendo asenegi kagoli kuom kite mag mach, yaye kerub maumo piny.
17. Nisungori e chunyi ni kech ber mari, iseketho riekoni kipakori kuom lerni; to asegoyi piny, asepieli e nyim ruodhi, ni mondo gineni.

Mathayo 4:1-3
1. Eka Roho notelone Yesu nyaka e thim mondo Jachien oteme.
2. Bang' tweyo chiemo kuom odiechienge piero ang'wen gi otieno piero ang'wen, kech nochako kaye.
3. Jatem nobiro ire kendo owacho ni, "Ka in Wuod Nyasaye to nyis kitegi mondo gilokre kuon."

Mathayo 13:25
To ka noyudo ji duto nindo, jasike nobiro mopidho buya e dier ngano, ka aye to oa odhi.

Mathayo 25:41
"Eka enowach ne joma nie bade koracham ni, "Ayiuru buta, un joma okuong'gi, mondo udonj i ei mach mosiko mane olosi ne Jachien gi malaikege.

Mathayo 27:39
Joma ne kadho machiegni nodirone ayenje, ka gikino wiyegi,

Mark 13:21-22
21 "E kindeno ka ng'ato onyisou ni, 'Ne, Kristo e! Kata ni, 'Ne, En kucha!' to kik uyie kode.
22 Nikech joma wuondore ni gin Kristo kendo ni gin jonabi nothinyre mi tim ranyisi kod honni mondo giwitgo joma oyier, kapo mano ditimre.

Luka 22:3-4
3 Eka Satan nodonjo kuom Judas, miluongo ni Iskariot, achiel kuom Jiapar gariyo.
4 To Judas nodhiyo ir jodolo madongo kod jotend jorit hekalu kendo noloso kodgi kaka onyalo ndhogo Ysu.

Johana 14:30
Koro ok abi wuoyo kodu aming'a nimar ruodh pinyni biro, to oonge gi teko kuoma.

Jo-Efeso 2:2
mane udakie ka uluwo timbe piny, kendo ruodh pinyni man-gi loch e kor polo, ma bende tekone tiyo e chuny joma ok winj wach.

2 Jo-Korintho 11:13-15
13. Josungago ok gin joote madier. Gin joote mag miriambo, kendo giriambo kuom tich magitimo, ka gike-tore mondo gichal gi joote madier mag Kristo.
14. To maok nyal kawowa gi wuoro nikech kata Satan bende wuondore koke-tore kaka malaika mar ler.
15. Kuom mano wachni ok wendo kuomwa, ka jotich satan bende oriedo mondo okwan kaka jotich mag tim makare. To e giko gibiro yudo kum mowinjore gi timbegi.

1 Thesalonika 3:5
Ma emomiyo kane koro ok anyal dhi nyime ka abet mos, ne aoro jaote mondo ang'e kaka yieu chai. Ne aluor ni dipo ka jatem osedonjore kodu mi omiyo tich mane watiyo matek e dieru obedo kayiem.

2 Thesalonika 2:8-11
8. Bang'e jal mochayo Chik nofwenyre, to Ruoth Yesu kobiro gi duong'ne duto miwuoro, nonege gi muya moa e dhoge kendo notiek tekone duto.
9. Jal mochayo Chikno nobi kaka gir tich mar Satan ka en gi teko duto mar timo honni gi ranyisi mag miriambo,
10. bende kokonyore gi kit wuond maricho duto mondo owitgo joma lal. Jogo lal nikech ne gitamore hero adiera mondo eka giyud warruok.
11. Kuom mano Nyasaye oronigi teko maduong' marundo pachgi mi giyie gi weche mag miriambo,

1 Petro 5:8
Bed kuritoru kendo motang'. Jasiku, ma en Jachien, bayo ka gi kacha mana ka sibuor maruto, komanyo ng'ama dongam.

2 Petro 2:4
Ka Nyasaye ne ok oweyo kata mana malaike mane otimo richo, to ne owitogi e gehena, koketogi e mudho mandiwa ka girito kumgi;

1 Johana 2:22
Ja miriambo to kara en ng'a? En ng'ama wacho ni Yesu ok en Kristo. Jalno e Jasik Kristo, nikech odagi Wuoro kaachiel gi Wuowi.

I Johana 3:8
Ng'at mosiko timo richo en ng'at Jachien, nikech Jachien osebedo ka timo richo nyaka a chakruok. Gimomiyo Wuod Nyasaye nobiro ne en ni mondo oketh tich Jachien.

I Johana 4:3
to roho moro amor a makwedo Yesu ok en roho mar Nyasaye. Chuny ma kama en mar Jasik Kristo ma usewinjo ni biro kendo makoro nie piny kata sani.

2 Johana 7
Jomiriambo mathoth, modagi yie ni Yesu Kristo ne obiro e ringruok, osebiro e piny. Ng'at ma kamano en jawuond ji, kendo en e Jasik Kristo.

Jude 6
Kata mana malaike mane ok obedo kuondegi mag loch mane omigi, mago mane owuok oweyo keregi mane oketgie, gin bende osekanogi e mudho mandiwa, kotwegi gi nyoroche maok chodi nyaka chieng,' ka girito kum e odiechieng' maduong'.

Fweny Mane 12:7-10
7. Eka lweny nochakore e polo. Mikael gi malaike mage nokedo gi thuol malichno, to thuondno gi malaike mage bende nokedo kodgi.
8. To thuol ne onge teko moromo, mi nologi kendo ne oriembgi kargi e polo.
9. Eka thuol malichno nowit modire mwalo e piny, thuol mang'ongo machon miluongo ni Jachien kata Satan, mawuondo piny ngima. Nowite modire e piny, kaachiel kod malaike mage bende.
10. Eka ne awinjo duol maduong' moa e polo, kawacho niya, "Koro warruok giteko kod pinyruodh Nyasachwa, gi loch mar Kristo osechopo. Nikech Jahang jowetewa, mahangonegi e nyim Nyasachwa odiechieng' gi otieno, osewit modir e piny.

Fweny Mane 13:13-14
13. Notimo honni madongo ma kata mana mach nomiyo lor a e polo, kabiro e piny ka ji duto neno.
14. To nowuondo ji modakie piny, nikech honni mane omiye teko mondo otim e nyim ondiek malich mokwongo. Ne ogolo chik mondo gilosi gima ket ma imiyogo duong' ondiek malich mokuongo mane ohiny gi ligangla to ok otho.

Fweny Mane 19:11
Eka naneno polo koyawore kendo naneno faras marachar kochungo e nyima ma jaithne iluongo ni Jaratiro, kendo Jaadiera. Ong'ado buchege e yo makare kendo okedo lwenjege gi ratiro.

Fweny Mane 19:16
En gi nying mondik e kandhone kendo e bamne ni: RUODH RUODHI, KENDO JADUONG' MAR JODONGO.

Fweny Mane 19:20
To ne omak ondiek malichno kaachiel gi janabi mar miriambo, mane o setimo timbe honni e nyinge. Honnigo ema ne osewuondogo joma ne oketinigi alama mar ondiek malichno kendo negilamo gima ket kode. Kargi gik moko ariyogi ne owitgi kagingi-ma e ataro mar mach maliel mager.

Fweny Mane 20:1-3
1. Eka naneno malaika kalor oa e polo, koting'o e lwete kifungu mar Bur Matut Maonge gikone kod nyororo maduong'.
2. Ne omako matek Thuol maduong'no, thuol machon cha, ma en Jachien kata Satan, kendo notueye kuom higni alufu achiel.
3. Ne owite e Bur Matut Maonge gikone, kendo nolorone modi-none e iye, mondo kik ochak owuond ogendini mag pinje ngang' nyaka higni alufu achielgo rum. To bang'e nogonye mondo obed thuolo kuom kinde matin.

Fweny Mane 20:10
To Jachien, mane owuondogi ne owit e ataro mar mach maliel mager, kama ondiek malichno gi janabi majawuondno nowitie. Kanyono nosandgie odiechieng' gi otieno nyaka chieng'.

5. Kuom Chwech

Wa yie kuom Chakruok ni Nyasaye nochweyo polo gi piny. Kendo dhano nochwe gi kite Owuon, to kendo Nyasaye nochweye e kido machalo kode. To dhano chakruok mare ne ok nikech kit weche kod mbekni mag nge’yo to chutho ok en ng’eyo. Ie uto gi ngima olemo, duto Nyasaye ema nochweyo kendo oketo ni gi chik mondo gi nyag olemo kaka ngech obet. Wan gi yie ni timb mag terruok kaka nindo gi dhako, gombo marach, gin indo gi chiaye, gin tim ringruok.mag dwanyruok, kendo gin richo manjawo ng’eyo Nyasaye. Wa yie ni Nyasaye ok mor gi jogo ma temo loko kido mar ringruok kuom dhi e pala.

Kendo ok wa yie kata miyo duong ng’eyo mar gap theory (Nitie Pogruok kata kinde e kwam matindo e buk chakruok). Nitie ji mang’eny moyie gi wechegi. Wan kaka jo kanisa mar Amazing Grace Baptist ok wa yie gi wachni.

Chakruok 1:1
Kar chakruok Nyasaye nochweyo polo gi piny.

Chakruok 1:11
Kendo Nyasaye nowacho niya, lum mondo ti e piny, a lot manyago kodhi, kod yadh olemo manyago olembe kaka ngeche obet, ma kothe ni e iye, mondo giti e piny: mi nobedo kamano.

Chakruok 1:24
Kendo Nyasaye nowacho niya, Piny mondo onyuol gik mangima kaka kothgi obet, jamini, gi gik mamol, kod gibuya mag piny kaka kothgi obet: mi nobedo kamano.

Chakruok 1:26
Kendo Nyasaye nowacho niya, Mondo wachwe dhano e kido machalo kodwa, koket kodwa: kendo mondo gibedi gi teko kuom rech ma ni e nam, kendo winy me polo, kendo kuom jamini, kendo kuom piny duto, kendo kuom gik mamol duto mawuoho e piny.

Chakruok 1:27
Kamano Nyasaye nochweyo dhano gi kite owuon, nochweye e kido machalo kode; nochweyogi gi dhako.

Chakruok 2:21
Kendo Jehova Nyasaye nomiyo Adam nindo matut, monindo; mi nokawo ng’ede kar kanyo;

Chakruok 2:22
Kndo ng’etno, ma Jehova Nyasaye nokawo a e dichwo, noloso godo dhako, ma nokele ir dichwo.

Chakruok 2:23
Mi Adam nowacho niya, Ma e chogo mar chokega, ringruok mar ringra: noluonge Dhako, nikech nokawe kuom Dichwo.

Wuok 20:11
to e ndalo auchiel Jehova nochweyo polo gi piny, gin am, gi gik moko duto mantie, kendo nodiro ndalo mar abiriyo: e ma nomiyo Jehova ogwedho ndalo mar sabato, kendo owale maler.

Nehemia 9:6
In e JEHOVA mana in kendi; In e michweyo polo, gi polo ma tok polo kod ogandagi duto, gi piny kod gik moko duto mantie, gi nembe kod gik moko duto mantie gi nembe kod gik moko duto mantie, kendo in e miritogi duto; kendo oganda duto mar polo paki ka gimiyi duong’.

Yeremia 10:12
Nochweyo piny gi tekone, noketo piny gi riekone, noyaro polo gi lony mare:

Johana 1:3
Gik moko duto nochwe kuome, kendo ka dine oonge to onge gima dine ochwe mosechwe.

Tich Joote 4:24
To kane joma oyie owinjo wachgino, ne git-ing'o dwondgi malo riat ka gilamo Nyasaye ni, "Aa Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, In ema nichweyo polo gi piny gi nam koda ka gik moko duto manie igi.

Tich Joote 17:23-26
23. Nikech kane awuotho kalworara ka ka anono malongo' giu mulamo to nende ayudo koda ka kar kendo mar misango mondikie ni, "MAR NYASAYE MA OK ONG'E". Koro gima ulamo kaka gima ok ong'e ema adwa yalonu.
24. "Nyasaye ma nochweyo piny kaachiel gi gik moko duto manie iye en Ruodh polo gi piny, kendo ok odagie hekalu ma oger gi lwet dhano,
25. bende ok tine gi lwet dhano kagima odwaro gimoro kuom dhano nikech en owuon ema ochiwo ne dhano ngima gi muya mi yweyo kod gik moko duto.
26. Koa kuom dhano achiel, nochweyo ogendini duto mag ji, mondo gipong' piny duto, kendo En ema oketo ne ng'ato ka ng'ato kar romb higini monego odag-go e piny, kod kuonde hie monego gidagie

Jo-Rumi 1:20
Nikech nyaka chakruok piny, gii Nyasaye maok nenre kaka tekone mochwere kod kite, osenenore malong'o ka gifwenyore e gik mosechweyo, mondo omi dhano kik riasre kuom weche machalo kamagi.

Jo-Kolosai 1:16-17
16. Nikech kuome gik moko duto nochwe; gik manie polo gi piny; mineno kod maok ne; kata gibed duong' kata teko, kata ruodhi kata loch. En ema nochweyo gik moko duto, kendo gik moko duto nochwene.
17. Ne entie kapok gimoro amora nobetie, kendo kuome ema gik moko duto oriwore.

Jo-Hibrania 11:3
Yie ema miyo wayango ni Wach Nyasaye ema nochweyo gik moko duto manie polo gi piny, mi nomiyo gik mantie mineno gi wang' owuok kuom gik maok ne.

Fweny Mane 10:6
Kendo nokuong'ore gi nying' Jal mangima nyaka chieng', jal manochueyo polo gi gigo duto manie iye, gi piny gi gik moko duto manie iye, kod nam gi gik moko duto manie iye kowacho niya, "Deko moro ok nochak obedie ngang'!

6. Kuom Podho mar Dhano

Wayie ni dhano nochwe maratiro gi Nyasaye, to bang’ timo rich one upodho to ne owuok kama ne onge richo kata sin, to nodoko Jaricho. Kuom Kethono nomiyo bura oloyo ji duto te, wan gi kuong richo gi tho e nyimwa to nikech ne wadagi winjo wach Nyasaye. To e momiyo wa dak gi tim manono matimo richo.

Chakruok 3:1-6
1. To thuol ne riek moloyo gibuya duto me piny ma ne Jehova Nyasaye osechweyo. Mi nowacho ni dhako niya, Mano adieri koso, Nyasaye osewacho, Kik ucham kuom yien duto ma ni e puodho?
2. Mi dhako nwacho ni thuol, Chamo olemb yien me puodho to wanyalo chamo:
3. to kuom olemb yath ma ni e dier puodho, Nyasaye osewacho niya, Kik ucham kuome,kata mule kik umule, dipo kutho.
4. Mi thuol nowacho ni dhako, Ok unutho ngang’:
5. To Nyasaye ong’eyo ka e chien’gno muchame, wang’u noyepi, mi nubedi ka Nyasaye, kung’eyo mabeyo gi maricho.
6. To ka dhako noneno ka yadhno ne ber mar chiemo, kendo nomiyo wang’I mor, kendo ka yadhno igombe mondo idok mariek, nokawo olembe, nochamo.

Chakruok 3:24
Kamano noriembo dhano, kendo e yp wuok chieng’ mar puoth Eden noketo Jokerubi, kod mil Ligangla molokore koni gi koni, mondo orit yor yadh ngima.

Ezekiel 18:19-20
19. To un uwacho ni, Bura mar wuon wuowi ok oriwo wuode nang’o? Wuod ng’ato koluwo chik, kotimo kare, korito chikna, kendo komakogi nobedi mangima adier.
20. Ng’a maketho enoho: buch wuon wuowi ok noriw wuode bende, kata buch wuod ng’ato riwo wuon mare mare; nokwam ng’ato ng’at makare kuom time makare ma engo, kendo nokwan ng’ato ng’a marach kuom time maricho ma engo.

Jo-Rumi 1:18
Mirimb Nyasaye koro fwenyore koa e polo kuom ji duto motamore lame, kendo matimo richo ka gigeng'o adiera gi timbe-gi maricho.

Jo-Rumi 1:20
Nikech nyaka chakruok piny, gii Nyasaye maok nenre kaka tekone mochwere kod kite, osenenore malong'o ka gifwenyore e gik mosechweyo, mondo omi dhano kik riasre kuom weche machalo kamagi.

Jo-Rumi 1:28
To bende, kaka ne giparoni ng'eyo Nyasaye ok lich, Nyasaye noweyogi mondo gidhi adhiya nyime ka pachgi obam, mondo gitim, gik ma ok onego otim.

Jo-Rumi 1:32
Kata obedo ni ging'eyo chik makare mar Nyasaye ni joma timo gik makamago onego otho, to gidhiyo adhiya nyime gi timogi, kendo bende gipwoyo joma timogi

Jo-Rumi 3:10-19
10. Mana kaka ondiki ni, "Onge ng'ama kare, bende onge kata achiel;
11. Onge ng'ama wach donjone, onge ng'ama dwaro Nyasaye.
12. Ji duto oseruenyo, giduto gisedoko joma nono; onge ng'ama timo maber, onge kata achiel."
13. "Dwondgi chalo liete moya-wore; lewgi olony e wacho miriambo. "Sum mar timonel fu nie pien dhogi."
14. "Dhogi opong' gi kuong' kod weche makech."
15. "Tiendegi leng'ore ka dhi chuero remo;
16. kethruok kod masira nie yore ma giluwo,
17. kendo yor kuwe ok ging'eyo."
18. "Luoro Nyasaye onge e wang'gi."
19. To koro wang'eyo ni gimoro amora ma Chik wacho, owacho ne joma nie bwo chik, mondo dhok duto oling' thi, kendo buch Nyasaye olo piny duto.

Jo-Rumi 5:12
Emomiyo mana kaka richo nodonjo e piny nikech ng'at achiel, kendo richono nokelo tho; e kaka tho nobiro kuom ji duto, nikech ji duto noketho,

Jo-Rumi 5:19
Nikech kaka tamruok winjo wach mar ng'at achiel nomiyo ji mang'eny odoko joricho, e kaka winjo wach mar ng'at achielno biro miyo iketo ji mang'eny kare.

Jo-Galatia 3:22
To Ndiko hulo ratiro ni piny duto nie twech mar richo omiyo joma oyie kuom Yesu Kristo kende ema yudo gino mane Nyasaye osingo.

Jo-Efeso 2:1
To un ne utho e timbeu maok kare kod richo,

Jo-Efeso 2:3
Chutho chon waduto ne wachal kodgi, ka e ngimawa ne watimo gik ma ngima mar dhano dwaro, kendo waluwo gombo kod paro mag ringruok. Wan bende, e kitwa, mana kaka ji mamoko , ne wan e bwo mirima.7. Kuom ranyis nyako moro nomak ich

Wa yie ni Yesu ne ochopo koro mar nabi Isaya mane nyiso biro Messiah. En e chopo mar singono. Johana Jabatiso nowacho niya: “ Neuru Nyarambo mar Nyasaye” Wa yie ni Yesu Kristo ne onywol kuom teko mar Roho Maler bang’ Mariam nomaki ich; Ne onywole gi Mariam, nyako moro nobed gi ich, m nonywol wuowi. Onge ng’ato mora mora mane onywol kendo inyalo nywol gi kodh dhako. En kende e Wuod Nyasaye, Nyasaye Kendo Wuowi.

Chakruok 3:15
Kendo anaket sigu e kind in gi dhako, kendo e kind kothi gi kothe: enoketh wiyi, kendo in niketh ofunj tiende.

Zaburi 2:7
Abiro hulo chenro maok lokre mag Jehova: Nowachona ni, "In wuoda; kawuono asedoko wuoru.

Isiah 7:14
E momiyo Ruoth owuon nomiyu ranyis; neuru nyako moro nomak ich, eka nonyuol wuowi, mi nochak nyinge Immanuel.

Mathayos 1:18-25
18. Kama e kaka nywol mar Yesu Kristo notimore: Noyudo min mare ma Maria osesingi ne Josef mondo ofende, to kane pok gibedo kaachiel, noyude ka en gi nyathi kuom Roho Maler.
19. Nikech Josef chwore ne en ng'ama kare, kendo ne ok odwar miyo ji kuod wiye, nochano e pache mar weyo kende ling' ling'.
20. To bang' paro mar timo kamano, Malaika mar Ruoth nofwenyorene e lek mowacho ni, "Josef wuod Daudi, kik iluor dhi gi Maria dala kaka chiegi, nikech gima oting'o e iye oa kuom Roho Maler.
21. Obiro nywolo wuowi, kendo nyaka imiye nying ni Yesu, nikech obiro 'waro joge kogolo e richogi.
22. Magi duto notimore mondo ochop gimane Ruoth owacho gi dho janabi ni,
23. "Nyako ngili, nomak ich mi nonywol wuowi, kendo giniluonge ni Imanuel"-ma tiende ni, "Nyasaye kodwa."
24. Kane Josef ochiew, notimo gima malaika mar Ruoth nochike mondo otim, kendo nokawo Maria odhigo dala mobedo chiege.
25. To ne ok oriwore kode nyaka bang' kane osenyuolo nyathi ma wuowi kendo nomiye nying ni Yesu.

Mark 1: 1
Ma e chakruok mar Wach Maber Mar Yesu Kristo Wuod Nyasaye.

Luka 1:35
Malaika nodwokoni, "Roho Maler biro, biro kuomi, kendo teko mar Ng'at ma malo moloyo biro umoi. Kuom mano jal maler monego nyuol ibiro luongo ni Wuod Nyasaye.

Johana 1:14
Wach nodoko ringruok kendo nodak kodwa. Waseneno duong'ne, ma en duong' mar Jal Makende, ma noa ka Wuoro kopong' gi ng'wono kod adiera.

Jo-Galatia 4:4
To ka kinde mane Nyasaye ochano nochopo, to nooronwa Wuode mane dhako onywolo, kendo mane ony-wol e bwo Chik,

I Jo-Korintho 15:47
Dhano mokuongo nochwe gi lop piny, to dhano mar ariyo noa e polo.

I Johana 5:20
Wang'eyo bende ni Wuod Nyasaye osebiro kendo osemiyowa rieko mar winjo tiend wach, mondo wang'e Jalo ma jaadiera; Jal makoro wanie iye, ma en wuode Yesu Kristo. En e Nyasaye madier kendo ngima mochwere.

8. Kuom Jolo Richo

Wayie ni dhano iresu kuom richo gi timng’wono; kuom jakony masayowa ma en Wuod Nyasaye, nimar dwaro mar wuoro, kendo kuom nono e kaka Yesu bende nokawo ringruok duto mar dhano, En no ok oketho, kata nobedo ni en Wuod Wuon to nopuonjore winjo wach, to kendo kuom tho mare ne otieko richo kotimo misango gi ringer owuon; To Yesu gi tim mar keto wa kare, noki tiyo tichni kaka sigama, to nokaw karwa kuom chiwre En owuon nikech richo, ngat makare nikech jo ma o kare, Kristo, Ruoth, En Owuon noting’ o richowa r ringer e yath; to bang chier koa kuom jo motho, En koro osetere mal e polo e bad korachwich mar Nyasaye. E momiyo, kinde duto nodoko jachiw waaruok mochwere ni jogo duto mawinjo wachne kaka gi yie kuom nyinge.

Isiah 53:4-7
4. Adier oseting’o tuwochewa, kendo osekawo chandruokwa: to ne wapare ni en ng’at maneno masira, ma Nyasaye nogoyo malit, kendo mothagore.
5. To nochwowe nikech richowa, nogoye malit nikech timbewa manono; nochwade mondo wan wayud kuwe; kendo kuom riemo mage e mochangowa.
6. Waduto wasebayo kaka rombe; wasechiko ng’ato ka ng’ato e yore wuon; kendo JEHOVA oseketo kuome richowa waduto.
7. Nosande to nobedo mamuol, mi ok nowayo dhoge; kaka nyaromo mitero kar yeng’o, kendo kaka rombo oling’ nyim jabusne, kamano ok noyawo dhoge.

Isiah 53:11
11. None gik ma chandruok onyuolo ma chuny nobetgo, mi nomogo: jatichni makare nomi ji mang’eny bedo makare kuom puonjne: kendo timbegi manono nobedi mage.
12. E momiyo napogne pok kaachiel kod jo modong, mi nopog gik mope kod joman gi teko; ni kech nowito ngimane nyaka tho, mi nokwame kaachiel gi jo maricho: kata kamano richo mag ji mang’eny nobedo kuome, kendo nosayo ni jo maricho.

Mathayo 18:11
Nikech Wuod Dhano ose-biro mondo o war joma olal.

Johana 3:16
"Nikech Nyasaye nohero piny ahinya, omiyo nochiwo Wuode achiel makende, mondo ng'ato ang'ata moyie kuome kik lal, to obed gi ngima manyaka chieng'.

Johana 10:18
Onge ng'ama nyalo kawe kuoma, to achiwe nikech ahero. An gi teko mar chiwe kendo an gi teko mar kawe kendo. Tekoni ne ayudo kuom Wuora."

Tich Joote 15:11
Mano ok nyal timore! Wayie ni wayudo warruok kuom ng'wono mar Ruodhwa Yesu, mana kaka gin bende."

Jo-Rumi 3:24-25
24. to iketogi kare nono kuom ng'wonone, nikech warruok ma nobiro kuom Kristo Yesu,
25. Nyasaye nochiwe kaka misango magolo richo, nikech yie kuom rembe. Ne otimo ma mondo onyis timne makare, nikech e kinde motelo, Nyasaye noweyo mak okumo richo mane ji osetimo nikech kechne.

Jo-Galatia 1:4
ma nochiwore nikech richowa mondo ogonywa waa e kethruok mag ndalogi, kaluwore gi dwaro Nyasachwa kendo Wuonwa,

Jo-Efeso 2:8
Nikech kuom ng'wono useyudo warruok kuom yie, to ok nikech tim maber moro amora musetimo. En mich ma Nyasaye chiwo nono,

Jo-Filipi 2:7-8
7. to notimore gima nono mi okawo kit misumba, ka ochweye e kido machal mar dhano.
8. Kendo kane en gi kit dhano kamano, to nobolore, ka owinjo Nyasaye nyaka kar tho, kata mana tho e msalaba!

Jo-Hibrania 2:14
To kaka nyithindo nigi ringruok gi remo e kaka en bende nokawo kidono, mondo kuom thone oketh teko marjal man-gi teko mar tho, ma en Jachien,

Jo-Hibrania 7:25
Kuom mano onyalo waro chuth joma kadho kuome kasudo ir Nyasaye, nikech ongima nyaka chieng' mondo okwanegi Nyasaye.

Jo-Hibrania 9:12-15
12. Nodonjo iye nyaka Kama Ler Moloyo, to ne ok odhi gi remb diek gi nyiruedhi. Notimo misango dichiel kendo mogik gi rembe owuon ma nokelonwago warruok mosiko.
13. Nikech ka remb diek gi ruedhi gi buch nyiroye mane ikiro ne nyalo pwodho joma ogak, migibed maler gi oko,
14. koro remb Kristo to nyalo pwodho ji e yo malich machal nade! Nochiwore ne Nyasaye kuom Roho mosiko kaka misango maonge mbala, omiyo rembe biro lwoko chunywa maiye mi wawe timbe motho, mondo eka wati ne Nyasaye mangima!
15. Kuom mano, Kristo e jagach mar singruok manyien, mamiyo joma oluongi yudo girkeni mosiko mosesingnegi, nikech koro osetho kargi kaka misango mamiyo gibedo thuolo kuom kethogi e bwo singruok mokuongo.

Jo-Hibrania 12:2
Wachomuru wang'wa kuom Yesu, ma en jachak kendo jachop yie marwa. Nikech nogeno yudo mor mane oikne ni nonwang' achien, nochayo tho malit mar msalaba ka ok odewo wichkuot ma tho ma kamano kelo, kendo koro obet piny e bat korachwich mar kom duong' mar Nyasaye.

9. Tim Ng’wono Kuom Chwech Manyien

Wa yie ni mondo iyud warruok, ng’at nyaka nywol manyien; to e nywol manyien, ka ng’ato obedo e I Kristo, ochueye ng’a manyien. En gi ma timre sano e ji duto ma norwake kendo e jogo ma yie kuom nyinge. E nywol manyien un uwegi ne un motho nikech kethou gi richou to imiyo wa wad ok mangima e Kristo, en mich Nyasaye; Nywol manyien biro kende e yor Nyasaye ma ok nyal non, to ok oa kuom tim ma ng’ato timo, kata kuom dwaro mar dhano, to mana kuom teko mar Roho Maler koriwre gi wach adiera, mondo wa yie kuom wach maberno.

Luka 5:27
Bang' mani, Yesu nowuok odhi oko kendo noneno jasol osuru ma nyinge Lawi kobedo kar choko Osuru. Yesu nowachone ni, "Luwa".

Johana 1:12-13
12. To ji duto mane orwake, ma gin joma noyie kuom nyinge, nomiyogi teko mar bedo nyithind Nyasaye-
13. nyithindo maok nonywol koa e koth dhano, kata kuom pach dhano kata kuom dwach dichwo, to kuom Nyasaye.

Johana 3:3
Yesu nodwoke ka wachone ni, "Awachoni adier ni onge ng'ama nyalo neno pinyruodh Nyasaye ka ok onywole manyien.

Johana 3:6
Ringruok nywolo mana ringruok, to Roho nyuolo roho.

Johana 3:7
Ok onego ibuogi kuom gima awachoni, 'Nyaka nywoli manyien.'

Tich Joote 2:41
Joma norwako weche Petro ne obatisi, kendo chieng'no kar ji alufu adek nomedore e kwan joma oyie.

Jo-Rumi 6:23
Nikech misach richo en tho, to mich ma Nyasaye chiwo en ngima mochwere kuom Kristo Yesu Ruodhwa.

2 Jo-Korintho 5:17
Emomiyo ka ng'ato ni kuom Kristo to en chwech manyien; gik machon osekadho, neuru, gik manyien osechopo!

2 Jo-Korintho 5:19
tiende ni Nyasaye ne timo winjruok gi piny kuom Kristo, ka ok okwano richo ji e wigi. To wan ema osemiyowa wach manyiso ji kaka digibed e winjruok gi Nyasaye.

Jo-Galatia 5:22
To nyak mar Roho en hera, mor, kuwe, horuok, ng'wono, ber, bedo jaadiera,

Jo-Efeso 2:1
To un ne utho e timbeu maok kare kod richo,

Jo-Efeso 5:9
nikech gima olemo mar ler nyago oting'o gik mabeyo duto, gi gik makare kod gik ma adier.

Jo-Kolosai 2:13
Kane utho e richou, kod kit ngimau mar richo maok nyangu, Nyasaye ne omiyo udoko mangima kuom Kristo. Noweyonwa richowa duto,

1 Johana 5:1
Ng'ato ang'ata moyie ni Yesu e Kristo en nyathi Nyasaye, kendo ng'ama ohero Wuoro hero nyathine bende.10. Warruok en mich mo oa Kuom Nyasaye

Wa yie kuom yiero mar Nyasaye; to gueth mar warruok biro nono ji duto kuom winjo wach maberno; to owinjore ni mondo ji duto mo winjo Injili onego orwake kuom yie; onge gi man nitam warruok mar jaricho marach e pinyin to nikech en owun obed gi chuny marach ma tamore yie, emomiyo tamruok winjo wach maberno ok none ngima. To mirimb Nyasaye osiko kuome. Yie en gi mayot. Mich en neon. Ng’ato ma tiyo ok kwam pokne ka mich mimiye kuom ng’wono, to kaka gowi.

Isaiah 55:1
Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price.

Mathayo 11:28
"Biuru ira, un duto mujony kendo uting'o misigo mapek, mondo amiu yweyo.

Johana 3:15-18
15. mondo ng'ato ka ng'ato moyie kuome obed gi ngima manyaka chieng'.
16. "Nikech Nyasaye nohero piny ahinya, omiyo nochiwo Wuode achiel makende, mondo ng'ato ang'ata moyie kuome kik lal, to obed gi ngima manyaka chieng'.
17. Nimar Nyasaye ne ok ooro Wuode e piny mondo ong'ad ne piny bura, to noore mondo owar kode piny.
18. Ng'ato ang'ata moyie kuome ok nobed gi bura. To ng'at ma ok oyie kuome bura oseloyo, nifech pok oyie kuom nying Wuoyi achiel makende mar Nyasaye.

Johana 3:36
Ng'ato moyie kuom Wuowi nigi ngima manyaka chieng' to ng'at modagi Wuowi ok bi neno ngima, nimar Nyasaye osiko kuome."

Johana 5:40
to kata kamano utamoru biro ira mondo uyud ngima.

Johana 6:37
Joma Wuoro omiya duto biro ira, kendo ng'ato ang'ata mobiro ira ok anariembi ngang'.

Tich Joote 2:38
Petro nodwokogi ni, "Lokreuru mondo obatisu, ng'ato ka ng'ato kuomu, e nying Yesu Kristo, mondo eka owenu richou. Kamano otimore to ubiro nwang'o Roho Maler kaka mich.

Jo-Rumi 8:29-30
29. Nimar joma ne Nyasaye ong'eyo chon ema bende ne owalo mondo okaw kit Wuode, eka mondo odok nyathi makayo e kind jowetene mang'eny.
30. To joma nowalogo bende ema noluongo; kendo joma noluon-go noketo kare to joma noketo kare nomiyo duong' bende.

Jo-Rumi 10:13
nimar, "Ng'ato ang'ata maluongo nying Ruoth nowar."

I Jo-Korintho 15:10
To koro, kuom ng'wono mar Nyasaye, an gima an, kendo ng'wono mane omiya ne ok orem mak ochopo tichne. Kar bedo kamano to asetiyo matek moloyo joote mamoko duto, to ok asetimo mago duto gi tekra awuon, to kuom ng'wono mar Nyasaye matiyo koda. Jo-Efeso 2:4-5
4. To kuom hera maduong' mane Nyasaye oherowago kod kechne mogundho,
5. nomiyo wabedo mangima kuom Kristo, kata obedo ni ne watho nikech kethowa, osewaru kuom ng'wono.

Jo-Kolosai 3:12
Kuom mano, kaka un jo Nyasaye moyiero, maler kendo mogeno, rwakreuru gi kech, gi miwafu, gi bolruok, gi muolo, kod kinda.

I Thesalonika 1:4
Nimar wang'eyo, owetewa ma Nyasaye ohero, ni oseyierou,

I Timotheo 1:15
Wachni en wach madier mowinjore ruaki chuth: Ni Kristo Yesu nobiro e piny mondo owar joricho, ma an awuon arach moloyogi duto.

Tito 1:1
An Paulo ma jatich Nyasaye kendo ma jaote Yesu Kristo nikech yie mar joma Nyasaye oyiero kod ng'eyo mar adieri makelo luoro Nyasaye,

Tito 3:5
ok nikech tim moro makare mane wasetimo, to nikech kechne. Nowarowa kane olwokowa gi lwok mar nyuol manyien, kendo kane Roho Maler olokowa joma nyien,

Isiah 64:6
Ni mar wan duto wasedoko ka ng’ato ma ok ler, kendo timbewa makare duto ochal gi lewini motimo chilo: kendo wan duto walal nono kaka obeke; kendo timbewa manono gigolowa, oko kaka yamo.

I Petro 1:2
Moseyier, chon kaluwore gi dwaro mar Nyasaye Wuoro, kuom tich mar pwoth mar Roho, winjo chik mar Yesu Kristo gi lwok kuom chwer mar rembe: Ng'wono kod kuwe obednu mogundho.

Fweny Mane 22:17
Roho gi miaha wacho ni, "Bi!" To ng'ato mawinjo, bende owach niya, "Bi!" Ng'ama riyo oloyo, mondo obi, kendo ng'at mohero, mondo obi oyud pi ngima mochiw nono.

11. Kuom Pwodhruok

Wa yie ni gueth maduong’ ma nie wach maberno mar Kristo kelo ni jogo mayie kuom nyinge – en pwodhruok; Pwodhruok en iweyonwa kethowa duto, kendo bedo gi ngima mochwere e wi tich makare mar Nyasaye, ma onge chik kata ok oa kuom timwa mabeyo ma wasetimo; to en mana kuom yie rembe, e momiyo yieno nokwam ka wach makare.

Isiah 53:11
None gik ma chandruok onyuolo ma chuny nobetgo, mi nomogo: jatichni makare nomi ji mang’eny bedo makare kuom puonjne: kendo timbegi manono nobedi mage.

Habakkuk 2:4
Neuru, ja ma chunye osungore, ok odimbore e iye: to ng’at makare nobedi mangima kuom yie mare.

Zacharia 13:1
E ndalono soko nobedi moyaw ni dhood Daudi kendo ni richo kod gi mak ler.

Tich Joote 13:39
Kuome ema ng'ato ang'ata moyie iketo kare mi gony kuom gimoro amora ma Chik Musa ne ok nyal gonyoe ng'ato.

Jo-Rumi 1:11
Agombo nenou ahinya mondo apognue mich moko mag chuny mondo ategugo.

Jo-Rumi 4:1
To koro dwawach ang'o kuom Ibrahim ma kwarwa kuom ringruok; en to nowinjo tiend wachni nade?

Jo-Rumi 5:1-9
1. Emomiyo, kaka koro oseketwa kare kuom yie, wan gi kuwe gi Nyasaye kuom Ruodhwa Yesu Kristo,
2. ma kuome waseyude kuom yie yor chopo e ng'wono makoro wachungoe. Bende wail kuom geno mar duong' mar Nyasaye.
3 To ok mano kende, to wail bende kuom chandruok mwayudo, nikech wang'eyo ni chandruok kelo kinda,
4. to kinda kelo kido maber to kido maber kelo geno.
5. To geno ok kuod wiwa, nikech Nyasaye oseolo her-ane ei chunywa kuom Roho Maler, ma osemiyowa.
6. Nikech, e kinde mowinjore, kane pod ok wanyal, to Kristo nothone wan joma richo.
7. Ok en gima yot mondo ng'ato otho ni ng'at makare; dipo nono ng'ato ditho ni ng'at maber.
8. To Nyasaye nyiso herane moherowago kama: Kane pod wan joricho to Kristo nothonwa.
9. Kaka koro oseketwa kare kuom rembe, donge ibiro reswa chuth kendo moloyo e mirimb Nyasaye nikech En!

Jo-Rumi 8:1
Emomiyo koro onge bura kuom joma ni ei Kristo Yesu,

Jo-Galatia 3:11
Nenore malong'o ni onge ng'ama inyalo keto kare e nyim Nyasaye nikech omako Chik, "nikech Nga't makare nobed mangima kuom yie."

Tito 3:5-7
5. ok nikech tim moro makare mane wasetimo, to nikech kechne. Nowarowa kane olwokowa gi lwok mar nyuol manyien, kendo kane Roho Maler olokowa joma nyien,
6. Roho manoolonwa mogundho, kuom Yesu Kristo ma Jawarwa,
7. mondo ka oseketwa kare kuom ng'wonone to wabed jocham mwandune, ka wan gi geno mar yudo ngima mochwere.

Jo-Hibrania 10:38
To ng'ata makare nobed mangima kuom yie. To kodok chien, to ok nabed mamor kode."

12. Kuom loko chuny kendo kuom wach mabberno

Wayie ni loko chuny kod yie kuom wach maberno en gi mowinjore kendo en tich ng’wono matimore e I chuny dhano kuom much Ruoth Maler; To omiyo ng’ato onge ni en bwo buch Nyasaye, gin jo mo koso, to ok gi nyal resre kendgi, to yor warruok mar Kristo dhano lokre ir Nyasaye gi chuny motor kendo moregore ka gi kwayo ng’weno; to koro ng’a ma ni yie kuome bedo gi ngima manyien.

Zaburi 51:1-4
1 Kecha, Yaye Nyasaye, kaluwore gi herani maok rem; ruch kethona duto oko kuom ng’wononi maduong’.
2 Lwok rochruokna duto oko kendo puodha kuom richona.
3 Nikech ang’eyo ketho maga kendo richona osiko ka neno e wang’a
4 In iwuon ema asekethoni kendo asetimo gima rach e nyim wang’i, mano omiyo in kare ka iwuoyo kuoma kendo iwacho adiera kiyala.

Zaburi 51:7
Rudha maler gi sabun eka abiro bedo maler; lwoka mondo abed rachar moloyo pe.

Isaiah 55:6-7
6. Jo mawelo bende, moriwore gi JEHOVA , mondo gitine, mohero ying Jehova, kendo bedo jotichne, ji duto marito sabato ni kik giketh chik sabato, marito singruok ma noloso ndalo duto.
7. jogo bende anakel ka goda maler, kendo miyogi mor e oda mar lemo; gik moko ma gichiwo mowang’, kod gik mag misango magi noyiegi mondo giketgi kar kendona mar misingo: ni mar noluong oda od lamo ma ogendini duto.

Mark 1:15
Noyalo niya, "Saa osechopo kendo Pinyruodh Nyasaye osekayo machiegni. Lokreuru kendo yieuru Wach Maber."
Luka 12:8
"Awachonu, ng'ato ang'ata mahula e nyim ji, Wuod Dhano biro hule e nyim malaike mag Nyasaye.

Luka 18:13
To jasol osuru nochungo mabor. Ne ok onyal kata mana ng'iyo polo malo, to nogoyo kore kendo nowachoni, Nyasaye, kecha an jaricho.

Tich Joote 2:37-38
37 Kane ji owinjo wachno, chunygi nongado negi bura, mine giwacho ni Petro kod joote mamoko ni, "Owetewa , watim ang'o?"
38 Petro nodwokogi ni, "Lokreuru mondo obatisu, ng'ato ka ng'ato kuomu, e nying Yesu Kristo, mondo eka owenu richou. Kamano otimore to ubiro nwang'o Roho Maler kaka mich.

Tich Joote 20:21
Asenyiso jo Yahudi kaachiel gijo Grik ni nyaka gilokre giduog ir Nyasaye kendo giyie kuom Ruodhwa Yesu.

Jo-Rumi 10:9-11
9 Ni ka ihulo gi dhogi ni "Yesu en Ruoth" kendo iyie ei chunyi ni Nyasaye nochiere oa kuom joma otho, to nowari.
10 Nimar chunyi ema iyiego mi keti kare kendo dhogi ema ihulogo mi wari.
11 Mana kaka Ndiko wacho ni, "Ng'ato ang'ata mogeno kuome ok nokuod wiye ngang'.

Jo-Rumi 10:13
nimar, "Ng'ato ang'ata maluongo nying Ruoth nowar."

13. Kuom Kanisa

Wa yie ni Kanisa en chokrwok mar jogo mopwwodhi kendo jo matir kuom singo yie gi lalruk ma nie wach maberno. Kanisa owinjore mondo obedi siro kod mise mar adiera ma ting’o wach maduong’ ahinya mar Nyasaye mangima kendo ji nyalo ng’wono mochwere. Kendo jakwadh Kanisa to gi Jakony tich Kanisa nyaka yier koluwre gi ndiko.

Wayie ni chow kata mon di chal e nyim Nyasaye to Nyasaye en owuon opojoji mich mag chuny gi kit tich jipogre e ot kata e Kanisa. Dichwo en e jatelo mar ot kendo chow onego kaw tich telo e kanisa (Jakwadh Kendo Jotich Kanisa) Chwo kende e ma owinjore mondo obedi jokwadh e I Kanisa mar Nyasaye.

Wayie ni or mar Kanisa mar adiera iyudo e I or maduong. Mokwongo utim ogendni duto jopuonjrena. Mar ariyo, gi ger Kanisa mondo ochung e Lwanda; Mar adek, gi puonj ji keondo kuom tiego ji mondo gibed jo makare. Wi Kanisa en mana Yesu Kristo Kuom chik mar Roho Maler. Owinjore kaluwre gi ndiko ni ojendini mar Kanisa ochokwre kuom siro yie kod lando wach maberno.

Tim Jo-Lawi 27:31
Kendo ka ng’ato dwaro waro kendo gimoro mar achiel kuom apar mare, nobedi kuome achiel kuom abich.

Malaki 3:10
Keluru pok achiel mar apar duto e kar keno, mondo chiemo obedi e oda, kendo temauru koro e ma, JEHOVA mar ogendini owacho, une kendo olunu gweth, ma kinde ok nobedie munyalo yiego.

Mathayo 28:19-20
19. Kuom mano, dhiuru ulos jopuonjre e ogendini duto, kubatisogi e nying Wuoro gi nying Wuowi kod nying Roho Maler,
20. kendo kupuonjogi mondo gitim gik moko duto ma asechikou. To akonu adier ni abiro bedo ka an kodu seche te, nyaka giko mar ndalo."

Tich Joote 2:41-42
41. Joma norwako weche Petro ne obatisi, kendo chieng'no kar ji alufu adek nomedore e kwan joma oyie.
42. Joma oyie noketo chunygi kuom puonj joote, kendo kuom lalruok, gi ng'ingo makati kod lamo.

Tich Joote 6:5-6
5. Paroni nomoro joma oyie duto kanyakla, omiyo ne giyiero Stefano, ng'at mopong' gi yie kendo gi Roho Maler, gi Filipo, kod Prokoro, gi Nikanor, gi Timon, gi Parmenas, kod Nikolao ja Antiok, ng'at mane olokore oluwo din jo Yahudi.
6. Ne gikelo jogi mi joote oyieyo lwetgi kuomgi kendo olamonegi.

Tich Joote 14:23
Kane giseketo jodongo e kanisa ka kanisa, mi gilamo negi ka gitweyo chiemo, ne giketogi e lwet Ruoth Yesu mane giseyie kuome.

Tich Joote 15:22-23
22. Bang' mano joote gi jodongo kod kanisa duto, nongado wach mondo giyi-er jomoko kuomgi gior Antiokia kaachiel gi Paulo kod Barnaba. Ne giyiero Juda ma niluongo ni Barsaba gi Sila, mane gin jotelo e dier owete.
23. Jogi noor gi barua mondikie ni: Wan joote gi jodongo, ma wan oweteu kuom Ruoth, Ne un Ogendini moyie man Antiokia gi Siria kod Kilikia: Wamosou,

Tich Joote 20:17-28
17. Kane wan Mileto, Paulo nooro wach Efeso mondo oluongne jodong kanisa.
18. Kane gisebiro, nowachonegi ni, "Ung'eyo maber kaka ngimana ne chalo e kinde mane an kodu ka, kochakore odiechieng' mokwongo mane adonjo e piny Asia.
19. Ne atiyo ne Nyasaye gi chuny mamuol, kendo gi pi wang', kata obedo ni naneno masiche madongo ka jo Yahudi chano mondo ohinya.
20. Ung'eyo bende kaka ne ok aweyo mak anyisou wach moro amora mane nyalo konyou, to napuonjou e lela kendo e uteu, ka adonjo e ot ka ot.
21. Asenyiso jo Yahudi kaachiel gijo Grik ni nyaka gilokre giduog ir Nyasaye kendo giyie kuom Ruodhwa Yesu.
22. "To sani koro Roho ochuna ni nyaka adhi Jerusalem, ka ok ang'eyo gima dhi timorena kuno.
23. Gima ang'eyo en mana gima Roho Maler nyisa e chunya ni ni sand kod twech orita e dala ka dala ma adhiye.
24. To kata obedo kamano, ok akwan ngimana kagima lichna; gima obadha maduong' en mana tieko ng'weya kendo chopo tich ma Ruoth Yesu osemiya mondo atim, ma en tich mar nyiso Injili mar ng'wono mar Nyasaye.
25. "To winjuru, ang'eyo maber ni un duto ma aseyalo Loch mar Pinyruoth Nyasaye e dieru, koro ok ubi nena kendo.
26. Emomiyo awachonu kawuono ni koro remb ng'ato ok nie wiya,
27. nikech ne ok aweyo mak anyisou gik moko duto ma Nyasaye dwaro ni utim.
28. Koro ritreuru, kaachiel gi kweth duto ma Roho Maler oketo e lwetu mondo uriti. Beduru jorit mag Kanisa Nyasaye ma nong'iewo gi rembe owuon.

Tim Jo-Lawi 27:31
Kendo ka ng’ato dwaro waro kendo gimoro mar achiel kuom apar mare, nobedi kuome achiel kuom abich.

Malaki 3:10
Keluru pok achiel mar apar duto e kar keno, mondo chiemo obedi e oda, kendo temauru koro e ma, JEHOVA mar ogendini owacho, une kendo olunu gweth, ma kinde ok nobedie munyalo yiego.

Mathayo 28:19-20
25. "To winjuru, ang'eyo maber ni un duto ma aseyalo Loch mar Pinyruoth Nyasaye e dieru, koro ok ubi nena kendo.
26. Emomiyo awachonu kawuono ni koro remb ng'ato ok nie wiya,
27. nikech ne ok aweyo mak anyisou gik moko duto ma Nyasaye dwaro ni utim.
28. Koro ritreuru, kaachiel gi kweth duto ma Roho Maler oketo e lwetu mondo uriti. Beduru jorit mag Kanisa Nyasaye ma nong'iewo gi rembe owuon.

I Jo-Korintho 5:11-13
11. Tokoro andikonu ni mondo kik ubedi e achiel gi ng'ato ang'ata maluongore ni owadu kuom Ruoth, to ochodo, kata ojawuoro, kata olamo nyiseche manono, kata ojaketh nying ji, kata ojamer, kata ojamecho. Ng'at ma kamano kata chiemo kik uchiemgo.
12. Koso uparo ni nitie gima datim kuom ng'ado bura ni joma pok obedo jo kanisa? Donge joma osedonjo e kanisa ema onego ung'adnigi bura?
13. Nyasaye biro ng'ado bura ni joma ni oko "Riemburu jarichono oa e dieru."

I Jo-Korintho 6:1-3
1. Ka ng'ato moro kuomu nigi wach moro gi wadgi, ere kaka doter wach-no e nyim joma okia Nyasaye mondo oyal bucheno, kar kelo wachno e nyim joma-ler?
2. Donge ung'eyo ni jo Maler ema biro yalo piny? Ka un ema onego uyal piny to donge mano nyiso ni unyalo ng'ado bura kuom weche matindo man e kind ji?
3. Donge ung'eyo ni wan ema wana)al malaike? Koro gii pinyni to donge wanya-lo yalo moloyo!

I Jo-Korintho 11:2
Apwoyou nikech usiko upara e yore duto, kendo nikech umako puonj duto mana kaka amiyou.

I Jo-Korintho 12:4
Nitie mich mag Roho mopogore, to Roho achiel ema chiwogi.

I Jo-Korintho 12:8-11
8. Ng'at moro Roho omiyo nyalo mar wuoyo gi rieko, ng'at machielo Rohonogo omiyo tiend ng'eyo matut.
9. ng'ato Rohonogo miyo yie, to ng'at machielo omiyo mich mar chango ji;
10. Ng'at moro omiyo teko mar timo honni, moro omiyo teko mar hulo weche moa kuom Nyasaye, moro omiyo rieko mar fwenyo maling' ling' mag chunje mopogore opogore, moro omiyo nyalo mar wuoyo gi dhok mayore, eka ng'at moro to omiyo mich mar loko dhok mayore.
11. Magi duto gin tij Roho achiel kendo ma chaire, kendo ochiwogi ni ng'ato ka ng ato kaka ohero.

I Jo-Korintho 16:1-2
1. Koro kuom wach choko chiwo ni jo-Nyasaye: Timuru gima ne akone jo-kanisa ma Galatia mondo otim.
2. ng'ato ka ng'ato kuomu nyaka ket mich moko tenge Juma Pil ka Juma Pil, kaluwore gi yuto mare mondo ka abiro to onge mich mibiro chok kendo.

Jo-Efeso 1:22
To Nyasaye noketo gik moko duto e bwo tiende, kendo nowale odok Wich moriwo gik moko duto ne kanisa,

Jo-Efeso 4:11
En bende ema nochiwo mich ni ji koyiero jomoko mondo obedi joote, to jomoko jonabi, to moko joland Injili, to jomoko jokwath gi jopuonj.

Jo-Efeso 5:23-24
23 Nikech dichwo ewi dhako mana kaka Kristo en wi Kanisa, ma en ringre to en ema en Jawarne.
24 Mon bende onego owinj chwogi e weche duto, mana kaka Kanisa bende winjo Kristo.

Jo-Kolosai 1:18
En e wi ringruok, ma en kanisa, kendo en e ma nokuongo chier oa kuom joma otho, mondo obed gi loch kuom gik moko duto.

1 Timotheo 3:1-13
1. To ng'e malong'o ni kinde mag chandruok nobedie e ndalo giko.
2. Ji nobed koherore kendgi kendo kohero pesa. Ginibed josunga, jong'ayi, jomayanyo ji, joma ok winj jonywolgi, joma ok go erokamano, kendo joma ok ler,
3 jogi nobed joma onge hera maok we ni ji richogi, ma ketho nying ji; maok ritre, jomahundu, kendo joma ok ohero ber,
4 ginibed andhoke, joma mwomore, joma okuot gi sunga, joma ohero mor moloyo Nyasaye,
5 gi nenore ka joma olu-oro Nyasaye to ngimagi kwedo teko mare. Pogri chuth gi joma kamago.
6 Joma kamago ema thurore e miech ji kendo gihoyo mon ma pachgi yomyom mogangore gi kit richo mayoreyore kendo ma gombo maricho rundo pachgi koni gi koni,
7. mon makamagi oikore mar winjo puonj to kata kamano ok ginyal chopo e okang' mar rwako adiera.
8. Mana kaka Janes gi Jambres nokedo gi Musa e kaka jogi bende kedo gi adiera, joma pachgi osekethore kendo jogo ma osek-wedi kaluwore gi yie.
9. To ok ginidhi mabor nikech fupgi biro nenore ni ji duto mana kaka notimore ni jogo.
10. In, to kata kamano ing'eyo puonj na duto, gi kit ngimana, kod gik machano timo e ngimana; gi yie mara, gi kindana, kod herana, gi dhilna,
11. kod sand gi chandruok mara, gik moko duto mane otimorena Antiokia gi Ikonio kod Lustra, kaka ne adhil e sand mager! To Ruoth noresa kuom sandgo duto.
12. Chutho, ochunore ni ng'ato ang'ata madwaro dak e ngima maler moluoro Nyasaye ka en e achiel gi Kristo Yesu, nyaka ne sand,
13. kata kamano, joma richo kod joma keto korgi to biro medo bedo joma richo moloyo, ka gidhi nyime gi wuondo ji kendo ji bende wuondogi.

14. Kuom Ubatiso Kod Sawo

Wa yie ni ubatiso mar jo Kristo en lig’o ng’ato e i pi manjeny kuom jogo moyie kibatisoji e nying wuoro, gi wuowi gi Roho Maler, kuom dhwolo chokrwuok Kanisa, mondo obedi ranyis mar yie marwa e i Ruoth ma ne ojue, no ik kendo ne ochier, ma nyiso tho marwa e i richo kendo chier marwa, e ngima manyien. Kendo Kanisa kachokore Kanyachiel onego cham sawo mar Ruoth nikech kikombe mar gueth, mawagwetho, en lalruok mar remb Kristo kend makati mwang’injo en lalruok mar ringer Kristo. Nikech pile ka uchamo makatini kendo umetho e kikombeni, unyiso tho mar Ruoth Nyaka obi.

Mathayo 3:6
Kane gihulo richogi, ne obatisogi e Aora Jordan.

Mathayo 3:16
Kane osebatis Yesu nii to nowuok oa ei pi. To sanosano polo noyawore kendo noneno Roho mar Nyasaye, ka lor kaka akuru, kendo piyo kuome.

Mathayo 28:19-20
19 Kuom mano, dhiuru ulos jopuonjre e ogendini duto, kubatisogi e nying Wuoro gi nying Wuowi kod nying Roho Maler,
20 kendo kupuonjogi mondo gitim gik moko duto ma asechikou. To akonu adier ni abiro bedo ka an kodu seche te, nyaka giko mar ndalo."

Johana 3:23
To Johana bende ne batiso ji Aenon, but Salim, nikech pi ne thoth kuno, kendo ji nosiko ka biro ire mondo obatisgi.

Tich Joote 2:41-42
41. Joma norwako weche Petro ne obatisi, kendo chieng'no kar ji alufu adek nomedore e kwan joma oyie.
42. Joma oyie noketo chunygi kuom puonj joote, kendo kuom lalruok, gi ng'ingo makati kod lamo.

Tich Joote 8:36-39
36. Kane gimedo dhi nyime, ne gichopo kama pi moro ne nitie. Ja Ethiopia nowachone Filipo ni, "Ne pi ee. Ang'o ma dimona yudo batiso?"
37. Filipo nodwoke ni, "Inyalo
yudo batiso, kiyie gi chunyi duto." Nodwoke ni, "Ee, ayie ni Yesu Kristo en Wuod Nyasaye." 38. Omiyo nochiwo chik mondo gari ochung'. Eka ne gilor gidhi e pi mi Filipo nobatise.
39. To kane giwuok e pi, Roho mar Ruoth nokawo Filipo apoya, mi jatelono ne ok ochako onene kendo to nodhi e wuodhe kopong' gi mor.

Jo-Rumi 6:3-5
3. Koso donge ung'eyo ni wan duto mane obatiswa kuom Kristo Yesu, nobatiswa e thone?
4. Omiyo noikwa kode e tho kuom batiso, mondo kaka Kristo nochier oa kuom joma otho kuom duong' mar Wuoro, e kaka wan bende onego wadagi e ngima manyien.
5. Koseriwwa kode kamano e thone, to ochuno ni ibiro riwwa kode bende e chierne. 6 Nimar wang'eyo ni dhandwa machon nogur kode mondo ringruok mar richo okethi, kendo kik koro wabed wasumbni mag richo.

I Jo-Korintho 11:23-28
23. Nikech puonj mane ayudo kuom Ruoth mi amiyou en ma: Ni Ruoth Yesu nokawo makati e otienonogo mane ond-hogee,
24. kendo bang' goyo erokamano nong'inje, kowacho ni, "ma en ringra mochiwnu. Timuru ma ka uparago."
25. Kamano bende nokawo kikombe bang' chiemo, mi owacho ni, "Kikombeni en sin-gruok manyien motim gi remba; timuru ma, kinde duto mumadhee, mondo uparago."
26. Nikech ka usiko uchamo makatini kendo umadho kikombeni, to unyiso tho mar Ruoth nyaka chieng' ma enoduogie.
27. Emomiyo ng'ama ochamo makatini kata ometho e kikombeni e yo maok owin-jore, bura biro loyo kodoko jaketho kuom ringre Ruoth gi rembe.
28. ng'ato ka ng'ato nyaka nonre mokuongo, kapok ochamo makati kata ometho e kilombe.

Jo-Kolosai 2:12
Kane obatisu, to noiku kode kendo nochieru kode nikech yie ma un-go kuom teko mar Nyasaye ma nochiere oa kuom joma otho.

15. Kuom rit mar jo makare

Wayie n jogo moyie biro timo kinda nyaka giko ritgi ma pile en kuom siko e i Kristo kendo bedo kido ma pogogi kuom ogendni ma sudo ire kendo gimiye duong’ gi dhoggi kod wechegi, to gisegolo maber chunywa kuome. Ni tie tekoo maduong mar Nyasaye ma ritogi kuom yie mondo gibed gi waaruok moikore e ndalo magik. Kendo onge ng’ato ma nyalo mayogi e lwete.

Zaburi 121:3
Ok obi weyo tiendi kier- Jal ma riti ok bi nur;

Mathayo 6:20
To kanuru mwandu ne un uwegi e polo kama olwenda kata nyal ok kethie gik moko kendo jokuoge ok turie ma kwelie,

Mathayo 13:19-21
19. Ka ng'ato owinjo wach kuom pinyruoth to ok owinjo tiende, ng'ama rach biro kendo yudho gima okom e chunye mi dhigo. Mano e kodhi mane okom e dir yo. 20. To kodhi mane okom kuonde motimo lwanda ochung' kar ng'ama winjo wach kendo rwake sanosano gi mor. 21. To nikech oonge gi tiendene, obet kuom kinde machwok kende. Ka chandruok gi sand obiro nikech Wach, to opodho piyo maok odeko.

Johana 8:31-32
31 Yesu nowacho nejo Yahudi ma noyie kuome ni, "Ka usiko kumako puonjna eka un jopuonjrena adier.
32 Kutimo kamano to ubiro ng'eyo adiera kendo adiera nomi ubed thuolo."

Johana 10:28-29
28. Amiyogi ngima manyaka chieng', kendo ok ginilal ngang', bende onge ng'ama nyalo yudhogi kagologi e lweta.
29. Wuora mosemiyagi duong' moloyo duto, kendo onge ng'ama nyalo yudhogi mi golgi e lwet Wuora.

Johana 16:8
Ka enobi, to enomi ketho mar piny ng'ere korka richo gi tim makare kod kum mabiro:

Jo-Rumi 8:28
Bende wang'eyo ni e gik moko duto tiyo maber ne jogo mohere, jogo moselu-ongi kaluwore gi dwarone.

Jo-Rumi 8:35-39
35. En ng'a manyalo pogowa gi hera mar Kristo? Dobed masira, koso chandruok, koso sand, koso kech, koso duk, koso gima rach, koso ligangla?
36. Mana kaka ondiki ni, "Nikech in, tho ochomowa odiechieng' duto" ikwanowa kaka rombe midwa yang'o.
37. Ooyo, e gigi duto wan joloch ewi joloch nikech En ma noherowa.
38. Nimar an gi ratiro chuth ni tho kata ngima, kata malaike, kata jochiende, kata masani, kata gik mabiro, kata weg teko,
39. kata bor, kata tut, kata gima ochwe moro amora, ok nyal pogowa gi hera mar Nyasaye mane ei Kristo Yesu Ruodhwa.

Jo-Filipi 1:6
omiyo koro an-gi chir malong'o ni Jal ma nochako tich maberno e chunyu biro dhi kode nyime nyaka chop orum e odiechieng Kristo Yesu.

Jo-Kolosai 1:21-23
21. Chon nupogoru gi N)asaye, kendo ne un wasike e pachu nikech timbe maricho ma nutimo.
22. To koro osetimonu winjruok e kindu kode kuom tho Kristo e ringruok, mondo oteru e nyime kuler ka uonge gi mbala mar richo kendo ka uonge ketho.
23. Mano biro timore mana ka udhi nyime e yieu, kendo kuchung' motegno ma ok uyiengni uweyo geno mar Wach Maber. Ma e Wach Maber ma nuwinjo, kendo ma koro oseyal ni chwech duto e bwo polo, kendo ma an Paulo awuon an jatichne.

Jo-Hibrania 1:14
Donge malaike duto gin chunje ma Nyasaye oketo mondo oti ne joma Nyasaye biro reso?

I Petro 1:5
Jogo morit kuom yie gi teko mar N)asaye nyaka chop warruok mosei-ki mondo oel e chieng' giko.

I Johana 2:19
Chutho, jogi ne oa irwa to ne ok gin jowa. Nikech ka dine gin jowa to dine gisiko kodwa, nimar dhigino nyiso ayan-ga maler ni onge kata ng'ata achiel kuom-gi mane ng'atwa.

16. Kuom jo makare kod jo richo

Wayie ni nitie pogrwuok maduong kuom jo makare gi jo richo. Jo makare obedo kare kuom yie e nying Ruoth Yesu kendo olwokgi gi Roho Maler mar Nyasaye, kendo gin jo makare nyime. To jogo ma chunygi odok matek, kendo gi tamore yie e nyime gin jo richo, to gine kunngi, kendo pogrwokni biro nno bang’ tho, nikech jo makare nodhi e ngima mochwere to jogo mok noyie nodhi e bura mochwere.

Chakruok 18;23
Kendo Ibrahim nosudo machiegni, mopenjo niya, koro iniiek jomakare kaachiel gi jomaicho?

Ngeche 11:31
Neuru ng’at makare noyud gi mowinjore e piny ka; To jo maricho kod jo mokethore noyud kamano moloyo.

Ngeche 14:32
Tim maricho mag nga’t marach, omiye dok chien chuth; To ng’at makare kata otho, en gi gi mogeno.

Malaki 3:18
Eka unudugi kendo unupog kind jo makare gi jo maricho, kind jalo motiyo ni Nyasaye gi jalo ma ok otiyone.

Mathayo 7:13-14
13 "Donjuru gi e dho rangach madiny. Nimar rangajno oyarore kendo yorno lach madhi e kethruok, kendo ji mathoth donjo koluwe.
14 To rangajno tin kendo yorno diny matero ji e ngima, kendo mana joma nok kende ema yude.

Mathayo 25:34
"Eka Ruoth nowachne joma nie bade lorachich ni, 'Biuru, un joma ogwedhi mag Wuora; Kawuru girkeni maru, pinyruoth mane oiknu nyaka aa chwech piny.

Luka 9:26
Ka ng'ato wiye kuot koda kod wechena, Wuod Dhano bende wiye biro kuot kode ka obiro duogo gi duong'ne kendo e duong' mar Wuoro kod mar malaike maler.

Luka 16:25
"To Ibrahim nodwwoke ni, Wuoda, parie ni e ndalo mar ngimani ne iyudo gik mabeyo, ka Lazaro to ne yudo gik maricho, to koroni oneno maber ka eri, to in inie rem malit.

Johana 8:21
Yesu nochako owacho negi ni, "Abiro dhi aweyou, kendo ubiro manya ndi, to unutho e richou. Kuma adhiye ok unyal bire."

Johana 12:25
Ng'ama ohero ngi-mane biro wite, to ng'ama ochayo ngi-mane e pinyni biro rite nyaka chop oyud ngima manyaka chieng'

Tich Joote 10:34-35
34. Then Peter opened his mouth, and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of persons:
35. But in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him.

Jo-Rumi 1:1
An Paulo, misumba Yesu Kristo, mane oluongi mondo obed jaote, kendo mane owal ne Wach Maber mar Nyasaye,

Jo-Rumi 6:16-18
16. Donge ung'eyo ni ka uchiworu ne ng'ato mondo uwinje kaka wasumbini to un wasumbini mag jal muwinjono, bed ni un wasumbini mag richo, makelo tho, kata mag winjo wach, makelo ngima makare.
17. To erokamano ne Nyasaye nikech kata obedo ni yande ne un wasumbini mag richo, to ne umako kit puonj mane omiu gi chunyu duto.
18. Osegonyu e richo mi koro udoko wasumbini ne tim makare.

Jo-Rumi 6:23
Nikech misach richo en tho, to mich ma Nyasaye chiwo en ngima mochwere kuom Kristo Yesu Ruodhwa.

Jo-Rumi 7:6
To sani nikech wasetho ne gima notweyowa chon, mondo wabed wasumbini, ok manie bwo chik machon mondiki, to manie ngima manyien.

I Jo-Korintho 15:22
Nikech mana kaka ji duto tho nikech Adam, ji duto nobed mangima nikech Kristo.

Jo-Galatia 3:10
Jogo duto motenore kuom rito Chik nie bwo kuong', nikech ondiki ni, "okwong' ng'ato ang'ata maok osiko ka chopo chike duto mondiki e kitap Chik"

I Petro 4:18
"Ka en gima tek mondo owar joma timbegi beyo, koro joma kia Nyasaye gi joricho to nobed machalo nadi?"

I Johana 2:7
Joherana, chik ma andikonuni ok nyien. En chik onogono machon musebedogo nyaka chakruok. Chik machonno en e wach ma usewinjo.

I Johana 2:29
Ka ung'eyo ni Kristo en ng'ama kare to onego ung'e bende ni ng'ato ka ng'ato matimo gima kare en nyathi Nyasaye.

I Johana 5:19
Wang'eyo ni wan nyithind Nyasaye, kendo ni piny duto nie bwo loch mar Ng'ama Rach.

17. Kuom Teko Mar Loch

Wa yie kuom teko mar loch ma Nyasaye okete. Jo gi gin jotich Nyasaye nikech in mondo jikonyi, ogendni duto onego ji lemni ruodhi, ji jo telo duto, kendo owinjore mondo gi mi ji luor kod duong’ e gik ma ok owinjore gi drwaro mar Ruoth. Yesu Kristo onego kik gi tim kata gi tamre; nikech Kristo en e Ruoth ruodhi mag piny.

Wuok 18:21-22
21 To bende iniyier kuom ji duto ji motegno, moluoro Nyasaye, jo madieri, mosin, gi ohala mak odhi kare; ike jogi kuomgi mondo gibed jodongo mag gana, jodongo mag piero apar, jodongo mag piero abich, kendo jodongo mag apar.
22. Jogo e ma mondo ng’ad ni ji bura ndalo duto; kendo nobedi, ni weche madongo duto e ma ginikel kuomi, to weche matindo duto gining’ad kendgi: kamano nobedni mayot moromo, kendi ginipag ting’ kodi.

2 Samuel 23:3
Nyasach Israel nowacho, Lwanda mar Israel nowuoyo koda niya: Jalo modago ji adimba, En modago piny kuom luoromar Nyasaye.

Zaburi 72:11
Ruodhi duto biro kulorene kendo ogendini duto biro tiyone.

Daniel 3:17-18
17. Ne, Nyasachwa mwa tiyone onyalo golowa kuom mach maduong’ malietni; enogolwa e lueti, A ruoth.
18. To, kaka ok obet kamano, ing’ema, Aruoth, ni wan ok wanati ni nyisecheni, kata lamo kido mar dhahabuni misechungo.

Mathayo 10:28
Kik uluor joma nego ringruok to ok nyal nego chuny. To ng'ama onego uluor en Jal manyalo tieko chuny kaachiel gi ringruok e gehena.

Mathayo 22:21
Ne gidwoke ni, "En mar Kaisar." Eka nowachonegi ni, "Miuru Kaisar gig Kaisar, to Nyasaye miuru gig Nyasaye"

Mathayo 23:10
Kik luongu kata ni,'Japuonj,' nimar un gi Japuonj achiel, ma en Kristo.

Tich Joote 4:19-20
19. To Petro gi Johana nodwokogi ni, "Ng'aduru bura un ka bende en gima ber ne Nyasaye mondo un ema wawinju to wawe mak wawinjo Nyasaye.
20. Nikech ok wanyal ling' maok wawuoyo kuom gik ma waseneno kendo wawinjo."

Tich Joote 23:5
To Paulo nodwoko ni, "Owetena, ne ok ang'eyo ni en jadolo maduong', nikech ondiki ni, 'Kik iwuo marach kuom jatend jou'.

Jo-Rumi 13:7
Miuru ji duto gik makorgi monego umigi, joma onego uchul osuru; chuluru osuru; joma juogo chuluru pesa juok; joma onego uluor miuru, luor, kendo joma onego umi duong' miuru duong'.

Jo-Filipi 2:10-11
10. mondo kuom nying' Yesu chong duto ogo piny, e polo kendo e piny kendo e bwo piny,
11. kendo lep duto ohul ni Yesu Kristo en Ruoth, mondo Nyasaye Wuoro oyud duong'.

Tito 3:1
Par niji mondo obed moboch e bwo joma nigi loch kod joma nigi teko. Nyisgi mondo giwinj chik kendo mondo gibed moikore ni timo gimoro amora maber,

I Petro 2:13-14
13. Ng'ato ka ng'ato kuomu nyaka winji joloch duto moketi mondo orit ji, nikech Ruoth ema dwaro ni utim kamano, kata en ker man-gi teko e wi ji duto,
14. kata en jatelo ma ker oketo mondo okum joketho to opwo joma timo maber.

I Petro 2:17
Chiwuru luor mowinjore ni ji duto. Heruru jowete duto mowar. Luoruru Nasaye. Miuru ker mar piny luor.

18. Kuom Chier Kendo dwogo Mar Kristo

Wan g yie kendo wa yie kuom gigo ma Muma Maler ondiko e wechegi. Kuom chier wayiego I Kristo nochier kuom jo motho “Kendo nochier chieng mar adek kaka nondiki”, kendo ne oting’e malo odhi e polo “e bad orachwich e kom duong mar Nyasaye,” “Yesuni mater malo e polo koa kuomu, noduogi mana kaka usenene kodhi e polo” “Kendo jo motho kuom Kristo nochir mokwomgo,” Eka wan jo mangima modong’ “nolokwa waduto ahucha ka diemo wang’, ka tung’ mogik oywak,” “Kendo Ruoth Nyasaye nomiye kom Daudi Kwar Mare” Kendo “Kristo biro telo higni gana achiel e yor ma kare, orito nyaka wasike otim raten tiende.

 • Kristo nobiro kendo ne onywole gi nyako moro nomak ich,
 • Ne odak ngima ma onge richo e piny ka
 • Ne ong’adne bura kendo ne en bwo buch
 • Ne ogure e msalaba kama nothoe nikech richwa
 • Kendo no chier chieng mar adek
 • Wan to, warito Jawar, Ruoth Yesu Kristo, ma biro a kuru.
 • Ruoth wuon bir lor koa e polo mondo eka orwakwa kama en tie.
 • Higni abiriyo masiche biro bede e piny ka satan oteloni piny.
 • Yesu biro lor koa e polo to nopi e wi got Nyasaye kendo neo kedi gi ogendni mang’ongo mar anti-Kristo e lweny mar Armageddon.
 • Kristo biro chow kom e higni jana achiel to bang loch mar higni gama achielgo korumo, nogony satan oa e bur motueye e. Bange eka tho gi kar jo moth one owit e ataro mar mach.
Zaburi 72:8
Obiro bedo gi loch chakre nam nyaka nam kendo kochakore Aora maduong’ nyaka kuma piny ogikie.

Isaiah 11:4-5
4. to nong’ad buch jochan gi tim makare, kendo nokwer ji ni jo mamuol me piny koluwo tim mowinjore: kendo noneg piny gi weche mong’ado e bura, kendo jo maricho gi much.
5. Kendo tim makare nobed kaka okanda mar nungone, kendo adera kaka okanda motwe e ich.

Mathayo 24:27
Nimar mana kaka mil polo ji duto neno chakre wuok chieng' nyaka podho cheing' Dhano be nobedi.

Mathayo 24:42
"Emomiyo nenuru nikech ukia chieng' ma Ruodhu nobie.

Mathayo 28:6-7
6. Oonge ka; osechier, mana kaka nowacho. Biuru une kama noninde.
7. Eka mondo udhi mapiyo unyis jopuonjrene ni, 'Osechier oa kuom joma otho kendo otelo e nyimu odhi Galili. Kuno ema ubiro nenee.' Ero koro asenyisou."

Mariko 16:9
Kane Yesu ochier kogwen, chieng' mokwongo mar juma, nofwenyore mokwongo ni Maria Magdala, mane ogolo jochiende abiriyo kuome.

Luka 1:3
It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus,

Luka 24:2
Negiyudo ka kidi mane odin-go dho bur koseng'iel oko,

Luka 24:4-6
4. Kane pod giwuoro wachni, apoyo nono ji ariyo morwakore gi lewni mang'ang'ni ka mil polo nochungo but gi.
5. Mon-go nobwok kendo negikulore ka wigi ochomo piny, to nowachonigi ni, "Ang'o momiyo umanyo ng'at mangima e kind joma otho?
6. Oonge ka ; osechier! Paruru gima ne owachonu, kane pod en kodu e Galili:

Luka 24:39
Neuru lwetena gitiendena. En an awuon! Mulauru kendo neuru; jachien onge ringruok kata choke, kaka uneno ang'o."

Luka 24:51
Kane ogwedhogi, noweyogi to nokawe oting'e otere e polo.

Johana 14:3
To ka adhi mi alosonu kar dak, eka abiro duogo kawou ubed koda, mondo un be ubed kama antie.

Johana 20:27
Eka nowachone Thoma ni, "Ket lith lweti kae kendo nee bedena. Chor badi kuoma kae iketi e ng'etna. We bedo ng'ama riwo gi kiawa, bed ng'ama yie!"

Tich Joote 1:9
Bang' wacho mano, ne okawe odhi malo, mana ka ginene gi wengegi, to kendo polo noime mi nogeng'ore, ma koro ne ok ginyal nene.

Tich Joote 1:11
Jogi nowachonegi ni, "Jo Galili, ang'o momiyo uchung' ka ung'iyo polo? Yesu owuonni, ma koro osegol kuomu oter e polo, biro duogo kendo, mana kaka usenene kodhi e polo."

I Jo-Korintho 15:4
kendo ni ne oyike, kendo ni ne ochiere oa kuom joma otho chieng' mar adek kaluwore gi Ndiko, %endo ni ne ofwenyore mokwongo ni Petro, eka bang'e nofwenyore ni joote apar gariyo.

Jo-Filipi 4:20
Duong' obed ni Nyasachwa kendo Wuonwa manyaka chieng' Amin.

I Thesalonika 4:16
Nikech Ruoth owuon nolor e piny koa e polo, mi nogol chik gi dwol maduong', ka malaika maduong' kok, kendo ka tung' mar Nyasaye luongo matek; eka joma nosetho ka ni kuom Kristo nochier mokuongo.

I Timotheo 2:5
Nikech nitie N)asaye achiel gi ng'at achiel ma jakel winjruok e kind Nyasaye gi dhano, ma en Kristo Yesu,

Jo-Hibrania 2:17
Mano emomiyo ne nyaka kete ochal gij owetene e yore duto, mondo eka obed jadolo maduong' ma jakech kendo ma jaadiera matiyo e nyim Nyasaye, kotimo misango migologo richo mag ji.

Jo-Hibrania 5:9
kendo bang' ka nosekete kare chuth to nodoko wuon warruok mochwere ma ji duto mawinjo wachne yudo.

Jo-Hibrania 8:1
Gima wasebedo ka watemo wacho en ma: Wan gi Jadolo Maduong' mobet piny e bat korachwich mar Kom Duong' manie polo,

Jo-Hibrania 9:28
e kaka Kristo bende notimgo misango dichiel kende mondo ogol richo mag ji mang'eny. To obiro thiny-ore kendo mar ariyo, ok mondo ochak oting' richo ji kendo, to mondo okel warruok ne joma rite gi geno.

Jo-Hibrania 12:2
Wachomuru wang'wa kuom Yesu, ma en jachak kendo jachop yie marwa. Nikech nogeno yudo mor mane oikne ni nonwang' achien, nochayo tho malit mar msalaba ka ok odewo wichkuot ma tho ma kamano kelo, kendo koro obet piny e bat korachwich mar kom duong' mar Nyasaye.

19. Kuom or Maduong’

Or Yesu ne en dhiuru e piny duto uyal wach maber mare ni ji duto; tho ik gi chier mare, kendo kubatisugi e nying wuoro, ji wuoyi gi Roho Maler kupuonjogi rito weche duto ma nochikou. Kendo utim mamo ndalo duto.

Mathayo 28:18-20
18. Eka Yesu nobiro irgi mowachonegi ni, "Teko duto manie polo kod manie piny osemiya.
19. Kuom mano, dhiuru ulos jopuonjre e ogendini duto, kubatisogi e nying Wuoro gi nying Wuowi kod nying Roho Maler,
20. kendo kupuonjogi mondo gitim gik moko duto ma asechikou. To akonu adier ni abiro bedo ka an kodu seche te, nyaka giko mar ndalo."

Mark 16:15
Nowachonigi ni, "Dhiuru e piny duto mondo uyal Injili ne chwech duto."

Johana 20:21
Yesu nochako owacho negi kendo ni, "Beduru gi kuwe! Mana kaka Wuora oseora ekaka an bende aorou."

Tich Joote 1:8
To ubiro yudo teko ka Roho Maler obiro kuomu; kendo unubed joneno maga ei Jerusalem kendo ei Judea duto gi Samaria, kod tung' piny gi tung' piny."

Jo-Rumi 10:13-15
13. nimar, "Ng'ato ang'ata maluongo nying Ruoth nowar."
14. To ere kaka digiluong Ng'at ma pok giyie kuome? Koso digiyie nadi kuom Ng'at mapok giwinjo
kuome? To giniwinj kuome nadi kaonge ng'ama oyalonegi? 15. To ere kaka digiyal wach kuome ka ok oorgi? Mana kaka ondiki ni, "Mano kaka tiende joma kelo Wach Maber long'o!"

20. Kuumng’wono e wach chiwo

Chiwo moluwre gi ndiko e tiend yie.

2 Jo-Korintho 8:7
To ka umewo mokalo e gik moko duto ma un-go, kaka: yie maru, gi losou, gi ng'eyou, gi ikruok maru mar konyo, kod hera muherowago wadwaro ni tij ng'wononi mar chiwo bende utimie maber moloyo.

I Jo-Korintho 16:2
ng'ato ka ng'ato kuomu nyaka ket mich moko tenge Juma Pil ka Juma Pil, kaluwore gi yuto mare mondo ka abiro to onge mich mibiro chok kendo.

Jo-Hibrania 7:2
Ibrahim nomiye achiel kuom apar mar gik moko duto. Mokwongo tiend nyingeno en "ruoth makare, "eka kendo "ruodh Salem" tiende ni "ruodh kuwe."

Jo-Hibrania 7:4
Inyalo neno kaka noduong' ahinya. Kata mana Ibrahim ne nyalo miye achiel kuom apar mar gik ma nopeyo!

Mathayo 23:23
"Malit ochomou, un jopuonj chik gi jo Farisai mawuondoregi! Uchiwo achiel kuom apar mar gik ma mili mili kaka kado gi apoth kod onyulo. To ok usedewo gik madongo moloyo ma chik dwaro, kaka adiera gi kech kod yie. Ok onego uwe timo mutimogo, to magi bende nyaka utim.

Keluru pok achiel mar apar duto e kar keno, mondo chiemo obedi e oda, kendo temauru koro e ma, Jehova mar ogendini owacho, une ka ok nayawnu dirishini mag polo, kendo olunu gweth, ma kinde ok nobedie munyalo yigo.

Tim Jo-Lawi 27:30
“ Kendo achiel kuom apar duto mag piny………gin mag Jehova’s”

Malaki 3:10
E Muma Manyien pok achiel mar apar duto ne e kar keno mar Kanisa.

Tich Joote 4:3-35
3. Ne gimako Petro gi Johana, to kaka piny koro ne dwa yuso, ne giketogi e jela nyaka kinyne.
4. To ji mang'eny mane owinjo wach mane oyal noyie, kendo kar romb joma oyie duto nomedore moromo chwo alufu abich.
5. Kinyne, jotend jo Yahudi gi jodongo kod jopuonj Chik noromo Jerusalem.
6. Anas, jadolo maduong', bende ne nikanyo, kaachiel gi Kaifa, Johana, Aleksanda, kod jood jadolo maduong' mamoko.
7. Ne gigolo chik mondo okel Petro gi Johana e nyimgi, eka gichako penjogi ni, "Teko mane, kata nying mane, ma nutimogo gima utimoni?" 8. Eka Petro mane oyudo opong' gi Roho Maler nowachonegi ni, "Jotelo gi jodongo mag oganda! 9. Ka dipo ni uluon-gowa e nyimu ka mondo waler gimomiyo otim tim maber ne puth, kendo mondo upenjwa kaka nende oyudo chang,
10. to ng'euru wachni un kaachiel gijo Israel duto: ni kuom nying Yesu Kristo ja Nazareth mane uguro un uwegi to Nyasaye nochiero oa kuom joma otho ema omiyo ng'atni ochung' e dieru ka kangima chuth.
11. Yesu ema Ndiko owuoyo kuome kawacho ni, 'Kidi ma un jogedo nudagi ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot
12. Warruok ok nyal yud kuom ng'at moro machielo; nikech onge nying moro machielo e bwo polo mosechiw ne ji mondo wayud warruok kuome."
13. Kane gineno chir mane Petro gi Johana nigo, kendo ka ne ginwang'o ni gin ji ajia maok osomo, ne giwuoro ahinya, omiyo ne ging'eyo gadiera ni jogi yande nigi Yesu.
14. To nikech ne pod gineno ka ng'at mane osechangi ochung' e diergi kanyo, onge gima ne ginyalo wacho mondo gikwed gima noseti-moreno.
15. Kuom mano ne giriembogi oko mar Buch Sanhedrin, eka bang'e ne gikuotho e kindgi giwegi ni,
16. "Ang'o mwanyalo timo ne jogi? Ji duto modak Jerusalem ong'eyo maber ni gisetimo hono mong'ong'ore, kendo ok wanyal kwedo mano.
17. To mondo wageng' wachni kik landre malach e dier ji, nyaka wasiem jogi ni kik gichak giwuo kuom nyingni ne ng'ato ang'ata."
18. Eka ne giluongo Petro gini irgi kendo mi gimiyogi chik ni kik gichak giwuo kata gipuonji kata matin e nying Yesu.
19 To Petro gi Johana nodwokogi ni, "Ng'aduru bura un ka bende en gima ber ne Nyasaye mondo un ema wawinju to wawe mak wawinjo Nyasaye.
20. Nikech ok wanyal ling' maok wawuoyo kuom gik ma waseneno kendo wawinjo."
21. Bang' medo siemo jootego, ne giweyogi gidhi. Ne ok ginyal yudo yor hinyogi nikech ji duto ne miyo Nyasaye duong' kuom gima nosetimore.
22. Nikech jal mane ochangi e yor honono ne hike oloyo piero ang'wen.
Joma Oyie Olamo Nyasaye
23. Kane osegony Petro gi Johana, ne gidok ir joma oyie wetegi mi ginyisogi gik moko duto ma jodolo madongo gi jodong oganda nosewacho nigi.
24. To kane joma oyie owinjo wachgino, ne git-ing'o dwondgi malo riat ka gilamo Nyasaye ni, "Aa Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, In ema nichweyo polo gi piny gi nam koda ka gik moko duto manie igi.
25. Ne iwuoyo kuom Roho Maler gi dho jatichni, ma en kwarwa Daudi, kiwa-cho ni, 'Ang'o momiyo jopinje maoko mirima omako? Koso ji chano jiemo kayiem nono nang'o?
26. Ruodhi mag piny ony-ono piny motegno kendo jotelo choko-re kaachiel mondo giked gi Ruoth kendo gi Ng'ate mowiro.'
27. "Chutho, Herode gi Pontio Pilato noromo e dalani kod ogendini kaachiel gi jo Israel mondo gilos yor hinyo Jatichni Maler ma isewiro, ma en Yesu.
28. Ne gitimo gima in iwuon ne isechano chon gi tekoni kod ng'eyoni ni nyaka timre.
29. To koro Ruoth, winj siem ma gisiemowago, kendo mi jotichni teko mondo ohul wachni gi teko moloyo.
30. Rie lweti mondo ichangi jotuo kendo itim honni kod ranyisi madongo e nying Yesu, Jatichni Maler."
31. Kane giselamo, kama ne gichoko-reno noyiengni, kendo Roho Maler nopong'ogi giduto, mi giyalo Wach Nyasaye gi chir. Joma Oyie Opogo Mwandugi Gi Jowetegi
32. Joma oyie duto ne timo gik moko gi chuny achiel kod paro achiel. Onge ng'ato kuomgi kata achiel mane okawo mwandune kaka gige owuon, to ng'ato ka ng'ato ne pogo gige duto ne nyawadgi, ka gikonyore ng'ato gi ng'ato.
33. Joote nodhi nyime gi hulo wach kuom chier mar Ruoth Yesu gi teko mang'ongo, kendo ng'wono maduong' ne nikodgi duto.
34. Onge ng'ato kuomgi mane ochando gimoro, nikech kinde ka kinde jogo mane nigi puothe kata udi neuso gigegigo, kendo ne gikelo pesa mane ong'iewgigo mi
35. giketo e lwet joote eka joote nopogo pesago ni ng'ato ang'ata mane ochando gimoro.

Tich Joote 4:37
noloko puothe pesa mi okelo oketo e lwet joote.

Open BIBLE to beat devil
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE